Przyznanie Przewozom Regionalnym otwartego dostępu dla pasażerskich przewozów kolejowych na trasie Wieliczka Rynek-Kopalnia -... - OpenLEX

Przyznanie Przewozom Regionalnym otwartego dostępu dla pasażerskich przewozów kolejowych na trasie Wieliczka Rynek-Kopalnia - Kraków Główny - Kraków Lotnisko - Kraków Główny - Wieliczka Rynek-Kopalnia.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PUTK.2019.31

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 lipca 2019 r.

DECYZJA Nr DPP-WOPN.717.11.2018.AnK
PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO
z dnia 17 lipca 2019 r.
w sprawie przyznania Przewozom Regionalnym otwartego dostępu dla pasażerskich przewozów kolejowych na trasie Wieliczka Rynek-Kopalnia - Kraków Główny - Kraków Lotnisko - Kraków Główny - Wieliczka Rynek-Kopalnia

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 29c ust. 1, 3, 5, 6 oraz art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 710 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o transporcie kolejowym" oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), zwanej dalej "k.p.a.", po rozpoznaniu wniosku "Przewozów Regionalnych" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zwanej dalej "Przewozami Regionalnymi" lub "Przewoźnikiem", z 22 marca 2018 r. (data wpływu do Urzędu Transportu Kolejowego: 26 marca 2018 r.), w przedmiocie wydania przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, zwanego dalej "Prezesem UTK", decyzji o przyznaniu otwartego dostępu na trasie Wieliczka Rynek-Kopalnia - Kraków Główny - Kraków Lotnisko - Kraków Główny - Wieliczka Rynek-Kopalnia na okres od 9 grudnia 2018 r. do 9 grudnia 2023 r., tj. na roczne rozkłady jazdy 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023,
PRZYZNAJĘ

Przewozom Regionalnym otwarty dostęp dla pasażerskich przewozów kolejowych na trasie Wieliczka Rynek- Kopalnia - Kraków Główny - Kraków Lotnisko - Kraków Główny - Wieliczka Rynek-Kopalnia,

realizowanych liniami kolejowymi nr 91, 109, 118 i 133 na okres od dnia doręczenia niniejszej decyzji do 9 grudnia 2023 r., tj. na roczne rozkłady jazdy 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023, z zachowaniem następujących warunków i zakresu wykorzystania dostępu do linii kolejowych:

1.
Na wnioskowanej trasie Przewozy Regionalne mogą uruchomić do 12 par pociągów w dobie, zgodnie z rozkładem jazdy i terminami kursowania wskazanymi w załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszej decyzji.
2.
Połączenia realizowane na podstawie niniejszej decyzji stanowią uzupełnienie oferty przewozowej zapewnianej na obszarze województwa małopolskiego organizowanej przez właściwego organizatora publicznego transportu zbiorowego.
3.
W przypadku prac modernizacyjnych i remontowych skutkujących zmniejszeniem zdolności przepustowej na odcinkach linii kolejowych przez które przebiega trasa pociągów kursujących na podstawie niniejszej decyzji i odcinkach linii kolejowych stycznych do nich, kursowanie pociągów na podstawie niniejszej decyzji nie może powodować nieuruchomienia pociągów ważnych z punktu widzenia interesu społeczno-gospodarczego kraju.
4.
Dopuszczalne jest zatrzymywanie się pociągów Przewozów Regionalnych na następujących stacjach: Wieliczka Rynek-Kopalnia, Wieliczka Park, Wieliczka Bogucice, Kraków Bieżanów Drożdżownia, Kraków Bieżanów, Kraków Prokocim, Kraków Płaszów, Kraków Zabłocie, Kraków Główny, Kraków Łobzów, Kraków Młynówka, Kraków Zakliki, Kraków Olszanica, Kraków Lotnisko.

Nie stanowi naruszenia postanowień niniejszej decyzji wprowadzenie dodatkowych postojów:

a)
po otrzymaniu pisemnego wniosku od organizatora publicznego transportu zbiorowego o wprowadzenie dodatkowego zatrzymania na wskazanej stacji/przystanku;
b)
ustalonych w ramach procesu koordynacji przy konstrukcji rocznego rozkładu jazdy, na wniosek zarządcy infrastruktury kolejowej w celu zachowania cykliczności rozkładu jazdy pociągów przewoźników kolejowych.
5.
Na trasie Wieliczka Rynek-Kopalnia - Kraków Główny - Kraków Lotnisko - Kraków Główny - Wieliczka Rynek- Kopalnia przebiegającej liniami kolejowymi oznaczonymi w sentencji niniejszej decyzji, Przewoźnik będzie realizował przewozy pojazdami kolejowymi typu: EN57, EN57 (SPOT), EN71 i ED72.

Przewoźnik kolejowy zapewni co najmniej 4 miejsca dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Dopuszcza się możliwość wykorzystywania innych typów pojazdów kolejowych, jeżeli Przewoźnik zagwarantuje takie same bądź lepsze parametry techniczne, eksploatacyjne i jakościowe pojazdów. Przewoźnik jest zobowiązany do wykorzystywania wyłącznie taboru spełniającego warunki techniczne, środowiskowe i eksploatacyjne określone przez zarządcę infrastruktury dla poszczególnych linii kolejowych.

6.
Dopuszcza się korzystanie z tras przebiegających innymi liniami kolejowymi niż wymienione w niniejszej decyzji, przyznanych przez zarządcę infrastruktury, o ile ich przyznanie nastąpi z przyczyn niezależnych od Przewoźnika.
7.
Dopuszcza się uruchomienie połączeń, o których mowa w pkt 1 sentencji w innych godzinach niż wskazane w rozkładzie jazdy stanowiącym załącznik do niniejszej decyzji, o ile nastąpi to z przyczyn niezależnych od Przewoźnika.
8.
Dopuszcza się uruchomienie połączeń, o których mowa w pkt 1 sentencji na trasie krótszej niż wskazana w niniejszej sentencji.

UZASADNIENIE

Stan faktyczny:

26 marca 2018 r. do Prezesa UTK wpłynął, za pośrednictwem poczty elektronicznej, wniosek Przewozów Regionalnych z 22 marca 2018 r., złożony przy piśmie z 22 marca 2018 r. (znak: PBH1-070-8/2018), o przyznanie otwartego dostępu na trasie Wieliczka Rynek-Kopalnia - Kraków Główny - Kraków Lotnisko - Kraków Główny - Wieliczka Rynek- Kopalnia na okres od 9 grudnia 2018 r. do 9 grudnia 2023 r.

Informacja o wpływie wniosku Przewozów Regionalnych do Prezesa UTK została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego 27 kwietnia 2018 r.

Pismem z 27 kwietnia 2018 r. (znak: PBH1c-070-014/18), Przewoźnik wskazał nowy adres poczty elektronicznej, z uwagi na zmiany personalne w zarządzie Przewozów Regionalnych, na który powinna być doręczana korespondencja, w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie przyznania otwartego dostępu.

W pismach z 7 maja 2018 r. (znak: DPP-WOPN.717.3.2018.3.AnK) i 11 maja 2018 r. (znak: DPP-WOPN.717.3.2018.4.AnK), Prezes UTK zawiadomił podmioty uprawnione o toczących się postępowaniach administracyjnych w przedmiocie wydania decyzji w sprawie otwartego dostępu, w tym o postępowaniu dotyczącym trasy Wieliczka Rynek-Kopalnia - Kraków Główny - Kraków Lotnisko - Kraków Główny - Wieliczka Rynek-Kopalnia na okres od 9 grudnia 2018 r. do 9 grudnia 2023 r. W zawiadomieniu Prezes UTK poinformował adresatów o możliwości złożenia przez nich wniosku o badanie równowagi ekonomicznej, w związku z wpływem 26 marca 2018 r. do Prezesa UTK ww. wniosku Przewozów Regionalnych o przyznanie otwartego dostępu na danej trasie.

W piśmie z 29 maja 2018 r. (znak: BBZ8-073-87/2018) "PKP Intercity" S.A. z siedzibą w Warszawie, zwana dalej "PKP Intercity", poinformowała Prezesa UTK, że nie będzie występować z wnioskiem o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej stosownie do art. 4 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 869/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie nowych kolejowych przewozów pasażerskich (Dz. Urz. UE. L nr 239, s. 1), zwanym dalej "rozporządzeniem 869/2014".

W piśmie z 29 maja 2018 r. (data wpływu do Urzędu Transportu Kolejowego: 6 czerwca 2018 r., znak: NI-IT-I.8060.37.2018.DA), Marszałek Województwa Mazowieckiego poinformował Prezesa UTK, że organizator publicznego transportu zbiorowego na terenie województwa mazowieckiego nie wnosi uwag do niniejszego postępowania administracyjnego.

W piśmie z 13 czerwca 2018 r. (znak: DPP-WOPN.717.11.2018.2.AnK) Prezes UTK zawiadomił Przewoźnika o wszczęciu 26 marca 2018 r., na wniosek Przewoźnika, postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania przez Prezesa UTK decyzji o przyznaniu otwartego dostępu na trasie Wieliczka Rynek-Kopalnia - Kraków Główny - Kraków Lotnisko - Kraków Główny - Wieliczka Rynek-Kopalnia na okres od 9 grudnia 2018 r. do 9 grudnia 2023 r., tj. na roczne rozkłady jazdy 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023.

Jednocześnie Prezes UTK włączył do materiału dowodowego:

1.
licencję Przewozów Regionalnych nr WPO/054/2004 na wykonywanie przewozów kolejowych osób, wydaną 27 lutego 2004 r., wraz z decyzją Prezesa UTK z 25 marca 2010 r. (znak: TRM/900/05/10), zmieniającą ww. licencję,
2.
certyfikat bezpieczeństwa Przewozów Regionalnych cz. A, potwierdzający akceptację systemu zarządzania bezpieczeństwem na terenie Unii Europejskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wydany 9 grudnia 2015 r. nr PL1120150043 (ważny od 17 grudnia 2015 r. do 17 grudnia 2020 r.) i cz. B, potwierdzający akceptację regulacji przyjętych przez przedsiębiorstwo kolejowe w celu spełnienia krajowych wymagań w zakresie bezpieczeństwa wykonywania przewozów na danej sieci, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wydany 9 grudnia 2015 r. nr PL1220150039 (ważny od 17 grudnia 2015 r. do 17 grudnia 2020 r.),
3.
informację odpowiadającą odpisowi z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dotyczącą Przewozów Regionalnych, nr KRS 0000031521, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 700, z późn. zm.) wg stanu na dzień 27 marca 2018 r., godz. 08:31:56), nr KRS 0000031521,
4.
informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dotyczącą Przewozów Regionalnych, nr KRS 0000031521, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 700, z późn. zm.) wg stanu na dzień 26 kwietnia 2018 r., godz. 09:34:55), nr KRS 0000031521,
5.
pismo Prezesa UTK z 7 maja 2018 r. (znak: DPP-WOPN.717.3.2018.3.AnK) do podmiotów uprawnionych, informujące o możliwości składania wniosków o badanie równowagi ekonomicznej,
6.
pismo Prezesa UTK z 11 maja 2018 r. (znak: DPP-WOPN.717.3.2018.4.AnK) do podmiotu uprawnionego, informujące o możliwości składania wniosków o badanie równowagi ekonomiczniej,
7.
pismo Przewozów Regionalnych z 27 kwietnia 2018 r. (znak: PBH1c-070-014/18, data wpływu do Urzędu Transportu Kolejowego pocztą elektroniczną: 25 maja 2018 r.), w sprawie wskazania organowi nowego adresu elektronicznego do doręczania pism w postępowaniu.

24 maja 2018 r. "Koleje Małopolskie" sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, zwane dalej "Kolejami Małopolskimi" lub "Operatorem", złożyły do Prezesa UTK wniosek o badanie równowagi ekonomicznej w związku z zamiarem uruchomienia przez Przewozy Regionalne połączeń na trasie, której dotyczy niniejsza decyzja.

25 maja 2018 r. Marszałek Województwa Małopolskiego złożył do Prezesa UTK wniosek o badanie równowagi ekonomicznej w związku z zamiarem uruchomienia przez Przewozy Regionalne połączeń na trasie, której dotyczy niniejsza decyzja.

Pismem z 15 czerwca 2018 r. (znak: DPP-WOPN.717.3.2018.8.GP) Prezes UTK wezwał Marszałka Województwa Małopolskiego do uzupełnienia braków przekazanego wniosku o badanie równowagi ekonomicznej.

Pismem z 15 czerwca 2018 r. (znak: DPP-WOPN.717.3.2018.9.AnK) Prezes UTK wezwał Koleje Małopolskie do uzupełnienia braków przekazanego wniosku o badanie równowagi ekonomicznej.

We wniosku z 21 czerwca 2018 r., przekazanym do Prezesa UTK pismem z 21 czerwca 2018 r. (znak: TK-I.8061.9.2018), Marszałek Województwa Małopolskiego przedstawił uzupełniony wniosek o badanie równowagi ekonomicznej.

5 lipca 2018 r. Koleje Małopolskie przesłały uzupełniony wniosek o badanie równowagi ekonomicznej.

Pismem z 5 listopada 2018 r. (znak: DPP-WOPN.717.3.2018.15.AnK), Prezes UTK wystąpił do Kolei Małopolskich w sprawie przedstawienia stanowiska w przedmiocie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w umowie z 10 grudnia 2016 r. nr I/2258/TK/3235/16 o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na terenie województwa małopolskiego, zwaną dalej "umową nr I/2258/TK/3235/16" oraz wniosku Kolei Małopolskich o badanie równowagi ekonomicznej z 24 maja 2018 r.

19 listopada 2018 r. Przewozy Regionalne przesłały skorygowany wniosek o przyznanie otwartego dostępu na trasie Wieliczka Rynek-Kopalnia - Kraków Główny - Kraków Lotnisko - Kraków Główny - Wieliczka Rynek-Kopalnia, poprzez uzupełnienie wykazu linii kolejowych objętych wnioskiem o linię nr 91.

Pismem z 15 stycznia 2019 r. (znak: DPP-WOPN.717.11.2018.5.AnK), Prezes UTK zawiadomił Przewozy Regionalne o uzupełnieniu materiału sprawy o:

1.
pismo Przewozów Regionalnych z 8 listopada 2018 r. (znak: PBZ-073-020/2018) informujące o zmianie siedziby ww. przewoźnika kolejowego;
2.
informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dotyczącą Przewozów Regionalnych, wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci (stan na dzień 4 grudnia 2018 r., godz. 08:14:11), nr KRS 0000031521.

Pismem z 26 lutego 2019 r. (znak: DPP-WOPN.717.11.2018.6.AnK), Prezes UTK zawiadomił Przewozy Regionalne o uzupełnieniu materiału sprawy o:

1.
pismo Ministerstwa Infrastruktury z 24 maja 2018 r., przekazujące stanowisko z 22 maja 2018 r. (znak: DTK.VI.4602.40.2018.AS.2), dot. pisma Prezesa UTK z 7 maja 2018 r. (znak: DPP-WOPN.717.3.2018.3.AnK), informujące o braku wniosku o badanie równowagi ekonomicznej m.in. w niniejszym postępowaniu administracyjnym,
2.
pismo Marszałka Województwa Mazowieckiego z 29 maja 2018 r. (znak: NI-IT-I.8060.37.2018.DA) dotyczące pisma Prezesa UTK z 7 maja 2018 r. (znak: DPP-WOPN.717.3.2018.3.AnK), informujące o braku wniosku o badanie równowagi ekonomicznej m.in. w niniejszym postępowaniu administracyjnym,
3.
wniosek Kolei Małopolskich o badanie równowagi ekonomicznej z 24 maja 2018 r. w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym,
4.
wniosek Marszałka Województwa Małopolskiego o badanie równowagi ekonomicznej z 25 maja 2018 r. w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym,
5.
pismo PKP Intercity z 29 maja 2018 r. (znak: BBZ8-073-87/2018 przekazujące stanowisko dot. pisma Prezesa UTK z 11 maja 2018 r. (znak: DPP-WOPN.717.3.2017.4.AnK), informujące o braku wniosku o badanie równowagi ekonomicznej m.in. w niniejszym postępowaniu administracyjnym (wraz z pełnomocnictwem do reprezentowania ww. przewoźnika kolejowego),
6.
wezwanie Prezesa UTK z 15 czerwca 2018 r. (znak: DPP-WOPN.717.3.2018.9.AnK) do Kolei Małopolskich, wzywające do uzupełnienia braków we wniosku o badanie równowagi ekonomicznej,
7.
wezwanie Prezesa UTK z 15 czerwca 2018 r. (DPP-WOPN.717.3.2018.8.GP) do Marszałka Województwa Małopolskiego, wzywające do uzupełnienia braków we wniosku o badanie równowagi ekonomicznej,
8.
wezwanie Prezesa UTK z 20 czerwca 2018 r. (znak: DPP-WOPN.717.3.2018.11.AnK) do PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej "PKP PLK" lub "Zarządcą", do przekazania informacji dotyczących zdolności przepustowej infrastruktury planowanej do realizacji nowej usługi, zgodnie z niniejszym postępowaniem administracyjnym,
9.
pismo Marszałka Województwa Małopolskiego z 21 czerwca 2018 r. (znak: TK-I.8061.9.2018) z uzupełnionym wnioskiem o badanie równowagi ekonomicznej, w związku z niniejszym postępowaniem administracyjnym,
10.
uzupełniony wniosek o badanie równowagi ekonomicznej Kolei Małopolskich w związku z niniejszym postępowaniem administracyjnym (wiadomość e-mail z 29 czerwca 2018 r.),
11.
stanowisko PKP PLK z 6 lipca 2018 r. (znak: IDRR-611-102/2018) dotyczące zdolności przepustowej infrastruktury planowanej do realizacji nowej usługi, zgodnie z niniejszym postępowaniem administracyjnym,
12.
pismo Prezesa UTK z 5 listopada 2018 r. (znak: DPP-WOPN.717.3.2018.15.AnK) do Kolei Małopolskich o przekazanie stanowiska w sprawie tajemnicy przedsiębiorstwa w obowiązującej umowie o świadczenie usług publicznych oraz przedstawionym wniosku o badanie równowagi ekonomicznej,
13.
stanowisko Kolei Małopolskich z 13 listopada 2018 r. (znak: KMDE-071/13/2017) w sprawie tajemnicy przedsiębiorstwa w obowiązującej umowie o świadczenie usług publicznych oraz wniosku o badanie równowagi ekonomicznej,
14.
umowę nr I/2258/TK/3235/16 [tajemnica przedsiębiorstwa],
15.
pismo Kolei Małopolskich z 13 listopada 2018 r. (znak: KDME-071/13/2017) w sprawie tajemnicy przedsiębiorstwa z załączoną jawną wersją umowy wraz z załącznikami.

W związku z występowaniem w zgromadzonym materiale dowodowym informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa operatora publicznego transportu zbiorowego Kolei Małopolskich, Prezes UTK postanowieniem z 26 lutego 2019 r. (znak: DPP-WOPN.717.11.2018.7.AnK) ograniczył Przewozom Regionalnym prawo wglądu do tych informacji.

Przewoźnik nie skorzystał z przysługującego prawa wypowiedzenia się co do zebranych dowodów w niniejszym postępowaniu.

Mając na względzie powyższe, Prezes UTK zważył, co następuje:

Stosownie do art. 13a ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym, do postępowania przed Prezesem UTK stosuje się, z zastrzeżeniem art. 13b ust. 2 i 3, przepisy k.p.a.

Zgodnie natomiast z art. 104 § 1 k.p.a.: Organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej.

W dniu 26 marca 2018 r. do Prezesa UTK wpłynął wniosek Przewozów Regionalnych z 22 marca 2018 r. o wydanie decyzji w sprawie przyznania otwartego dostępu na trasie Wieliczka Rynek-Kopalnia - Kraków Główny - Kraków Lotnisko - Kraków Główny - Wieliczka Rynek-Kopalnia na okres od 9 grudnia 2018 r. do 9 grudnia 2023 r. Prezes UTK ustalił, że Przewozy Regionalne są przewoźnikiem kolejowym posiadającym licencję nr WPO/054/2004 na wykonywanie przewozów kolejowych osób, wydaną 27 lutego 2004 r., zmienioną decyzją Prezesa UTK z 25 marca 2010 r. (znak: TRM/900/05/10), certyfikat bezpieczeństwa cz. A nr PL1120150043, wydany 9 grudnia 2015 r. (ważny od 17 grudnia 2015 r. do 17 grudnia 2020 r.), potwierdzający akceptację systemu zarządzania bezpieczeństwem na terenie Unii Europejskiej oraz cz. B nr PL1220150039, wydany 9 grudnia 2015 r. (ważny od 17 grudnia 2015 r. do 17 grudnia 2020 r.), potwierdzający akceptację regulacji przyjętych przez przedsiębiorstwo kolejowe w celu spełnienia krajowych wymagań w zakresie bezpieczeństwa wykonywania przewozów na danej sieci.

Stosownie do art. 29c ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym: Regularny przewóz kolejowy osób niebędący przewozem o charakterze użyteczności publicznej jest wykonywany wyłącznie na podstawie decyzji o przyznaniu otwartego dostępu.

Zgodnie z art. 29d ust. 4 ustawy o transporcie kolejowym: W zakresie kolejowych przewozów osób innych niż przewozy okazjonalne zarządca zawiera umowę o przydzielenie zdolności przepustowej w takim zakresie, w jakim aplikant zawarł umowę o świadczenie usług publicznych, przedstawił oświadczenie organizatora publicznego transportu kolejowego o zamiarze objęcia pociągów umową o świadczenie usług publicznych albo uzyskał decyzję o przyznaniu otwartego dostępu.

W świetle wyżej cytowanych przepisów ustawy o transporcie kolejowym, podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku o przyznanie otwartego dostępu na danej trasie krajowej jest więc aplikant. Zgodnie z treścią art. 4 pkt 9b ustawy o transporcie kolejowym, aplikantem jest przewoźnik kolejowy, międzynarodowe ugrupowanie interesów gospodarczych obejmujące przewoźników kolejowych lub inny podmiot zainteresowany uzyskaniem zdolności przepustowej, w szczególności organizator publicznego transportu kolejowego, spedytor, nadawca ładunku lub operator transportu kombinowanego.

Przewozy Regionalne są przewoźnikiem kolejowym. Przysługuje im zatem uprawnienie do złożenia wniosku będącego przedmiotem rozpoznania w niniejszej sprawie. Wniosek Przewozów Regionalnych został podpisany ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentacji Przewoźnika, zgodnie z informacjami wskazanymi w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Zgodnie z art. 29c ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym: Prezes UTK wydaje decyzję o przyznaniu otwartego dostępu na danej trasie krajowej, w przypadku gdy w wyniku przeprowadzonego badania Prezes UTK określi, że proponowane krajowe połączenie pasażerskie nie zagraża równowadze ekonomicznej umowy o świadczenie usług publicznych, albo żaden podmiot nie wystąpi o przeprowadzenie takiego badania.

Prezes UTK w badaniu, o którym mowa w ust. 3, uznaje równowagę ekonomiczną umowy o świadczenie usług publicznych za zagrożoną, w przypadku gdy skutkiem proponowanej usługi będzie inne niż nieistotne obniżenie przychodów z przewozów realizowanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych.

Dodatkowo, zgodnie z ust. 6 przywołanego przepisu, decyzja o przyznaniu otwartego dostępu jest wydawana na okres nieprzekraczający 5 lat.

Stosownie do brzmienia cytowanego wyżej art. 29c ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym, in fine w zakresie procedury przeprowadzenia badania równowagi ekonomicznej umowy o świadczenie usług publicznych, przepisy rozporządzenia 869/2014 z wyłączeniem art. 13 i art. 14 tego rozporządzenia, stosuje się odpowiednio.

Procedura przeprowadzania przez Prezesa UTK badania równowagi ekonomicznej została uregulowana w art. 3 ust. 4, art. 4 ust. 1 oraz art. 10-12 rozporządzenia 869/2014.

Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 4 rozporządzenia 869/2014, organ regulacyjny niezwłocznie publikuje na swojej stronie internetowej powiadomienie o złożonym przez wnioskodawcę wniosku o przyznaniu otwartego dostępu na trasie krajowej, z zastrzeżeniem wszelkich informacji wrażliwych z jego handlowego punktu widzenia, i informuje o tym podmioty uprawnione do złożenia wniosku o badanie równowagi ekonomicznej umowy o świadczenie usług publicznych.

Podmiotom uprawnionym przysługuje uprawnienie do złożenia wniosku o badanie równowagi ekonomicznej w terminie czterech tygodni od publikacji wniosku przewoźnika na stronie internetowej organu regulacyjnego (art. 4 ust. 1 rozporządzenia 869/2014).

O badanie głównego celu mogą występować z wnioskiem następujące podmioty (art. 10 rozporządzenia 869/2014):

a) właściwy organ lub właściwe organy, które zawarły umowę o świadczenie usług publicznych obejmującą stację początkową i stację końcową proponowanej nowej usługi;

b) każdy inny zainteresowany właściwy organ mający prawo ograniczania dostępu na mocy art. 11 dyrektywy 2012/34/UE;

c) zarządca infrastruktury na obszarze geograficznym objętym proponowaną usługą w zakresie nowych międzynarodowych przewozów pasażerskich;

d) każde przedsiębiorstwo kolejowe realizujące umowę o świadczenie usług publicznych przyznaną przez organ, o którym mowa w lit. a).

Oznacza to, że do wystąpienia o badanie równowagi ekonomicznej umowy o świadczenie usług publicznych uprawnieni są:

a) organizatorzy publicznego transportu zbiorowego, którzy zawarli co najmniej jedną umowę o świadczenie usług publicznych na realizację połączeń pasażerskich, obejmującą stację początkową i stację końcową na trasie wnioskowanego nowego połączenia;

b) inni organizatorzy publicznego transportu zbiorowego, którzy wykażą swój interes w badaniu równowagi ekonomicznej wnioskowanego nowego połączenia;

c) zarządca infrastruktury na obszarze geograficznym objętym proponowanym nowym połączeniem;

d) operatorzy umów o świadczenie usług publicznych, którzy realizują umowę o świadczenie usług publicznych na rzecz organizatorów publicznego transportu zbiorowego, o których mowa w lit. a.

Prezes UTK, mając na względzie przepisy rozporządzenia 869/2014, w tym w szczególności art. 3 ust. 4, dopiero po przekazaniu przez Przewozy Regionalne wniosku w wymaganej formie elektronicznej i zawierającego niezbędne informacje, uprawniony był do opublikowania informacji na jego temat na swojej stronie internetowej.

Informację o wpływie wniosku Przewozów Regionalnych Prezes UTK opublikował na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego 27 kwietnia 2018 r.

Wobec tego Prezes UTK stwierdził, że czterotygodniowy termin na złożenie ww. wniosków przez podmioty uprawnione upłynął 25 maja 2018 r.

Odnosząc się do przepisu określającego warunki wydania decyzji o przyznaniu otwartego dostępu należy stwierdzić, zgodnie z cytowanym wyżej art. 29c ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym, że Prezes UTK wydaje decyzję o przyznaniu otwartego dostępu na danej trasie:

1.
krajowej, gdy: w wyniku przeprowadzonego badania określi, że proponowane krajowe połączenie pasażerskie nie zagraża równowadze ekonomicznej umowy o świadczenie usług publicznych, albo
2.
żaden podmiot nie wystąpi o przeprowadzenie takiego badania.

Powyższy przepis definiuje kryteria, które powinny zostać spełnione w celu wydania decyzji w sprawie przyznania otwartego dostępu.

Użycie spójnika "albo" wskazuje na alternatywę wykluczającą (rozłączną) zawartą w art. 29c ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym. Jej zastosowanie oznacza, że należy wybrać pomiędzy dwoma wykluczającymi się wariantami.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt art. 29c ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym, wskazać należy, że Prezes UTK zobligowany jest do wydania decyzji o przyznaniu otwartego dostępu na danej trasie krajowej w sytuacji:

1.
braku wniosku o badanie równowagi ekonomicznej, bądź
2.
wpłynięcia takiego wniosku i przeprowadzenia badania równowagi ekonomicznej umowy o świadczenie usług publicznych, w wyniku którego zostanie wykazane, że proponowane krajowe połączenie pasażerskie nie zagraża równowadze ekonomicznej umowy.

W tym miejscu wskazać należy, że przedmiotem postępowania administracyjnego, w sprawie decyzji o przyznaniu otwartego dostępu jest badanie przez Prezesa UTK, czy równowaga ekonomiczna umowy o świadczenie usług publicznych jest zagrożona, w związku z planowanym wykonywaniem nowego połączenia komercyjnego (art. 29c ust. 3 i ust. 4 ustawy o transporcie kolejowym).

Mając na względzie powyższe Prezes UTK dokonał badania równowagi ekonomicznej, o którym mowa w art. 29c ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym w zakresie określonym otrzymanym wnioskiem podmiotu uprawnionego i stwierdził co następuje.

Wniosek Marszałka Województwa Małopolskiego z 25 maja 2018 r., uzupełniony materiałami przekazanymi 21 czerwca 2018 r., o badanie równowagi ekonomicznej.

Marszałek Województwa Małopolskiego złożył do Prezesa UTK wniosek o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej, jako organizator publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich pasażerskich w transporcie kolejowym, na trasie Wieliczka Rynek-Kopalnia - Kraków Główny - Kraków Lotnisko - Kraków Główny - Wieliczka Rynek-Kopalnia.

Analizując wniosek Marszałka Województwa Małopolskiego Prezes UTK stwierdził, że województwo małopolskie ma zawartą 10 grudnia 2016 r. umowę nr I/2258/TK/3235/16.

Zgodnie z przepisem art. 10 rozporządzenia 869/2014, podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o badanie równowagi ekonomicznej są:

a) właściwy organ lub właściwe organy, które zawarły umowę o świadczenie usług publicznych obejmującą stację początkową i stację końcową proponowanej nowej usługi;

b) każdy inny zainteresowany właściwy organ mający prawo ograniczania dostępu na mocy art. 11 dyrektywy 2012/34/UE;

c) zarządca infrastruktury na obszarze geograficznym objętym proponowaną usługą w zakresie nowych międzynarodowych przewozów pasażerskich;

d) każde przedsiębiorstwo kolejowe realizujące umowę o świadczenie usług publicznych przyznaną przez organ, o którym mowa w lit. a).

Umowa nr I/2258/TK/TK/3235/16 obowiązuje od 11 grudnia 2016 r. do 12 grudnia 2026 r., czyli obejmuje całkowicie okres wskazany w powiadomieniu Przewozów Regionalnych, tym samym Marszałek Województwa Małopolskiego jest podmiotem uprawnionym w rozumieniu art. 10 lit. a) rozporządzenia 869/2014.

Umowa zawarta przez województwo małopolskie z Kolajami Małopolskimi nie zawiera rozkładów jazdy na okres, którego dotyczy powiadomienie Przewozów Regionalnych. Przewiduje jednak realizację połączeń o charakterze użyteczności publicznej m.in na. linii komunikacyjnej Wieliczka Rynek-Kopalnia - Kraków Lotnisko - Wieliczka Rynek-Kopalnia, pokrywającej się z trasą, której dotyczy powiadomienie Przewozów Regionalnych. Załącznik nr 1 do umowy nr I/2258/TK/3235/16 zawiera wszystkie pociągi kursujące na przedmiotowej trasie w rozkładzie jazdy pociągów 2016/2017. Marszałek Województwa Małopolskiego w swoim wniosku oświadczył, że zamierza kontynuować realizację przewozów na tej trasie w częstotliwości co 30 minut, co całkowicie wyczerpuje zdolność przepustowość linii kolejowych nr 109 i 118.

We wniosku o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej umowy nr I/2258/TK/3235/16, Marszałek Województwa Małopolskiego przedstawił wyliczenia wskazujące, że w przypadku uruchomienia połączeń, których dotyczy powiadomienie Przewozów Regionalnych, nastąpi spadek pracy eksploatacyjnej, skutkujący ponad 10% obniżeniem przychodów Kolei Małopolskich z tytułu realizacji umowy nr I/2258/TK/3235/16 w okresie 5 lat, których dotyczy powiadomienie Przewoźnika. Przedstawiona kalkulacja opiera się o wykazanie, że z uwagi na całkowite wykorzystanie przepustowości linii kolejowych nr 109 i 118 na potrzeby realizacji przez Koleje Małopolskie połączeń służby publicznej na linii komunikacyjnej Wieliczka Rynek-Kopalnia - Kraków Lotnisko - Wieliczka Rynek-Kopalnia, uruchomienie na tej trasie połączeń objętych powiadomieniem Przewozów Regionalnych wymagałoby odwołania 12 par pociągów Operatora umowy nr I/2258/TK/3235/16.

Zgodnie z postanowieniem art. 29c ust. 3 i ust. 4 ustawy o transporcie kolejowym: Prezes UTK wydaje decyzję o przyznaniu otwartego dostępu na danej trasie krajowej, w przypadku gdy w wyniku przeprowadzonego badania Prezes UTK określi, że proponowane krajowe połączenie pasażerskie nie zagraża równowadze ekonomicznej umowy o świadczenie usług publicznych, albo żaden podmiot nie wystąpi o przeprowadzenie takiego badania. W zakresie procedury przeprowadzenia badania, o którym mowa w zdaniu pierwszym, przepisy rozporządzenia 869/2014, z wyłączeniem art. 13 i art. 14 tego rozporządzenia, stosuje się odpowiednio. Prezes UTK w badaniu, o którym mowa w ust. 3, uznaje równowagę ekonomiczną umowy o świadczenie usług publicznych za zagrożoną, w przypadku gdy skutkiem proponowanej usługi będzie inne niż nieistotne obniżenie przychodów z przewozów realizowanych na podstawie umowy.

Powołane powyżej przepisy określają sposób i zakres badania równowagi ekonomicznej umowy o świadczenie usług publicznych w związku z powiadomieniem o zamiarze uruchomienia pasażerskich komercyjnych połączeń kolejowych. Determinuje to obszar badania przeprowadzanego przez Prezesa UTK w ramach postępowania administracyjnego i ogranicza kryteria będące podstawą rozstrzygnięcia do określenia, czy równowaga ekonomiczna umowy o świadczenie usług publicznych będzie zagrożona przez proponowane krajowe połączenie pasażerskie. W tym celu Prezes UTK jest obowiązany stwierdzić czy skutkiem proponowanej usługi będzie inne niż nieistotne obniżenie przychodów realizowanych na podstawie umowy. Ustawodawca nie definiuje użytego sformułowania "inne niż nieistotne obniżenie przychodów z przewozów realizowanych na podstawie umowy". Jednocześnie, w art. 29c ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym wskazano, że to Prezes UTK w wyniku przeprowadzonego badania określa, czy proponowane krajowe połączenie pasażerskie nie zagraża równowadze ekonomicznej umowy o świadczenie usług publicznych. Oznacza to, że ustawodawca pozostawił Prezesowi UTK rozstrzygnięcie, na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego w postępowaniu, czy spadek przychodów wykazany przez podmiot uprawniony jest inny niż nieistotny. Jest to jednocześnie jedyne kryterium rozstrzygnięcia w sprawie wydania decyzji o przyznaniu lub o odmowie wydania decyzji o przyznaniu otwartego dostępu. Tym samym w toku badania, o którym mowa w art. 29c ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym Prezes UTK nie ma możliwości uwzględnienia np. braku zdolności przepustowej na całej bądź części linii komunikacyjnej jako powód odmowy wydania decyzji o przyznaniu otwartego dostępu. Tego typu okoliczność ma miejsce w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym.

Dodatkowo, w przepisach art. 29c ust. 3 i 4 ustawy o transporcie kolejowym jest mowa o zagrożeniu dla równowagi ekonomicznej umowy o świadczenie usług publicznych. Tym samym przepisy te odnoszą się do całej umowy o świadczenie usług publicznych w całym okresie jej trwania. Dlatego Prezes UTK, oceniając czy spadek przychodów z przewozów realizowanych na podstawie umowy, spowodowany uruchomieniem nowych połączeń komercyjnych, jest inny niż nieistotny, musi materiał przedstawiony przez podmioty uprawnione odnieść do całej umowy nr I/2258/TK/3235/16 w całym okresie jej ważności.

W toku przedmiotowego postępowania administracyjnego Prezes UTK zwrócił się do zarządcy infrastruktury, PKP PLK o wskazanie czy jest możliwość uruchomienia połączeń ujętych w powiadomieniu Przewozów Regionalnych bez zmian w kursowaniu na przedmiotowej trasie pociągów służby publicznej Kolei Małopolskich. Zarządca potwierdził, że przepustowość linii kolejowych nr 109 i 118 jest całkowicie wykorzystana na potrzeby realizacji połączeń o charakterze użyteczności publicznej. Jednocześnie PKP PLK podkreśliły, że zgodnie z postanowieniami ustawy o transporcie kolejowym i rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 755), zwanego dalej "rozporządzeniem o udostępnianiu infrastruktury kolejowej", pociągi uwzględnione w ogłoszonych planach transportowych objęte umową o świadczenie usług publicznych mają wyższy priorytet trasowania niż pociągi uwzględnione w decyzji o przyznaniu otwartego dostępu.

Dokonując analizy materiału dowodowego zgromadzonego w postępowaniu Prezes UTK wziął pod uwagę, że w art. 35 w ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym ustawodawca zawarł delegację ustawową dla ministra właściwego ds. transportu do wydania rozporządzenia wykonawczego określającego m.in. tryb składania i rozpatrywania wniosków o przydzielenie zdolności przepustowej. Natomiast w art. 35 ust. 2 pkt 8 ustawy o transporcie kolejowym wskazano, że: Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw transportu uwzględni szczególny charakter pociągów pasażerskich, w tym świadczących usługę publiczną.

Zgodnie z § 7 ust. 7 pkt 4 rozporządzenia o udostępnianiu infrastruktury kolejowej:

Na podstawie złożonych wniosków o przydzielenie zdolności przepustowej zarządca opracowuje projekt rocznego rozkładu jazdy pociągów, uwzględniając w następującej kolejności pierwszeństwo w przydzielaniu tras pociągów:

a) uwzględnionych w ogłoszonych planach transportowych,

b) dla pociągów realizujących przewóz osób,

c) zamówionych przez aplikantów, którzy spełnili wymagania w zakresie ustalonego przez zarządcę progu wykorzystania tras pociągów w ostatnim zakończonym okresie obowiązywania rocznego rozkładu jazdy pociągów,

d) dla których aplikant wskazał we wniosku, że mają kursować w ramach cyklicznego rozkładu jazdy,

e) dla których przewidziano większą liczbę dni kursowania.

Wobec powyższego Prezes UTK stwierdził, że wnioski o przydzielenie zdolności przepustowej dla potrzeb realizacji połączeń o charakterze użyteczności publicznej, uwzględnione w ogłoszonych planach transportowych mają pierwszeństwo przed innymi wnioskami o przydzielenie zdolności przepustowej. Prezes UTK stwierdził, że linia komunikacyjna Wieliczka Rynek-Kopalnia - Kraków Balice, gdzie zlokalizowane jest lotnisko, została ujęta w Planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w województwie małopolskim, zwanym dalej "Planem transportowym", w rozdziale 4.3 Układ linii kolejowych, autobusowych linii dowozowych oraz linii autobusowych o charakterze regionalnym, jako element planowanego układu linii kolejowych sieci Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Plan transportowy został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego 12 listopada 2014 r., poz. 6255. Realizacja pasażerskich połączeń kolejowych o charakterze użyteczności publicznej na ww. linii komunikacyjnej została uwzględniona w umowie nr I/2258/TK/3235/16. Tym samym pociągi relacji Wieliczka Rynek-Kopalnia - Kraków Lotnisko uruchamiane przez Koleje Małopolskie mają wyższy priorytet trasowania niż pociągi uwzględnione w decyzji o przyznaniu otwartego dostępu. Nie jest zatem możliwe nieprzydzielenie zdolności przepustowej dla pociągów służby publicznej Kolei Małopolskich kursujących na przedmiotowej trasie, z uwagi na wytrasowanie połączeń wnioskowanych przez Przewozy Regionalne. Przyznanie zdolności przepustowej dla Przewozów Regionalnych w celu uruchomienia połączeń na tej trasie, na podstawie decyzji Prezesa UTK o przyznaniu otwartego dostępu, możliwe zatem będzie jedynie w ramach wolnej zdolności przepustowej, jaka pozostałaby po wytrasowaniu pociągów Kolei Małopolskich. Oznacza to, że nie nastąpi spadek pracy przewozowej wykonywanej przez Operatora umowy nr I/2258/TK/3235/16, o którym mowa we wniosku Marszałka Województwa Małopolskiego. Tym samym proponowana przez Przewozy Regionalne nowa usługa nie będzie skutkowała obniżeniem przychodów Operatora z tytułu wykonywania przewozów na podstawie umowy nr I/2258/TK/3235/16. W tej sytuacji, na podstawie analizy materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie, Prezes UTK stwierdził, że proponowane przez Przewozy Regionalne nowe krajowe połączenie pasażerskie nie zagraża równowadze ekonomicznej umowy nr I/2258/TK/3235/16.

Wniosek Kolei Małopolskich z 24 maja 2018 r., uzupełniony materiałami przekazanymi 29 czerwca 2018 r., o badanie równowagi ekonomicznej.

Prezes UTK stwierdził, że Koleje Małopolskie zawarły z Marszałkiem Województwa Małopolskiego umowę nr I/2258/TK/3235/16 ważną od 11 grudnia 2016 r. do 12 grudnia 2026 r., tj. w całym okresie, którego dotyczy powiadomienie Przewozów Regionalnych i obejmującą m.in. połączenia na trasie będącej przedmiotem niniejszej decyzji. Tym samym, Koleje Małopolskie spełniają kryterium wskazane w art. 10 lit. d) rozporządzenia 869/2014, są więc podmiotem uprawnionym do wystąpienia o badanie równowagi ekonomicznej w związku z wnioskiem Przewozów Regionalnych o wydanie decyzji o przyznaniu otwartego dostępu na trasie Wieliczka Rynek-Kopalnia - Kraków Główny - Kraków Lotnisko - Kraków Główny - Wieliczka Rynek-Kopalnia.

We wniosku o badanie równowagi ekonomicznej Koleje Małopolskie przedstawiły merytorycznie takie same argumenty i wyliczenia, jakie zostały uwzględnione we wniosku Marszałka Województwa Małopolskiego. Zwrócono uwagę na pełne wykorzystanie linii kolejowych nr 109 i 118 na potrzeby realizacji połączeń Wieliczka Rynek-Kopalnia - Kraków Lotnisko - Wieliczka Rynek-Kopalnia. We wniosku podkreślono, że w związku z brakiem wolnej zdolności przepustowej na ww. liniach kolejowych, uruchomienie połączeń, o których mowa w powiadomieniu Przewozów Regionalnych wymagałoby odwołania 12 par pociągów. Łączyłoby się to ze spadkiem pracy przewozowej, który przy wielkości dopłaty do 1 pociągokilometru, zwanego dalej "pockm", na poziomie 1  zł/1 pockm (dla rozkładu jazdy 2017/2018) spowodowałby obniżenie przychodów z realizacji umowy nr I/2258/TK/3235/16 o tj. ponad 10% w okresie pięciu lat, których dotyczy powiadomienie Przewozów Regionalnych.

Oceniając wniosek Kolei Małopolskich o przeprowadzenie badania równowagi Prezes UTK stwierdził, że Przewozy Regionalne zamierzają uruchomić w ramach otwartego dostępu nową usługę na trasie w całości pokrywającej się z linią komunikacyjną, którą kursują pociągi o charakterze użyteczności publicznej uwzględnione w umowie nr I/2258/TK/3235/16. Umowa ta nie obejmuje rozkładu jazdy na okres, którego dotyczy wniosek Przewozów Regionalnych, przewiduje jednak realizację połączeń komunikacji publicznej m.in w relacji Wieliczka Rynek-Kopalnia - Kraków Lotnisko - Wieliczka Rynek-Kopalnia, pokrywającej się z trasą, której dotyczy powiadomienie Przewoźnika. Załącznik nr 1 do umowy nr I/2258/TK/3235/16 zawiera wszystkie pociągi kursujące na przedmiotowej trasie w rozkładzie jazdy pociągów 2016/2017. Jednakże Marszałek Województwa Małopolskiego w swoim wniosku o badanie równowagi ekonomicznej oświadczył, że zamierza kontynuować realizację przewozów na tej trasie w częstotliwości co 30 min., co całkowicie wyczerpuje zdolność przepustowość linii kolejowych nr 109 i 118.

PKP PLK potwierdziły całkowite wykorzystanie zdolności przepustowej linii kolejowych nr 109 i 118 na potrzeby przewozów o charakterze użyteczności publicznej i zwróciły uwagę na przepisy ustawy o transporcie kolejowym (art. 35) i rozporządzenia o udostępnianiu infrastruktury kolejowej (§ 7 ust. 7), na podstawie których, pociągi uwzględnione w ogłoszonych planach transportowych objęte umową o świadczenie usług publicznych, mają wyższy priorytet trasowania niż pociągi wskazane w decyzji o przyznaniu otwartego dostępu.

Jak wskazano w opisie badania przez Prezesa UTK równowagi ekonomicznej umowy nr I/2258/TK/3235/16 na podstawie wniosku Marszałka Województwa Małopolskiego, linia komunikacyjna Wieliczka Rynek-Kopalnia - Kraków Lotnisko (Balice) jest uwzględniona w Planie transportowym. Tym samym pociągi Kolei Małopolskich kursujące na przedmiotowej trasie mają pierwszeństwo w trasowaniu przed pociągami uruchamianymi na podstawie decyzji o przyznaniu otwartego dostępu.

Na tej podstawie Prezes UTK stwierdził, że nie jest możliwe nieprzyznanie przepustowości dla pociągów o charakterze użyteczności publicznej w celu lub z powodu wytrasowania pociągów ujętych w powiadomieniu Przewozów Regionalnych. Tym samym wydanie decyzji o przyznaniu otwartego dostępu dla Przewozów Regionalnych nie będzie skutkowało spadkiem pracy przewozowej wykonywanej przez Koleje Małopolskie w ramach realizacji umowy nr I/2258/TK/3235/16, o którym mowa we wniosku o badanie równowagi ekonomicznej złożonym przez Koleje Małopolskie. Jest to równoznaczne z tym, że uruchomienie przez Przewozy Regionalne nowej usługi nie spowoduje obniżenia przychodów z realizacji przedmiotowej umowy.

Mając na względzie powyższe, Prezes UTK w wyniku badania przeprowadzonego na wniosek Kolei Małopolskich musiał stwierdzić, że uruchomienie połączeń, których dotyczy powiadomienie Przewozów Regionalnych nie zagraża równowadze ekonomicznej umowy nr I/2258/TK/3235/16.

Wobec braku wpływu innych wniosków o badanie równowagi ekonomicznej dotyczących przedmiotowej trasy, Prezes UTK obowiązany był wydać decyzję przyznającą otwarty dostęp na trasie Wieliczka Rynek-Kopalnia - Kraków Główny - Kraków Lotnisko - Kraków Główny - Wieliczka Rynek-Kopalnia. Prezes UTK zawarł także w niniejszej decyzji stosowne klauzule, które stanowić mają gwarancję właściwego realizowania przez Przewozy Regionalne planowanych przewozów kolejowych

Jednocześnie, zgodnie z art. 29c pkt 5 ustawy o transporcie kolejowym, Prezes UTK ma obowiązek w decyzji o przyznaniu otwartego dostępu określić warunki oraz zakres wykorzystywania dostępu do linii kolejowej lub linii kolejowych.

Biorąc pod uwagę powyższe, Prezes UTK postanowił przyznać Przewozom Regionalnym otwarty dostęp, o którym mowa we wniosku, wskazując jednocześnie w sentencji decyzji, że połączenia uruchamiane przez Przewoźnika na podstawie niniejszej decyzji powinny stanowić uzupełnienie oferty przewozowej realizowanej na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych. Konsekwencją tego zapisu jest wskazany w sentencji decyzji warunek, zgodnie z którym połączenia realizowane na podstawie niniejszej decyzji mają stanowić uzupełnienie oferty przewozowej zapewnianej na obszarze województwa małopolskiego organizowanej przez właściwego organizatora publicznego transportu zbiorowego.

Zgodnie z art. 29c ust. 5 ustawy o transporcie kolejowym, w decyzji o przyznaniu otwartego dostępu określa się w szczególności:

1) aplikanta, jego siedzibę i adres;

2) trasy, na których mają być realizowane przewozy w ramach otwartego dostępu;

3) okres, na jaki decyzja zostaje wydana;

4) warunki oraz zakres wykorzystywania dostępu do infrastruktury kolejowej.

Przepis art. 29c ust. 5 ustawy o transporcie kolejowym obliguje Prezesa UTK do określenia w decyzji o przyznaniu otwartego dostępu, warunków oraz zakresu wykorzystywania dostępu do infrastruktury kolejowej. Prezes UTK posiada zatem kompetencję do wprowadzenia w sentencji klauzul regulujących, na jakich warunkach i w jaki sposób Przewoźnik będzie mógł korzystać z infrastruktury kolejowej na podstawie niniejszej decyzji.

Mając na względzie powyższe oraz przepisy art. 35 ustawy o transporcie kolejowym i § 7 ust. 7 rozporządzenia o udostępnianiu infrastruktury kolejowej, Prezes UTK umieścił w sentencji klauzulę, zgodnie z którą połączenia uruchamiane na podstawie niniejszej decyzji nie mogą powodować zakłócenia rozkładu jazdy pociągów objętych umowami o świadczenie usług publicznych.

W niniejszej sprawie Prezes UTK zwrócił uwagę na problemy generowane przez duże natężenie prac remontowo- modernizacyjnych na sieci kolejowej w Polsce. Po przeanalizowaniu otrzymywanych skarg i informacji z rynku, Prezes UTK uznał, że konieczne jest zapewnienie, aby kursowanie pociągów planowanych przez Przewozy Regionalne nie prowadziło do nieuruchamiania przewozów ważnych z punktu widzenia interesu społeczno-gospodarczego kraju. Dlatego w sentencji wprowadzono klauzulę, zgodnie z którą, w przypadku prac modernizacyjnych i remontowych skutkujących zmniejszeniem przepustowości na odcinkach linii kolejowych, przez które przebiega trasa pociągów kursujących na podstawie niniejszej decyzji i na odcinkach linii kolejowych stycznych do nich, uruchomienie pociągów, których dotyczy niniejsza decyzja, nie może powodować likwidacji pociągów ważnych z punktu widzenia społeczno- gospodarczego kraju. Należy podkreślić, że w rozumieniu niniejszej decyzji pociągi ważne z punktu widzenia społeczno-gospodarczego kraju to przede wszystkim te, które, które zapewniają sprawne funkcjonowanie podstawowych obszarów istotnych dla społeczeństwa. Są nimi przykładowo pociągi dowożące podróżnych do pracy i szkół, a następnie odwożące pasażerów do domu, lecz także dostarczające towary krytyczne dla sprawnego funkcjonowania społeczeństwa i dla interesu gospodarczego kraju, jak np. dowóz węgla do elektrociepłowni, surowców zapewniających ciągłość funkcjonowania kluczowych zakładów pracy itp.

Biorąc pod uwagę treść ww. art. 29c ust. 5 ustawy o transporcie kolejowym, Prezes UTK postanowił wydać decyzję o przyznaniu otwartego dostępu na wnioskowaną przez Przewoźnika trasę: Wieliczka Rynek-Kopalnia - Kraków Główny - Kraków Lotnisko - Kraków Główny - Wieliczka Rynek-Kopalnia dla 12 par pociągów w dobie, na warunkach wskazanych w złożonym wniosku.

Mając na względzie zgromadzony materiał dowodowy Prezes UTK określił, zgodnie z żądaniem Przewoźnika, że pociągi Przewozów Regionalnych mogą zatrzymywać się na następujących stacjach: Wieliczka Rynek-Kopalnia, Wieliczka Park, Wieliczka Bogucice, Kraków Bieżanów Drożdżownia, Kraków Bieżanów, Kraków Prokocim, Kraków Płaszów, Kraków Zabłocie, Kraków Główny, Kraków Łobzów, Kraków Młynówka, Kraków Zakliki, Kraków Olszanica, Kraków Lotnisko.

Jednak, mając na uwadze, że organizator publicznego transportu zbiorowego może wykazać zainteresowanie wprowadzeniem dodatkowych stacji zatrzymania na trasie wnioskowanej przez Przewozy Regionalne oraz że stacje zatrzymania mogą ulec zmianie na skutek ustalonych przez zarządcę postojów w ramach procesu koordynacji przy konstrukcji rocznego rozkładu jazdy, zasadne było wprowadzenie w sentencji właściwego zapisu. Ponadto, Prezes UTK mając na względzie trwające na sieci zarządcy infrastruktury prace modernizacyjne oraz biorąc pod uwagę, że to zarządca jest podmiotem uprawnionym do przydzielania przewoźnikowi kolejowemu zdolności przepustowej, zasadne stało się wprowadzenie zapisu, zgodnie z którym dopuszcza się korzystanie z tras przebiegających innymi liniami kolejowymi niż wymienione w niniejszej decyzji oraz uruchomienie połączeń na wnioskowanej trasie w innych godzinach niż wskazane w rozkładzie jazdy stanowiącym załącznik do niniejszej decyzji, o ile nastąpi to z przyczyn niezależnych od Przewoźnika.

Przewoźnik będzie realizował przewozy osobowe pojazdami kolejowymi typów wskazanych w pkt. 5 sentencji decyzji. Jednakże Prezes UTK dopuścił możliwość wykorzystywania innych typów pojazdów kolejowych, jeżeli Przewoźnik zagwarantuje takie same bądź lepsze parametry techniczne, eksploatacyjne i jakościowe pojazdów.

Zgodnie z art. 29c ust. 6 ustawy o transporcie kolejowym, decyzja o przyznaniu otwartego dostępu jest wydawana na okres nieprzekraczający 5 lat. Wobec tego, Prezes UTK wydał decyzję o przyznaniu otwartego dostępu zgodnie z wnioskiem Przewozów Regionalnych na okres 5 lat, tj. na roczne rozkłady jazdy 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023.

Mając na względzie fakt całkowitego wykorzystania, na dzień wydania niniejszej decyzji, zdolności przepustowej na liniach kolejowych nr 109 i 118, Prezes UTK uznał za zasadne dodanie klauzuli umożliwiającej uruchamianie, w ramach wolnej zdolności przepustowej, pociągów Przewozów Regionalnych na trasach krótszych, w ramach wolnej zdolności przepustowej.

Mając na uwadze powyższe, Prezes UTK rozstrzygnął jak w sentencji.

Jednocześnie wskazać należy, iż Prezes UTK dokonuje okresowej kontroli działalności przewoźników kolejowych wykonujących usługę w ramach otwartego dostępu w zakresie warunków jej wykonywania określonych w decyzji o przyznaniu otwartego dostępu (art. 29c ust. 7 ustawy o transporcie kolejowym).

Stosownie do art. 29c ust. 8 ustawy o transporcie kolejowym, decyzja o przyznaniu otwartego dostępu wygasa w przypadku likwidacji albo ogłoszenia upadłości aplikanta, któremu decyzja została wydana.

Prezes UTK uchyla decyzję o przyznaniu otwartego dostępu w przypadku:

1.
wystąpienia rażącego naruszenia warunków określonych w tej decyzji;
2.
zaprzestania wykonywania przewozów przez co najmniej 6 miesięcy z przyczyn leżących po stronie aplikanta. (art. 29c ust. 9 ustawy o transporcie kolejowym).

Opłata

Od niniejszej decyzji należna opłata skarbowa wynosi 10 zł (słownie: dziesięć złotych), zgodnie z cz. I pkt 53 Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.).

Strona przedstawiła, przy piśmie z 27 czerwca 2018 r. (znak: PBH1c-070-021/18), dowód przelewu bankowego kwoty 10 złotych na rachunek Urzędu m.st. Warszawy Urząd Dzielnicy Ochota.

W związku z powyższym uznać należy, że opłata skarbowa za wydanie niniejszej decyzji została przez Przewoźnika uiszczona w całości.

POUCZENIE

Na podstawie art. 29c ust. 3 w związku z art. 13b ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym w związku z art. 479 69 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1360 z późn. zm.), zwanej dalej: "k.p.c.", Strona może wnieść odwołanie od decyzji Prezesa UTK za jego pośrednictwem do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji. Postępowanie w sprawie odwołania od niniejszej decyzji toczy się według przepisów k.p.c. o postępowaniu w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego (art. 13b ust. 4 ustawy o transporcie kolejowym).

Opłata od odwołania wynosi 100 zł i uiszczana jest na rachunek bankowy sądu lub w formie znaków opłaty sądowej według ustalonego wzoru (art. 9 pkt 1 i art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 300 z późn. zm.), zwanej dalej "u.k.s.c."). Stronie przysługuje prawo zwolnienia od kosztów sądowych oraz pomocy prawnej z urzędu na zasadach określonych w art. 95 i nast. u.k.s.c. w związku z art. 117 i nast. k.p.c.

Strona zadowolona z decyzji może złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się uprawnienia do wniesienia odwołania, skutkujące prawomocnością decyzji. Złożenie oświadczenia następuje na zasadach ogólnych przewidzianych dla wniesienia podania, określonych w art. 63 § 1 k.p.a.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

:

Planowany rozkład jazdy pociągów na trasie Wieliczka Rynek-Kopalnia - Kraków Lotnisko.
Kategoria pociągu

Numer pociągu

Nazwa pociągu

Os.

99400/1

Os.

99402/3

Os.

99404/5

Os.

99406/7

Os.

99408/9

Os.

99410/1

Os.

99412/3

Os.

99414/5

Os.

99416/7

Os.

99418/9

Os.

99420/1

Os.

99422/3

Terminy kursowaniacodzienniecodzienniecodzienniecodzienniecodzienniecodzienniecodzienniecodzienniecodzienniecodzienniecodzienniecodziennie
StacjaOdległość między stacjami [km]godz.

przyj.

godz.

odj.

godz.

przyj.

godz.

odj.

godz.

przyj.

godz.

odj.

godz.

przyj.

godz.

odj.

godz.

przyj.

godz.

odj.

godz.

przyj.

godz.

odj.

godz.

przyj.

godz.

odj.

godz.

przyj.

godz.

odj.

godz.

przyj.

godz.

odj.

godz.

przyj.

godz.

odj.

godz.

przyj.

godz.

odj.

godz.

przyj.

godz.

odj.

Wieliczka Rynek-Kopalnia0,00006:4407:4408:4409:4410:4411:4412:4413:4414:4415:4416:4417:44
Wieliczka Park0,64406:4506:4607:4507:4608:4508:4609:4509:4610:4510:4611:4511:4612:4512:4613:4513:4614:4514:4615:4515:4616:4516:4617:4517:46
Wieliczka Bogucice1,47006:4806:4807:4807:4808:4808:4809:4809:4810:4810:4811:4811:4812:4812:4813:4813:4814:4814:4815:4815:4816:4816:4817:4817:48
Kraków Bieżanów1,67306:5006:5107:5007:5108:5008:5109:5009:5110:5010:5111:5011:5112:5012:5113:5013:5114:5014:5115:5015:5116:5016:5117:5017:51
Kraków Bieżanów Drożdżownia1,22306:5206:5307:5207:5308:5208:5309:5209:5310:5210:5311:5211:5312:5212:5313:5213:5314:5214:5315:5215:5316:5216:5317:5217:53
Kraków Prokocim2,27606:5606:5607:5607:5608:5608:5609:5609:5610:5610:5611:5611:5612:5612:5613:5613:5614:5614:5615:5615:5616:5616:5617:5617:56
Kraków Płaszów2,00906:5806:5907:5807:5908:5808:5909:5809:5910:5810:5911:5811:5912:5812:5913:5813:5914:5814:5915:5815:5916:5816:5917:5817:59
Kraków Zabłocie1,86107:0107:0208:0108:0209:0109:0210:0110:0211:0111:0212:0112:0213:0113:0214:0114:0215:0115:0216:0116:0217:0117:0218:0118:02
Kraków Główny2,25007:0507:1008:0508:1009:0509:1010:0510:1011:0511:1012:0512:1013:0513:1014:0514:1015:0515:1016:0516:1017:0517:1018:0518:10
Kraków Łobzów3,20607:1307:1408:1308:1409:1309:1410:1310:1411:1311:1412:1312:1413:1313:1414:1314:1415:1315:1416:1316:1417:1317:1418:1318:14
Kraków Młynówka4,34607:1907:1908:1908:1909:1909:1910:1910:1911:1911:1912:1912:1913:1913:1914:1914:1915:1915:1916:1916:1917:1917:1918:1918:19
Kraków Zakliki0,69907:2107:2108:2108:2109:2109:2110:2110:2111:2111:2112:2112:2113:2113:2114:2114:2115:2115:2116:2116:2117:2117:2118:2118:21
Kraków Olszanica1,81607:2307:2408:2308:2409:2309:2410:2310:2411:2311:2412:2312:2413:2313:2414:2314:2415:2315:2416:2316:2417:2317:2418:2318:24
Kraków Lotnisko1,85107:2708:2709:2710:2711:2712:2713:2714:2715:2716:2717:2718:27

ZAŁĄCZNIK Nr  2

:

Planowany rozkład jazdy pociągów na trasie Kraków Lotnisko - Wieliczka Rynek-Kopalnia.
Kategoria pociągu

Numer pociągu

Nazwa pociągu

Os.

99430/1

Os.

99432/3

Os.

99434/5

Os.

99436/7

Os.

99438/9

Os.

99440/1

Os.

99442/3

Os.

99444/5

Os.

99446/7

Os.

99448/9

Os.

99450/1

Os.

99452/3

Terminy kursowaniacodzienniecodzienniecodzienniecodzienniecodzienniecodzienniecodzienniecodzienniecodzienniecodzienniecodzienniecodziennie
StacjaOdległość między stacjami [km]godz.

przyj.

godz.

odj.

godz.

przyj.

godz.

odj.

godz.

przyj.

godz.

odj.

godz.

przyj.

godz.

odj.

godz.

przyj.

godz.

odj.

godz.

przyj.

godz.

odj.

godz.

przyj.

godz.

odj.

godz.

przyj.

godz.

odj.

godz.

przyj.

godz.

odj.

godz.

przyj.

godz.

odj.

godz.

przyj.

godz.

odj.

godz.

przyj.

godz.

odj.

Kraków Lotnisko0,00007:4108:4109:4110:4111:4112:4113:4114:4115:4116:4117:4118:41
Kraków Olszanica1,85107:4307:4308:4308:4309:4310:4310:4311:4311:4311:4312:4312:4313:4313:4314:4314:4315:4315:4316:4316:4317:4317:4318:4318:43
Kraków Zakliki1,81607:4507:4608:4508:4609:4509:4610:4510:4611:4511:4612:4512:4613:4513:4614:4514:4615:4515:4616:4516:4617:4517:4618:4518:46
Kraków Młynówka0,69907:4707:4708:4708:4709:4710:4710:4711:4711:4711:4712:4712:4713:4713:4714:4714:4715:4715:4716:4716:4717:4717:4718:4718:47
Kraków Łobzów4,34607:5307:5308:5308:5309:5309:5310:5310:5311:5311:5312:5312:5313:5313:5314:5314:5315:5315:5316:5316:5317:5317:5318:5318:53
Kraków Główny3,20607:5808:0308:5809:0309:5810:0310:5811:0311:5812:0312:5813:0313:5814:0314:5815:0315:5816:0316:5817:0317:5818:0318:5819:03
Kraków Zabłocie2,25008:0608:0609:0609:0610:0610:0611:0611:0612:0612:0613:0613:0614:0614:0615:0615:0616:0616:0617:0617:0618:0618:0619:0619:06
Kraków Płaszów1,86108:0908:0909:0910:0910:0911:0911:0912:0912:0913:0913:0914:0914:0914:0915:0915:0916:0916:0917:0917:0918:0918:0919:0919:09
Kraków Prokocim2,00908:1108:1209:1109:1210:1110:1211:1111:1212:1112:1213:1113:1214:1114:1215:1115:1216:1116:1217:1117:1218:1118:1219:1119:12
Kraków Bieżanów
Drożdżownia2,27608:1508:1509:1509:1510:1510:1511:1511:1512:1512:1513:1513:1514:1514:1515:1515:1516:1516:1517:1517:1518:1518:1519:1519:15
Kraków Bieżanów1,22308:1708:1809:1709:1810:1710:1811:1711:1812:1712:1813:1713:1814:1714:1815:1715:1816:1716:1817:1717:1818:1718:1819:1719:18
Wieliczka Bogucice1,67308:2008:2009:2009:2010:2010:2011:2011:2012:2012:2013:2013:2014:2014:2015:2015:2016:2016:2017:2017:2018:2018:2019:2019:20
Wieliczka Park1,47008:2308:2309:2309:2310:2310:2311:2311:2312:2312:2313:2313:2314:2314:2315:2315:2316:2316:2317:2317:2318:2318:2319:2319:23
Wieliczka Rynek-Kopalnia0,64408:2509:2510:2511:2512:2513:2514:2515:2516:2517:2518:2519:25
1 Oznaczenie pokazuje usuniętą treść będącą tajemnicą przedsiębiorcy