Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiKBN.2004.5.26

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 kwietnia 2004 r.

UCHWAŁA Nr 20/2004
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 15 kwietnia 2004 r.
w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych w ramach programów międzynarodowych

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 335) uchwala się, co następuje:
§  1.
1. Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 2.632.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w latach 2004-2006 badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych w ramach Międzynarodowych Sieci Naukowych (MSN), Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (COST) i Inicjatywy EUREKA (EUREKA). Dofinansowanie w kolejnych latach będzie wynosiło:

w 2004 r. - 1.343 000 zł,

w 2005 r. - 855.000 zł,

w 2006 r. - 434.000 zł.

2. Wysokość środków finansowych przyznanych poszczególnym jednostkom naukowym na dofinansowanie prac prowadzonych w ramach programów międzynarodowych, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do uchwały.
§  2. Środki finansowe, o których mowa w § 1, będą przekazywane wnioskodawcom na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, w formie dotacji podmiotowej.
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w ramach projektów będących częścią programów międzynarodowych
Lp.Nazwa jednostkiNumer i tytuł projektuWysokość dofinansowania w złotych w latach:
2004200520062004-2006
1234567
MSN
1Instytut Fizyki PAN w WarszawieSilnie skorelowane fermiony - od nadprzewodnictwa do kolosalnego magnetooporu120.000120.000-240.000
2Instytut Energetyki w WarszawieSieć Naukowa Zrównoważone Systemy Energetyczne75.00075.000-150.000
COST
3Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w WarszawieCOST 719 - Zastosowanie metod Geograficznych Systemów Informacji (GIS) do diagnozy i prognozy ozonu niskotroposferycznego351.000195.000-546.000
4Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w WarszawieCOST 723 - Walidacja profili temperatury, wilgotności i ozonu uzyskiwanych z satelitarnej platformy SCIAMACHY oraz analiza zmienności pary wodnej i ozonu w warstwie UTLS z wykorzystaniem polskich danych radiosondażowych204.000107.000115.000426.000
5Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w SkierniewicachCOST 843 - Rola mikoryzy w aklimatyzacji roślin mnożonych in vitro oraz ich aktywności fotosyntetycznej (kontynuacja)40.00020.000-60.000
6Wydział Mechaniczny Politechniki KrakowskiejCOST 532 - Wpływ cząstek ściernych na trwałość par tribologicznych środków transportu90.00090.00090.000270.000
EUREKA
7Instytut Technik i Technologii Dziewiarskich "TRICOTEXTIL" w ŁodziE! 3243 RAINBOW

Specjalne włókna wiskozowe Rainbow

235.000156.000159.000550.000
8Instytut Architektury Tekstyliów w ŁodziE! 3254 SILVERTEX

Wykorzystanie wielofunkcyjnych właściwości srebra w materiałach tekstylnych wspomagających procesy leczenia

228.00092.00070.000390.000