Przyznanie środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych oraz prac wspomagających przystępowanie do specjalnych programów badawczych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiKBN.2002.5.14

Akt utracił moc
Wersja od: 28 marca 2002 r.

UCHWAŁA Nr 11/2002
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 21 marca 2002 r.
w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych oraz prac wspomagających przystępowanie do specjalnych programów badawczych.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) i § 32 ust. 2 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę (Dz. U. Nr 146, poz. 1642) oraz w związku z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623) uchwala się, co następuje:
§  1.
1.
Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 9.871.300 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w latach 2002-2005 badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej, zwanego dalej "5.PR", Międzynarodowych Sieci Naukowych, zwanych dalej "MSN", Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych COST, zwanego dalej "COST" i Inicjatywy EUREKA, zwanej dalej "EUREKA". Dofinansowanie w kolejnych latach będzie wynosiło:

- w 2002 r. - 5.072.400 zł,

- w 2003 r. - 3.289.200 zł,

- w 2004 r. - 1.494.200 zł,

- w 2005 r. - 15.500 zł.

2.
Wysokość środków finansowych przyznanych poszczególnym jednostkom naukowym na dofinansowanie prac prowadzonych w ramach programów międzynarodowych 5.PR, MSN, COST i EUREKA określa załącznik Nr 1 do uchwały.
§  2.
1.
Jednostkom naukowym występującym w charakterze koordynatora projektu 5.PR przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 90.000 zł, z przeznaczeniem na refundację części kosztów przygotowania przyjętego wniosku albo na koszty ponownego przygotowania wniosku nieprzyjętego do realizacji przez Komisję Europejską.
2.
Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, w wysokości po 30.000 zł dla każdej jednostki naukowej, przyznaje się:
1)
Katedrze Genetyki Wydziału Biologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,
2)
Instytutowi Elektroniki Politechniki Łódzkiej,
3)
Instytutowi Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa.
§  3.
1.
Jednostkom naukowym, które w ramach 5.PR zgłosiły projekty ocenione przez Komisję Europejską jako co najmniej dobre, lecz nie przyjęto ich do realizacji, przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 105.000 zł, z przeznaczeniem na koszty kontynuacji współpracy z partnerami zagranicznymi lub na koszty ponownego przygotowania wniosku do Komisji Europejskiej.
2.
Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, w wysokości po 15.000 zł przyznaje się jednostkom naukowym wymienionym w załączniku Nr 2 do uchwały.
§  4.
1.
Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 3.175.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2002 r. prac wspomagających przystępowanie do specjalnych programów badawczych, w szczególności Programów Ramowych Unii Europejskiej:
1)
Instytutowi Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, pełniącemu funkcję krajowego punktu kontaktowego w ramach koordynowania działań związanych z uczestnictwem w 5.PR - w wysokości 2.200.000 zł,
2)
jednostkom naukowym wymienionym w załączniku Nr 3 do uchwały - w łącznej wysokości 975.000 zł.
§  5.
Środki finansowe, o których mowa w § 1-4, będą przekazywane wnioskodawcom na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, w formie dotacji podmiotowej.
§  6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w ramach projektów będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych.

Lp.Nazwa jednostkiNumer i tytuł projektuWysokość dofinansowania w złotych w latach:
20022003200420052002-2005
12345678
5.PR
1Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Katedra Geodezji Wyższej w KrakowieWizualizacja informacji dla potrzeb planistycznych

Akronim: INVISIP5.

PR - II Program Tematyczny Kontrakt nr: ist-2000-29640

323.400223.600--547.000
2Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Zakład Biochemii Klinicznej w KrakowieLipidy diety regulatorami ekspresji genów różnicowania się komórek.

Akronim: DLARFID

5.PR - I Program Tematyczny Kontrakt nr: QLK1-CT-2001-00183

811.400528.000408.000-1.747 400
3Uniwersytet Warszawski Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego w WarszawieIntegracja gridów europejskich dla obliczeń komputerowych dużej skali.

Akronim: GRID

5.PR - II Program Tematyczny Kontrakt nr: IST-2001-32257

174.000185.300--359.300
4Politechnika Łódzka Instytut Elektroenergetyki w ŁodziRozproszone wytwarzanie energii elektrycznej z dużym udziałem źródeł odnawialnych

Akronim: DISPOWER

5.PR - IV Program Tematyczny Kontrakt nr: ENK5-CT-2001-00522

134.60090.00069.60015.500309.700
5Instytut Budownictwa Wodnego PAN w GdańskuOcena zagrożeń osuwiskowych i przeciwdziałanie ich skutkom w obszarach górskich

Akronim: ALARM

5.PR - IV Program Tematyczny Kontrakt nr: EVG1-CT-2001-00038

48.00018.00021.200-87.200
6Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w WarszawieLasery z arsenku galu w drugim oknie kropki kwantowej

Akronim: GSQ

5.PR - II Program Tematyczny Kontrakt nr: IST-1999-10450

155.900---155.900
7Instytut Technologii Elektronowej w WarszawieUltraszybkie krzemowe kamery do pomiarów źródeł promieniowania β i ? dla zastosowań medycznych Akronim: SUCIMA

5.PR - III Program Tematyczny Kontrakt nr: G1RD-CT-2001-00561

388.300252.500109.400-750.200
8Instytut Technologii Elektronowej w WarszawieLasery z GaAs z obszarem czynnym zawierającym kropki kwantowe Akronim: GSQ

5. PR - II Program Tematyczny Kontrakt nr: IST-1999-10450

138.90021.500--160.400
9Instytut Badawczy Leśnictwa w WarszawieOcena finansowania leśnictwa w Europie.

Akronim: EFFE

5.PR - IV Program Tematyczny Kontrakt nr: QLK5-CT-2000-01228

33.40047.40047.400-47.400
10Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w WarszawiePromocja współpracy w dziedzinie e-biznesu w Europie Centralnej Akronim: CeeB

5.PR - II Program Tematyczny Kontrakt: IST-2000-31059

124.200---124.200
11Morski Instytut Rybacki w GdyniCharakterystyka ekosystemu Morza Bałtyckiego: dynamika i funkcjonowanie strefy przybrzeżnej

Akronim: CHARM

5. PR - IV Program Tematyczny Kontrakt: EVK3-CT-2001-00065

74.10073.60058.400-206.100
12Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w WarszawieInteligentna diagnostyka konstrukcji przy wykorzystaniu fal sprężystych generowanych przez piezoelektryki

Akronim: PIEZODIAGNOSTICS

Kontrakt: G1RD-CT-2001-00659

217.600204.600200.100-622.300
13Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w WarszawieRola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju obszarów wiejskich

Akronim: MARKETOWNS

5.PR - I Program Tematyczny Kontrakt nr: QLK5-CT-2001-01923

311.00056.000--367.000
14Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w KatowicachInnowacyjne metody zarządzania zasobami wód podziemnych

Akronim: IMAGE-TRAIN

5.PR - IV Program Tematyczny Kontrakt nr: EVK1-CT-2001-80002

151.30048.70055.100-255.100
15Główny Instytut Górnictwa w KatowicachRedukcja emisji CO przez magazynowanie w pokładach węgla Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w Polsce (Zarządzanie emisją gazów cieplarnianych)

Akronim: RECOPOL

5.PR - IV Program Tematyczny Kontrakt nr: enk5-ct-2001-00539

910.000910.000455.000-2.275.000
16Rodan Systems S.A. w WarszawieSystem inteligentnego zarządzania zawartością

Akronim: ICONS

5.PR - II Program Tematyczny Kontrakt: IST-2001-32429

608.000560.000--1.168.000
5.PR "Sieci"
17Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Instytut Technologii Mechanicznej Zakład Informatyzacji Systemów Produkcyjnych w PoznaniuRozszerzenie europejskiej grupy dyskusyjnej użytkowników COTS

Akronim: WG-ECUA+

5.PR - II Program Tematyczny Kontrakt nr: IST-2000-26466

28.900---28.900
18Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii w WarszawieOcena i walidacja nowych bioczujników w rzeczywistych próbkach środowiskowych i spożywczych

5.PR - I Program Tematyczny Kontrakt nr: QLK3-2000-01311

25.000---25.000
19Uniwersytet im. M.Kopernika Wydział Chemii w ToruniuRecykling i biodegradowalność tworzyw sztucznych jako ekologiczne rozwiązania w przemyśle opakowań żywności

Akronim: ECOPAC

5.PR - I Program Tematyczny Kontrakt nr: QLK1-CT-2001-01823

27.800---27.800
MSN
20Uniwersytet Gdański Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii Stacja Badania Wędrówek Ptaków w GdańskuMiędzynarodowa Sieć Badawcza Działalność koordynacyjna polskiej sieci naukowej w ramach programu - SE European Bird Migration Network (SEEN)70.00070.00070.000-210.000
COST
21Państwowy Instytut Weterynaryjny w PuławachCOST 834 - Zakażenia lentiwirusami owiec i kóz - patogeneza, diagnostyka i zapobieganie.35.000---35.000
22Państwowy Instytut Weterynaryjny w PuławachCOST 833 - Opracowanie metod diagnozowania i zwalczania inwazji Dermanyssus gallinae w hodowli drobiu.100.000---100.000
23Państwowy Instytut Weterynaryjny w PuławachCOST 833 - Określenie wybranych właściwości anty-genowych, enzymatycznych, immunogennych i immunomo-dulacyjnych białek z larw L1 Hypoderma bovis.70.000---70.000
24Instytut Badawczy Leśnictwa w WarszawieCOST E16 - Kambiofagi, ksylofagi i szeliniaki żerujące na żywych drzewach.11.600---11.600
EUREKA
25Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa w WarszawieE! 2353 RAIL GAUGE CHANGE

Studium ekonomiczne na temat inwestowania w korytarzu PAN-1 w systemie automatycznej zmiany rozstawu kół.

100.000---100.000

ZAŁĄCZNIK Nr 2

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe w wysokości po 15.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kontynuowania współpracy z partnerem zagranicznym oraz kosztów ponownego przygotowania wniosków.

Lp.Nazwa jednostkiNazwa programuTytuł projektu
1234
1Politechnika Gdańska Katedra Zastosowań Informatyki w GdańskuII Program Tematyczny ISTSieć partnerska dla współpracy Wschód-Zachód w zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań, modelowania i symulacji w odniesieniu do technologii komunikacyjnych i informatycznych w sektorze ubezpieczeń w krajach stowarzyszonych. Akronim: INSURNET
2Instytut Chemii Fizycznej PAN w WarszawieI Program Tematyczny

QUALITY OF LIFE

Zwiększanie stężeń wtórnych metabolitów w roślinach leczniczych Akronim: ENCON
3Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe w PoznaniuII Program Tematyczny ISTGRAPES: Środowiska testowe dla aplikacji typu GRID Akronim: GRAPES
4Morski Instytut Rybacki w GdyniI Program Tematyczny

QUALITY OF LIFE

Połączenie probabilistycznej meta-analizy i modelowania decyzyjnego dla zarządzania bałtyckim rybołówstwem łososiowym
5Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w PuławachI Program Tematyczny

QUALITY OF LIFE

Optymalizacja wykorzystania azotu i wody w uprawie ziemniaka jako podstawowej rośliny w płodozmianie w aspekcie ekonomicznym i ekologicznym zrównoważonego gospodarowania Akronim: FARMOPT
6Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w PuławachI Program Tematyczny

QUALITY OF LIFE

Narzędzia dla oszacowania i kontroli wpływu przepisów rolnych na procesy degradacji gleby włączając aspekty rolno-środowiskowe i socjalno-ekonomiczne Akronim: TACAPS
7Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w PuławachI Program Tematyczny

QUALITY OF LIFE

Saponiny Medicago sativa i Medicago arabica: charakterystyka chemiczna i ich potencjalne wykorzystanie w ochronie przed grzybami fitopatogenicznymi Akronim: MESARSAP

ZAŁĄCZNIK Nr 3

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na dofinansowanie prac wspomagających przystępowanie do Programów Ramowych Unii Europejskiej w 2002 r.

Lp.Nazwa jednostki naukowejWysokość dofinansowania w złotych
123
1Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie50.000
2Politechnika Rzeszowska w Rzeszowie20.000
3Politechnika Opolska w Opolu15.000
4Politechnika Gdańska w Gdańsku120.000
5Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu15.000
6Uniwersytet Warszawski w Warszawie30.000
7Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie30.000
8Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu40.000
9Centrum Techniki Okrętowej Zakład Badawczo-Rozwojowy w Gdańsku20.000
10Akademia Medyczna w Łodzi20.000
11Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach20.000
12Politechnika Krakowska Centrum Transferu Technologii w Krakowie140.000
13Politechnika Śląska w Gliwicach50.000
14Politechnika Wrocławska Wrocławskie Centrum Transferu Technologii we Wrocławiu130.000
15Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach10.000
16Politechnika Koszalińska w Koszalinie15.000
17Międzynarodowe Centrum Ekologii PAN w Warszawie15.000
18Politechnika Warszawska w Warszawie30.000
19Politechnika Szczecińska w Szczecinie50.000
20Politechnika Poznańska Centrum Transferu Technologii w Poznaniu20.000
21Akademia Medyczna w Gdańsku10.000
22Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie30.000
23Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum (Dział Integracji Europejskiej) w Krakowie15.000
24Instytut Odlewnictwa w Krakowie10.000
25Uniwersytet Łódzki Biuro Współpracy z Zagranicą/LPK w Łodzi10.000
26Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach10.000
27Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa w Warszawie10.000
28Ośrodek Przetwarzania Informacji w Warszawie30.000
29Akademia Techniczno-Rolnicza im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy10.000