Dziennik resortowy

Dz.Urz.MNiSW.2012.71

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 grudnia 2012 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 18 października 2012 r.
w sprawie raportu o liczbie zwierząt wykorzystanych do celów doświadczalnych w 2011 r. i stopniu inwazyjności przeprowadzonych doświadczeń

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 stycznia 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach (Dz. U. Nr 33, poz. 289, z późn. zm.2)) ogłasza się raport o liczbie zwierząt wykorzystanych do celów doświadczalnych w 2011 r. i stopniu inwazyjności przeprowadzonych doświadczeń, stanowiący załącznik do obwieszczenia.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225 i Nr 220, poz. 1600, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322 i Nr 106, poz. 622.

ZAŁĄCZNIK

Raport o liczbie zwierząt wykorzystanych do celów doświadczalnych w 2011 r. i stopniu inwazyjność przeprowadzonych doświadczeń

TABELA 1: Liczba wykorzystanych zwierząt w odniesiemy do ich miejsca pochodzenia
1.1 Gatunek1.2

Ogółem

1.3

Zwierzęta pochodzące z zarejestrowanych jednostek hodowlanych lub od dostawców z terenu kraju składającego sprawozdanie

1.4

Zwierzęta pochodzące z innych krajów Unii Europejskiej

1.5

Zwierzęta pochodzące z krajów członkowskich Rady Europy, które podpisały Konwencję Europejską nr 123 (z wyjątkiem państw członkowskich UE)

1.6

Zwierzęta pochodzące z innych źródeł

1.7

Zwierzęta

wykorzystane

ponownie

1.a.Myszy95 11591 5771 5511 319668
1.b.Szczury38 17130 4515227 17325
1.c.Świnki morskie8 9438 83910400
1.d.Chomiki278278000
1.e.Inne gryzonie11 710
1.f.Króliki2 1982 1860012527
1.g.Koty4804800000
1.h.Psy22918700420
1.i.Fretki000000
1.j.Inne drapieżne2 149
1.k.Konie, osły i ich mieszańce766
1.l.Świnie1 147
1.m.Kozy396
1.n.Owce379
1.o.Bydło3 489
1.p.Małpiatki000000
1.q.Małpy szerokonose000000
1.r.Małpy wąskonose000000
1.s.Człekokształtne000000
1.t.Inne ssaki594
1.u.Przepiórki1 2471 247000
1.v.Inne ptaki13 615
1.w.Gady15
1.x.Płazy964
1.y.Ryby100 275
1.z.Razem282 160

TABELA 2: Liczba zwierząt wykorzystanych w doświadczeniach dla wybranych celów

2.1

Gatunek

2.2

Badania biologiczne o charakterze podstawowym

2.3

Prace badawczo- rozwojowe nad produktami i urządzeniami dla medycyny i stomatologii oraz weterynarii (z wyłączeniem ocen toksykologicznych i innych ocen bezpieczeństwa zamieszczonych w kolumnie 2.6)

2.4

Produkcja i kontrola jakości produktów i urządzeń dla medycyny i stomatologii

2.5

Produkcja i kontrola jakości produktów i urządzeń dla weterynarii

2.6

Oceny toksylogiczne i inne oceny bezpieczeństwa (w tym ocena bezpieczeństwa produktów i urządzeń dla medycyny i stomatologii oraz weterynarii)

2.7

Diagnoza

choroby

2.8

Kształcenie i szkolenia

2.9

Inne

2.10

Ogółem

2.a.Myszy57 78515 7879 5002 5293 6114 3401 22234195 115
2.b.Szczury23 1128 0131 3424003 2881 52330718638 171
2.c.Świnki morskie862 2484 453932916300088 943
2.d.Chomiki2720000060278
2.e.Inne gryzonie11 2640000230216011 710
2.f.Króliki5014657572625525155142 198
2.g.Koty234000390630480
2.h.Psy72000097600229
2.i.Fretki000000000
2.j.Inne drapieżne1 142000045755002 149
2.k.Konie, osły i ich mieszańce738000013150766
2.l.Świnie661136062149845501 147
2.m.Kozy2500000010640396
2.n.Owce2776700015200379
2.o.Bydło2 6586401100412215303 489
2.pMałpiatki000000000
2.q.Małpy szerokonose000000000
2.r.Małpy wąskonose000000000
2.s.Człekokształtne000000000
2.t.Inne ssaki54100005300594
2.u.Przepiórki45300010047801 247
2.v.Inne ptaki9 1955803342 176053544934613 615
2.w.Gady12000003015
2.x.Płazy214000007500964
2.y.Ryby96 4840001 6301 000681480100 275
2.z.Ogółem205 74027 36416 3866 2359 8599 4744 8772 225282 160

TABELA 3: Liczba zwierząt wykorzystanych w ocenach toksykologicznych oraz innych ocenach bezpieczeństwa

3.1

Gatunek

3.2

Produkty/substancje lub urządzenia dla medycyny i stomatologii oraz weterynarii

3.3

Produkty/substancje wykorzystywane lub przeznaczone do wykorzystania głównie w rolnictwie

3.4

Produkty/substancje wykorzystywane lub przeznaczone do wykorzystania głównie w przemyśle

3.5

Produkty/substancje

wykorzystywane lub przeznaczone do wykorzystania głównie w gospodarstwie domowym

3.6

Produkty/substancje wykorzystywane lub przeznaczone do wykorzystania głównie jako kosmetyki lub artykuły toaletowe

3.7

Produkty/substancje wykorzystywane lub przeznaczone do wykorzystania głównie jako dodatki do żywności przeznaczonej dla człowieka

3.8

Produkty/substancje wykorzystywane lub przeznaczone do wykorzystania głównie jako dodatki do pasz dla zwierząt

3.9

Potencjalne lub rzeczywiste skażenia w środowisku ogólnym niewymienione w innych kolumnach

3.10

Inne oceny toksykologiczne i inne oceny bezpieczeństwa

3.11

Ogółem

3.a. Myszy7571600001100025843611
3.b. Szczury4334583300680015015343288
3.c. Świnki morskie4892663300000128916
3.d. Chomiki0000000000
3.e. Inne gryzonie0000000000
3.f. Króliki1734636000000255
3.g. Koty0000000000
3.h. Psy0000000000
3.i. Fretki0000000000
3.j. Inne drapieżne0000000000
3.k. Konie, osły i ich mieszańce0000000000
3.l. Świnie00000001490149
3.m. Kozy000000000
3.n. Owce0000000000
3.o. Bydło0000000000
3.p. Małpiatki0000000000
3.q. Małpy szerokonose0000000000
3.r. Małpy wąskonose0000000000
3.s. Człekokształtne0000000000
3.t. Inne ssaki0000000000
3.u. Przepiórki010000000010
3.v. Inne ptaki0000000000
3.w. Gady0000000000
3.x. Płazy0000000000
3.y. Ryby012074230000001630
3.z. Ogółem1852214752500790029942469859

TABELA 4: Liczba zwierząt wykorzystanych w doświadczeniach służących badaniu chorób ludzi i zwierząt

4.1

Gatunek

4.2

Choroby sercowo- naczyniowe u ludzi

4.3

Zaburzenia nerwowe i umysłowe u ludzi

4.4

Choroby nowotworowe u ludzi (z wyjątkiem ocen zagrożeń lub ryzyka narażenia na działanie czynników rakotwórczych)

4.5

Inne choroby człowieka

4.6

Badania dotyczące chorób zwierząt

4.7

Ogółem

4.a.Myszy14082958878938254183048973
4.b.Szczury174813374824466329520904
4.c.Świnki morskie33720280133
4.d.Chomiki00620300362
4.e.Inne gryzonie02860300316
4.f.Króliki012403055362
4.g.Koty00405660
4.h.Psy0070110117
4.i.Fretki000000
4.j.Inne drapieżne0000941941
4.k.Konie, osły i ich mieszańce00002424
4.l.Świnie66008250198
4.m.Kozy0001000100
4 n.Owce0021302172
4.o.Bydło00040140180
4.p.Małpiatki000000
4.q.Małpy szerokonose000000
4.r.Małpy wąskonose000000
4.s.Człekokształtne000000
4.t.Inne ssaki0000118118
4.u.Przepiórki000000
4.v.Inne ptaki0640003601000
4.w.Gady000000
4.x.Płazy000000
4.y.Ryby000010581058
4.z.Ogółem325543972885113532530874918

TABELA 5: Liczba zwierząt wykorzystanych w produkcji i kontroli jakości produktów i urządzeń dla medycyny, stomatologii i weterynarii

5.1

Gatunek

5.2

Prawo krajowe odnoszące się tylko do jednego państwa członkowskiego UE

5.3

Prawo UE, wliczając w to Farmakopeę Europejską

5.4

Prawo kraju członkowskiego Rady Europy, nie będącego państwem członkowskim UE

2)

5.5

Inne prawo

5.6

Jakiekolwiek połączenie 5.2/ 5.3/ 5.4/ 5.5

5.7

Brak wymagań normatywnych

5.8

Ogółem

5.a.Myszy2292269205050654012029
5.b.Szczury165506071603551742
5.c.Świnki morskie1945101090005385
5.d.Chomiki0000000
5.e.Inne gryzonie0000000
5.f.Króliki58011000093783
5.g.Koty0000000
5.h.Psy0000000
5.i.Fretki0000000
5.j.Inne drapieżne0000000
5.k.Konie, osły i ich mieszańce0000000
5.l.Świnie260000062
5.m.Kozy0000000
5.n.Owce0000000
5.o.Bydło00000110110
5.p.Małpiatki0000000
5.q.Małpy szerokonose0000000
5.r.Małpy wąskonose0000000
5.s.Człekokształtne0000000
5.t.Inne ssaki0000000
5.u.Przepiórki0000000
5.v.Inne ptaki334113600010402510
5.w.Gady0000000
5.x.Płazy0000000
5.y.Ryby0000000
5.z.Ogółem35679605013110813822621

TABELA 6: Liczba zwierząt wykorzystanych w ocenach toksykologicznych oraz innych ocenach bezpieczeństwa

6.1

Gatunek

6.2

Prawo krajowe odnoszące się tylko do jednego państwa członkowskiego UE

6.3

Prawo UE, wliczając w to Farmakopeę Europejską

6.4

Prawo kraju członkowskiego Rady Europy, nie będącego państwem członkowskim UE 2)

6.5

Inne prawo

6.6

Jakiekolwiek połączenie 6.2/ 6.3/ 6.4/ 6.5

6.7

Brak wymagań normatywnych

6.8

Ogółem

6.a.Myszy108175730390013263611
6.b.Szczury0103273652509953288
6.c.Świnki morskie09160000916
6.d.Chomiki0000000
6.e.Inne gryzonie0000000
6.f.Króliki02550000255
6.g.Koty0000000
6.h.Psy0000000
6.i.Fretki0000000
6.j. Inne drapieżne0000000
6.k.Konie, osły i ich mieszańce0000000
6.l.Świnie00014900149
6.m.Kozy0000000
6.n.Owce0000000
6.o.Bydło0000000
6.p.Małpiatki0000000
6.q.Małpy szerokonose0000000
6.r.Małpy wąskonose0000000
6.s.Człekokształtne0000000
6.t.Inne ssaki0000000
6.u.Przepiórki010000010
6.v.Inne ptaki0000000
6.w.Gady0000000
6.x.Płazy0000000
6.y.Ryby0000163001630
6.z.Ogółem10839707661064163023219859

TABELA 7: Liczba zwierząt wykorzystanych w ocenach toksykologicznych oraz innych ocenach bezpieczeństwa

7.1.

Gatunek

7.2

Metody badania toksyczności ostrej i podostrej (w tym badania dawki granicznej)

7.3

Działanie drażniące na skórę

7.4

Działanie

uczulające

skórę

7.5

Działanie

drażniące na

oczy

7.6

Toksyczność

podchroniczna

i

przewlekła

7.7

Rakotwórczość

7.8

Działanie teratogenne oraz badania toksycznego wpływu na rozwój okołoporodowy i poporodowy

7.9

Mutagenność

7.10 Toksyczność dla układu rozrodczego7.11

Toksyczność względem kręgowców wodnych, nieujęta w innych kolumnach

7.12

Inne

7.13

Ogółem

7.2.1.

LD50,

LC50

7.2.2

Inne

metody

letalne

7.2.3

Przyżyciowe metody oparte na objawach klinicznych

7.a.Myszy153087600055800006719573611
7.b.Szczury160073754900112502560004613288
7.c.Świnki morskie03400057000000060916
7.d.Chomiki00000000000000
7.e.Inne gryzonie00000000000000
7.f.Króliki00015403900000656255
7.gKoty00000000000000
7.h.Psy00000000000000
7.i.Fretki00000000000000
7.j.Inne drapieżne00000000000000
7.k. Konie, osły i ich mieszańce00000000000000
7.l.Świnie000000000000149149
7.m.Kozy00000000000000
7.n.Owce00000000000000
7.o.Bydło00000000000000
7.p.Małpiatki00000000000000
7.q. Małpy szerokonose00000000000000
7.r.Małpy wąskonose00000000000000
7.s.Człekokształtne00000000000000
7.t.Inne ssaki00000000000000
7.u.Przepiórki1000000000000010
7.vInne ptaki00000000000000
7.w.Gady00000000000000
7.x.Płazy00000000000000
7.y.Ryby1317000003130000001630
7.z.Ogółem164034016137035703919960256007926239859

TABELA 8: Liczba zwierząt wykorzystanych w ocenach toksykologicznych oraz innych ocenach bezpieczeństwa

8.1.

Produkty

8.2

Metody badania toksyczności ostrej i podostrej (w tym badania dawki granicznej)

8.3

Działanie drażniące na skórę

8.4

Działanie uczulające na skórę

8.5

Działanie drażniące na oczy

8.6

Toksyczność podchroniczna i przewlekła

8.7

Rakotwórczość

8.8

Działanie teratogenne oraz badania toksycznego wpływu na rozwój okołoporodowy i poporodowy

8.9

Mutagenność

8.10

Toksyczność dla układu

rozrodczego

8.11

Toksyczność względem kręgowców wodnych, nieujęta w innych kolumnach

8.12

Inne

8.13

Ogółem

8.2.1.

LD50,

LC50

8.2.2

Inne

metody

letalne

8.2.3

Przyżyciowe metody oparte na objawach klinicznych

8.a. Produkty substancje lub urządzenia dla medycyny i stomatologii oraz weterynarii963405787824200000005181852
8.b. Produkty/substancje wykorzystywane lub przeznaczone do wykorzystania głównie w rolnictwie994042242662331301600003252147
8.c. Produkty/substancje wykorzystywane lub przeznaczone do wykorzystania głównie w przemyśle41101122331600000032525
8.d. Produkty/substancje wykorzystywane lub przeznaczone do wykorzystania głównie w gospodarstwie domowym00000000000000
8.e. Produkty/substancje wykorzystywane lub przeznaczone do wykorzystania głównie jako kosmetyki lub artykuły toaletowe00000000000000
8.f. Produkty/substancje wykorzystywane lub przeznaczone do wykorzystania głównie jako dodatki do żywności przeznaczonej do spożycia przez człowieka000000640110000040790
8.g. Produkty/substancje wykorzystywane lub przeznaczone do wykorzystania głównie jako dodatki do pasz przeznaczonej do spożycia przez zwierzęta00000000000000
8.h. Potencjalne lub rzeczywiste skażenia w środowisku ogólnym niewymienione w innych kolumnach029900000000000299
8.i. Inne oceny toksykologiczne lub oceny bezpieczeństwa40509251008073009600022974246
8.j. Ogółem1541689155622454939168311025600032129859

TABELA 9: Liczba przeprowadzonych doświadczeń w zależności od stopnia inwazyjności

9.1

Stopień inwazyjności

9.2

Liczba przeprowadzonych doświadczeń

9.a. I876
9.b. II4678
9.c. III3469
9.d. IV5231
9.e. X0
9.f. Ogółem14254