Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.1983.4.8

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 lipca 1983 r.

ZARZĄDZENIE Nr 48
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 11 lipca 1983 r.
w sprawie publikowania wyników badań statystycznych statystyki państwowej.

(znak: IA-1-020-1)

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o statystyce państwowej (Dz.U. Nr 7, poz. 58) zarządza się, co następuje:

§  1.
1. Główny Urząd Statystyczny publikuje wyniki badań statystycznych statystyki państwowej wydając:
1) publikacje zbiorcze obejmujące kompleksowe opracowania tabelaryczne i tekstowo-tabelaryczne ilustrujące problematykę gospodarki narodowej jako całości, w tym:

- roczniki statystyczne

- Biuletyn Statystyczny

- roczniki statystyki międzynarodowej,

2) publikacje w seriach wydawniczych "Statystyka Polski" obejmujące kompleksowe opracowania tabelaryczne i tekstowo-tabelaryczne zawierające informacje statystyczne z określonej dziedziny życia społecznego i gospodarczego lub działu gospodarki narodowej, w tym:

- "Roczniki Branżowe" tj. kompleksowe ujęcia tematów w zakresie określonego działu gospodarki narodowej, określonej dziedziny życia oraz określonej branży,

- "Studia i Prace" tj. analizy statystyczno-ekonomiczne i prace studialne dotyczące wybranych dziedzin życia,

- "Statystyka Regionalna" tj. opracowania według podziału administracyjnego kraju i w układach przestrzennych,

- "Materiały Statystyczne", tj. opracowania jednobranżowe lub jednotematyczne z określonych dziedzin statystyki, w tym również wyniki spisów powszechnych i innych badań statystycznych o charakterze masowym.

2. Wojewódzkie urzędy statystyczne publikują wyniki badań statystycznych wydając w określonej częstotliwości:
1) roczniki statystyczne województw,
2) roczniki statystyczne wybranych miast,
3) podstawowe dane statystyczne według miast i gmin.
3. Organy statystyki państwowej publikują wyniki badań statystycznych również w formie komunikatów ogłaszanych w środkach masowego przekazu oraz w formie publikacji okolicznościowych, artykułów w czasopismach fachowych itp.
§  2.
1. Naczelne i centralne organy administracji państwowej oraz terenowe organy administracji państwowej stopnia wojewódzkiego składają do Głównego Urzędu Statystycznego wnioski w sprawie zakresu tematycznego publikacji statystycznych - łącznie z propozycjami do wieloletniego programu badań statystycznych.
2. Główny Urząd Statystyczny przesyła co roku organom określonym w ust. 1 zapowiedzi wydawnicze.
§  3.
1. Naczelne i centralne organy administracji państwowej, Polska Akademia Nauk, Państwowy Arbitraż Gospodarczy, Państwowa Inspekcja Pracy, Prokuratura Generalna, terenowe organy administracji państwowej stopnia wojewódzkiego oraz zarządy centralnych związków spółdzielczych i naczelne organy organizacji społecznych mogą publikować wyniki badań statystycznych w formie publikacji i informacji.
2. Publikacje i informacje, o których mowa w ust. 1, powinny być opracowywane przede wszystkim na podstawie wyników własnych badań statystycznych prowadzonych zgodnie z wieloletnimi programami badań statystycznych. W razie wykorzystania wyników badań statystycznych prowadzonych przez organy statystyki państwowej lub inne upoważnione organy należy podać źródło danych.
3. Publikacje i informacje, o których mowa w ust. 1, powinny:
1) stosować rozwiązania metodologiczne, klasyfikacje i nomenklatury zgodnie z ustalonymi i stosowanymi przez Główny Urząd Statystyczny,
2) być opracowywane pod kątem wewnętrznych potrzeb i prezentować dane bardziej zdezagregowane od danych zawartych w publikacjach i informacjach organów statystyki państwowej.
§  4.
1. Naczelne i centralne organy administracji państwowej uzgadniają każdorazowo z Głównym Urzędem Statystycznym celowość wydania publikacji typu roczników, biuletynów i przeglądów statystycznych ogólnie dostępnych.
2. Podstawę uzgodnień stanowi opracowana przez autora ogólna koncepcja publikacji zawierająca w szczególności tematykę, makiety tablic oraz przewidywany termin wydania.
3. Wniosek wraz z koncepcją publikacji kierować należy do Głównego Urzędu Statystycznego - Departament Informacji i Analiz.
4. Główny Urząd Statystyczny przekazuje opinię w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia wniosku.
5. Jednostki określone w § 3 ust. 1 przekazują do Głównego Urzędu Statystycznego 3 egz. każdej wydanej publikacji statystycznej.
§  5. Publikowanie wyników badań statystycznych następuje z zachowaniem przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej oraz podlega ograniczeniom określonym w art. 25 powołanej na wstępie ustawy.
§  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.