Przyznanie środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiKBN.2003.11.42

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 sierpnia 2003 r.

UCHWAŁA Nr 31/2003
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 20 sierpnia 2003 r.
w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 i z 2003 r. Nr 39, poz. 335) uchwala się, co następuje:
§  1.
1.
Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 7.517.503 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w latach 2003-2006 badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej, zwanego dalej "5.PR", Międzynarodowych Sieci Naukowych (MSN), Inicjatywy EUREKA, Niemieckiego Synchrotronu Elektronowego (DESY). Dofinansowanie w kolejnych latach będzie wynosiło:

w 2003 r. - 3.061.936 zł,

w 2004 r. - 2.669.983 zł,

w 2005 r. - 1.550.975 zł,

w 2006 r. - 234.609 zł.

2.
Wysokość środków finansowych przyznanych poszczególnym jednostkom naukowym na dofinansowanie prac prowadzonych w ramach programów międzynarodowych, o których mowa w ust. 1, określa załącznik Nr 1 do uchwały.
§  2.
Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu - Poznańskiemu Parkowi Naukowo-Technologicznemu, występującej w charakterze koordynatora projektu Szóstego Programu Ramowego Unii Europejskiej, zwanego dalej "6.PR", przyznaje się środki finansowe w wysokości 30.000 zł, z przeznaczeniem na refundację części kosztów przygotowania wniosku przyjętego przez Komisję Europejską.
§  3.
Instytutowi Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk występującemu w charakterze koordynatora projektu 5.PR, w ogłoszonym przez Komisję Europejską konkursie na wsparcie centrów doskonałości, przyznaje się środki finansowe w wysokości 20.000 zł, z przeznaczeniem na refundację części kosztów przygotowania wniosku.
§  4.
1.
Jednostkom naukowym, które w ramach 5.PR i 6.PR zgłosiły projekty ocenione przez Komisję Europejską jako co najmniej dobre, lecz nie przyjęto ich do realizacji, przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 150.000 zł, z przeznaczeniem na koszty kontynuacji współpracy z partnerami zagranicznymi lub na koszty ponownego przygotowania wniosku do Komisji Europejskiej.
2.
Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, w wysokości po 15.000 zł dla każdej jednostki naukowej, przyznaje się jednostkom wymienionym w załączniku Nr 2 do uchwały.
§  5.
Środki finansowe, o których mowa w § 1 - 4, będą przekazywane wnioskodawcom na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, w formie dotacji podmiotowej.
§  6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w ramach projektów będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych

Lp.Nazwa jednostkiNumer i tytuł projektuWysokość dofinansowania w złotych

w latach:

20032004200520062003-2006
12345678
5.PR
1Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w SosnowcuEuropejski projekt oceny emisji rtęci związanej z procesami produkcyjnymi w zakładach chemicznych

Akronim: EMECAP

5.PR - I Program Tematyczny

Kontrakt: QLK4-CT-2000-00489

98.80083.200--182.000
2Wydział Mechaniczny Politechniki WrocławskiejZamykanie luk pomiędzy konstruktorami, technologami i ludźmi odpowiedzialnymi za marketing w procesach rozwoju produktów w przedsiębiorstwach

Akronim: DEGAP

5.PR - II Program Horyzontalny

Kontrakt: IPS-2001-42114

23.80023.800--47.600
3Wydział Ochrony Zdrowia Collegium Medicum Uniwersytetu jagiellońskiego w KrakowiePolityka publiczna, prawo i bioetyka: formułowanie polityki zdrowotnej Unii Europejskiej poprzez analizę koncepcji europejskich i uniwersalnych standardów etycznych

Akronim: EUROPHEN

5.PR - I Program Tematyczny

Kontrakt: QLG6-CT-2002-02320

26.30024.70070.700-121.700
4Instytut Elektrotechniki w Warszawie dla Oddziału Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we WrocławiuCentrum Doskonałości pn. Centrum materiałów dla energooszczędnych technologii w elektrotechnice

Akronim: MALET

5.PR - IV Program Tematyczny

Kontrakt: ENK6-CT-2002-80659

172.87217.287286.436-432.180
5Wydział Fizyki Politechniki WarszawskiejCentrum Doskonałości pn. Centrum fotoniki i materiałów o perspektywicznych zastosowaniach

Akronim: CEPHOMA

5.PR - IV Program Tematyczny

Kontrakt: ENK5-CT-2002-80666

306.490316.300154.000-776.790
6Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki WarszawskiejWielokierunkowe i interdyscyplinarne forum dla badań środowiska w Europie Środkowej

Akronim: CERGOP-2

5.PR - IV Program Tematyczny

Kontrakt: EVK2-CT-2002-00140

244.000147.000146.00048.000585.000
7Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Ośrodka Aerologii w LegionowieEuropejska baza danych UV i jej wykorzystanie do ocen klimatologicznych (Adaptacja metody jednodniowej prognozy indeksu UV opracowanej dla Polski dla wybranych stacji europejskich oraz walidacja prognozy indeksu UV z wykorzystaniem danych z bazy danych EDUCE)

Akronim: EDUCE

5.PR - IV Program Tematyczny

Kontrakt: EVK2-CT-1999-00028

131.600---131.600
8Instytut Rozwoju Miast w KrakowieEurokonferencja: Zarządzanie i finansowanie rewitalizacji powojennych zasobów mieszkaniowych w Środkowej i Wschodniej Europie - zrównoważony rozwój mieszkalnictwa w Środkowej Europie

Akronim: SUREEURONET

5.PR - IV Program Tematyczny

Kontrakt: EVK4-CT-2002-80001

42.210---42.210
9Wydział Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieWarmińsko-Mazurskie Centrum Doskonałości Mleczarstwa

Akronim: WAMADAIREC

5.PR - I Program Tematyczny

Kontrakt: QLK1-CT-2002-30401

296.650410.400410.400110.0001.227.450
10Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera w ŁodziOcena toksykologiczna układu immunologicznego u osób zawodowo narażonych na pestycydy

Akronim: EUROPIT

5.PR - I Program Tematyczny

Kontrakt: QLK4-CT-2001-00211

55.408140.41030.105-225.923
11Wydział Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki ŁódzkiejUniwersalny proces plazmowej destrukcji odpadów toksycznych z jednoczesnym wytwarzaniem wysokowartościowych materiałów budowlanych

Akronim: WASTILE

5.PR -III Program tematyczny

Kontrakt: G1RD-CT-2001-00468

(Decyzja 138/E-370/SPUB-M/5.PR UE/DZ 173/2001-2003 z 12.10.2001 DZ/3849/2003 - Kontynuacja - rozszerzenie zadań i przedłużenie projektu za zgodą KE)

7.63020.780--28.410
12Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki WarszawskiejZintegrowane gospodarowanie zasobami wodnymi ważnych, głębokich jezior europejskich i ich zlewni

Akronim: EUROLAKES

5.PR - IV Program Tematyczny

Kontrakt: EVK1-CT-1999-00004

(Rozszerzenie zakresu zadań)

29.430---29.430
13Wydział Rolniczy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieUzyskanie trwałej odporności na pasożytnicze nicienie glebowe Meloidogyne chitwoodi i M. Fallax

Akronim: DREAM

5.PR - I Program Tematyczny

Kontrakt: QLK5-CT-1999-01462

(Kontynuacja projektu - czwarty rok realizacji)

45.860---45.860
14Wydział Rolniczy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieWyprodukowanie roślin odpornych na nicienie: ograniczenie inwazji - ograniczenie odżywiania

Akronim: NONEMA

5.PR - I Program Tematyczny

Kontrakt: QLK5-1999-01501

(Kontynuacja projektu - czwarty rok realizacji)

160.000---160.000
15Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w KrakowieCentrum kompetencji i badań surowców i paliw węglowodorowych

Akronim: HERCULES

5.PR - IV Program Tematyczny

Kontrakt: ENK6-CT-2002-80660

331.000389.000382.000-1.102.000
16Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieFoliany - od produktów spożywczych do funkcjonalności i optymalnego zdrowia

Akronim: FolateFuncHealth

5.PR - I Program Tematyczny

Kontrakt: QLK1-CT-1999-00576

156.48317.387--173.870
5.PR-"Sieci"
17Muzeum i Instytut Zoologii PAN w WarszawieSieć tematyczna: Katalog życia: zasoby bioróżnorodności i wejście w e-science

Akronim: EuroCat/Spiecies 2000

5.PR - IV Program Tematyczny Kontrakt: EVR1-CT-2002-20011

11.0004.0002.000-17.000
18Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w KrakowieSieć europejskiego Towarzystwa Onkologii Pediatrycznej ds. Badań nad nerwiakiem niedojrzałym

Akronim: SIOPEN-R-NET

5.PR - I Program Tematyczny

Kontrakt: QLRI-CT-2002-01768

16.30012.40012.600-41.300
19Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w WarszawieKwantowe własności układów rozproszonych

Akronim: QUPRODIS

5.PR - II Program Tematyczny

Kontrakt: IST-2001-38877

7.0005.0004.000-16.000
20Centrum Transferu Technologii Politechniki KrakowskiejSieć tematyczna - Wymiana informacji i najlepszych praktyk na temat współpracy pomiędzy przemysłem i uczelniami

Akronim: SAIL

5.PR - II Program Horyzontalny

Kontrakt: IPS-2000-1031

9.180---9.180
MSN
21Fundacja Inkubator w ŁodziSieć naukowa pn. POLECOAQUASINA37.22355.83455.83418.609167.500
22Morski Instytut Rybacki w GdyniMiędzynarodowa sieć naukowa pn. System informacyjny nauk wodnych i rybołówstwa - ASFIS24.70040.90030.900-96.500
23Instytut Fizyki Molekularnej PAN w PoznaniuMiędzynarodowa współpraca w formie sieci naukowej pn. Nowe materiały dla magnetoelektroniki - MAG-EL-MAT158.000142.000--300.000
24Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki WarszawskiejMiędzynarodowa sieć naukowa pn. Nanomateriały magnetyczne55.00085.00080.00058.000278.000
25Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w WarszawieSieć naukowa pn. Innowacje i technologie na rzecz rozwoju gospodarczego - INTEGRIS86.000173.00036.000-295.000
EUREKA
26Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w WarszawieE! 2359 CHOCLAB II

System zabezpieczenia metrologicznego techniki laserowej

479.000356.000--835.000
DESY
27Wydział Fizyki Uniwersytetu WarszawskiegoProjekt TESLA - detektor wierzchołka MVD (Micro Vertex Detector) i program badań fizycznych50.00050.00050.000-150.000

ZAŁĄCZNIK Nr 2

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe w wysokości po 15.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kontynuowania współpracy z partnerem zagranicznym oraz kosztów ponownego przygotowania wniosków

Lp.Nazwa jednostkiNazwa programuTytuł projektu
1234
5.PR
1Centrum Badań, Przedsiębiorczości i Zarządzania PAN

w Warszawie

III Program Tematyczny 5.PRMiędzynarodowe sieci wiedzy i innowacyjności wspierające integrację, spójność i rozszerzenie Unii Europejskiej

Akronim: IKINET

2Wydział Biologii Uniwersytetu GdańskiegoIV Program Tematyczny 5.PRPyłkowe spektra powierzchniowe jako źródło danych na temat środowiska naturalnego Europy

Akronim: SPEED

6.PR
3Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej6.PR

Priorytet 3

Hybrydowe wytwarzanie elementów dla przemysłu kosmicznego, samochodowego i medycznego

Akronim: HYMAC

4Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego w Krakowie6.PR

Priorytet 3

Materiały do detekcji i pomiaru promieniowania i cząstek naładowanych

Akronim: MADERP

5Centrum Chemii Polimerów PAN w Zabrzu6.PR

Priorytet 3

Europejska sieć w zakresie funkcjonalnych materiałów polimerowych dla zrównoważonego rozwoju

Akronim: BIOSUSTECH

6Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie6.PR

Priorytet 3

Zintegrowane projektowanie, synteza i zastosowanie nanoporowatych materiałów dla selektywnej separacji gazów Akronim: DEMASEP
7Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN

w Krakowie

6.PR

Priorytet 3

Projektowanie nanomateriałów dla czystych technologii chemicznych i zrównoważonej energii

Akronim: CLETSEN

8Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej6.PR

Priorytet 3

Zintegrowane inteligentne systemy wytwarzania

Akronim: 12MS

9Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego6.PR

Priorytet 3

Sieć doskonałości w obszarze technologii czujników

Akronim: NEST

10Wydział Mechaniczny Politechniki Koszalińskiej6.PR

Priorytet 3

Wysokowydajne procesy obróbki mechanicznej (sieć doskonałości)

Akronim: HIPERMAP