Przyznanie środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych w ramach programów międzynarodowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiIiKBN.2004.8.48

Akt utracił moc
Wersja od: 28 czerwca 2004 r.

UCHWAŁA Nr 37/2004
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 24 czerwca 2004 r.
w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych w ramach programów międzynarodowych

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 335) uchwala się, co następuje:
§  1.
1.
Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 7.502.803 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w latach 2004-2007 badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych w ramach Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (COST), Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN), Inicjatywy EUREKA (EUREKA), Niemieckiego Synchrotronu Elektronowego (DESY) i Polskich wrót do międzynarodowego rynku wiedzy (PKG). Dofinansowanie w kolejnych latach będzie wynosiło:

w 2004 r. - 3.209.798 zł,

w 2005 r. - 2.866.335 zł,

w 2006 r. - 1.234.335 zł,

w 2007 r. - 192.335 zł.

2.
Wysokość środków finansowych przyznanych poszczególnym jednostkom naukowym na dofinansowanie prac prowadzonych w ramach programów międzynarodowych, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do uchwały.
§  2.
Środki finansowe, o których mowa w § 1, będą przekazywane wnioskodawcom na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, w formie dotacji podmiotowej.
§  3.
W uchwale Nr 39/2003 Komitetu Badań Naukowych z dnia 16 października 2003 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych (Dz. Urz. MN i KBN Nr 13, poz. 52) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 wyrazy "10.051.763 zł" zastępuje się wyrazami "8.648.263 zł",

a wyrazy:

"w 2004 r. - 4.691.552 zł",

"w 2005 r. - 2.300.523 zł",

zastępuje się wyrazami:

"w 2004 r. - 3.928.152 zł",

"w 2005 r. - 1.660.423 zł";

2)
w załączniku nr 1 do uchwały skreśla się Lp. 32 i 33.
§  4.
W uchwale Nr 23/2003 Komitetu Badań Naukowych z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych (Dz. Urz. MN i KBN Nr 10, poz. 32) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 wyrazy "42.270.132 zł" zastępuje się wyrazami "40.040.132 zł",

a wyrazy:

"w 2004 r. - 13.534.380 zł",

"w 2005 r. - 10.000.398 zł",

"w 2006 r. - 4.520.500 zł",

zastępuje się wyrazami:

"w 2004 r. - 12.455.380 zł",

"w 2005 r. - 9.436.398 zł",

"w 2006 r. - 3.933.500 zł";

2)
w załączniku nr 1 do uchwały:
a)
w Lp. 83 wyrazy:

"w 2004 r - 1.900.000 zł",

"w 2005 r. - 1.900.000 zł",

"w 2006 r. - 1.900.000 zł",

"w 2003-2006 - 6.700.000 zł",

zastępuje się wyrazami:

"w 2004 r. - 1.100.000 zł",

"w 2005 r. - 1.600.000 zł",

"w 2006 r. - 1.700.000 zł",

"w 2003-2006 - 5.400.000 zł",

b)
w Lp. 84 wyrazy:

"w 2004 r. - 560.000 zł",

"w 2005 r. - 600.000 zł",

"w 2006 r. - 380.000 zł",

"w 2003-2006 - 1.680.000 zł",

zastępuje się wyrazami:

"w 2004 r. - 420.000 zł",

"w 2005 r. - 480.000 zł",

"w 2006 r. - 310.000 zł",

"w 2003-2006 - 1.350.000 zł",

c)
w Lp. 85 wyrazy:

"w 2004 r. - 1.000.000 zł",

"w 2005 r. - 1.000.000 zł",

"w 2006 r. - 1.000.000 zł",

"w 2003-2006 - 3.350.000 zł",

zastępuje się wyrazami:

"w 2004 r. - 861.000 zł",

"w 2005 r. - 856.000 zł",

"w 2006 r. - 683.000 zł",

"w 2003-2006 - 2.750.000 zł".

§  5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w ramach projektów będących częścią programów międzynarodowych

Lp.Nazwa Numer i tytuł projektuWysokość dofinansowania w złotych w latach:
jednostki20042005200620072004-2007
12345678
COST
1Instytut Badawczy Leśnictwa w WarszawieCOST E30 - Wykorzystanie produktów i świadczeń leśnictwa do wspierania rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich.55.00082.00083.000-220.000
2Wydział Biologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieCOST 858 - Metabolizm wtórny i mechanizmy obronne winorośli.50.00050.00050.00050.000200.000
3Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w SkierniewicachCOST 924 - Modelowanie dynamiki zmian barwy owoców wiśni i jej zmienności biologicznej na podstawie niedestrukcyjnych pomiarów kolorymetrycznych.53.00049.00038.000-140.000
4Wydział Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki ŁódzkiejCOST B21 - Modelowanie obrazów tomograficznych rezonansu magnetycznego z uwzględnieniem procesów fizjologicznych i struktury fizycznej obrazowanych tkanek142.335142.335142.335142.335569.340
5Centrum Badań Kosmicznych PAN w WarszawieCOST 271 - Wpływ górnej atmosfery na komunikację naziemną oraz w przestrzeni okołoziemskiej (kontynuacja).93.000---93.000
CERN
6Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki WarszawskiejEksperyment COMPASS - rozbudowa spektrometru oraz zbieranie i analiza danych doświadczalnych.150.000150.000150.000-450.000
EUREKA
7Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki KrakowskiejE! 3366 DATIF

Doskonalenie jakości eksploatacyjnej infrastruktury transportu lotniczego.

494.000245.000206.000-945.000
8Instytut Podstawowych Problemów Techniki PANE! 3366 DATIF

Doskonalenie jakości eksploatacyjnej infrastruktury transportu lotniczego.

216.00024.00096.000-336.000
9Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki WrocławskiejE! 3366 DATIF

Doskonalenie jakości eksploatacyjnej infrastruktury transportu lotniczego.

339.000369.000222.000-930.000
10Centrum Badawczo-Wdrożeniowe SOFREM Sp. z o.o. w KatowicachE! 3366 DATIF

Doskonalenie jakości eksploatacyjnej infrastruktury transportu lotniczego.

231.000114.00087.000-432.000
11Microtech International LTD Sp. z o.o. we WrocławiuE! 3324 CHAMELEON

Opracowanie i wdrożenie oprogramowania dla europejskich producentów systemów sterowania (sterowników), przeznaczonego do prostego konstruowania sterowników i powszechnego wykorzystania technologii FPGA.

1.040.0001.481.000--2.521.000
DESY
12Instytut Fizyki PAN w WarszawieBadania modyfikowanych powierzchni półprzewodników przy użyciu promieniowania lasera na swobodnych elektronach i synchrotronowego.180.000160.000160.000-500.000
PKG
13Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów "PIAP" w WarszawiePolskie wrota do międzynarodowego rynku wiedzy.166.463---166.463