B.I.LP.2018.7.117

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2018 r.

DECYZJA Nr 96
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 4 czerwca 2018 r.
w sprawie przyznania nagród i wyróżnień w poszczególnych kategoriach Nagrody Loreta

GD.M.0611.1.2018

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1 , zwanej dalej ustawą, w związku z § 6 Statutu Lasów Państwowych 2  - w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wynikającego z obowiązku inicjowania, organizowania oraz koordynowania przedsięwzięć na rzecz ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa (art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy 3 ) oraz organizowania wspólnych przedsięwzięć jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych (art. 33 ust. 3 pkt 8 4 ), zgodnie z Zarządzeniem nr 18 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Adama Loreta oraz zgodnie z Decyzją nr 323 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie kolejnej edycji Nagrody Lasów Państwowych im. Adama Loreta za rok 2017, mając na względzie, że uprawnionym obszarem działalności Lasów Państwowych (dalej LP) jest tzw. miękki rozwój, obejmujący m.in. kształtowanie wizerunku LP, otoczenia kooperacyjnego LP oraz podnoszenie funkcjonalności LP - postanawiam, co następuje:

§  1. 
1.  Na wniosek Kapituły Nagrody Lasów Państwowych im. Dyrektora Adama Loreta przyznaję nagrody główne i wyróżnienia następującym osobom:
1) W kategorii I: najlepsze zrealizowane przedsięwzięcie (zrealizowany zbiór przedsięwzięć) w zakresie popularyzacji, ochrony i doskonalenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej oraz modelu organizacyjno-prawnego polskiego leśnictwa:
a) Nagroda główna - Bogdan Adam Miszczak - Telewizja Obiektyw Krosno za realizację dokumentów fabularyzowanych "Czas leśnych kurierów" i "Jako w niebie tak i w Komańczy" oraz promocję historycznych aspektów leśnictwa w Bieszczadach (cykl "Historyczny Pejzaż Podkarpacia") (20 000,00 zł);
b) Wyróżnienia:
* dr hab. Dorota Hilszczańska, prof. dr hab. Zbigniew Sierota, dr inż. Monika Małecka, dr inż. Aleksandra Rosa-Gruszecka, mgr inż. Hanna Szmidla, mgr Marta Siebyła - za wdrażanie koncepcji zakładania ogrodów truflowych w ramach między innymi promowania produktów polskich lasów oraz promowanie marki Lasów Państwowych na arenie krajowej i międzynarodowej (10 000,00 zł),
* lek. wet. Mieczysław Hławiczka - za działalność popularyzującą model ochrony przyrody w polskich lasach w aspekcie restytucji, hodowli i ochrony żubra (10 000,00 zł),
* Sabina Tworek, Anna Twardy - za organizację plebiscytu na "Bieszczadzkiego Leśnika 2017 r.", którego celem było pokazanie osób zaangażowanych w 2017 r. w pracę na rzecz lasów" (10 000,00 zł).
2) W kategorii II: najbardziej doniosła, z punktu widzenia wiedzy podstawowej lub/oraz przydatności praktycznej, zakończona i zrealizowana na terytorium RP praca naukowa dotycząca szeroko rozumianego leśnictwa:
a) Nagroda główna - prof. dr hab. Barbara Głowacka za wieloaspektowe badania naukowe wdrażające skuteczne metody oraz nowe środki i techniki ochrony lasu (20 000,00 zł);
b) Wyróżnienia:
* dr inż. Ireneusz Olejarski i dr inż. Jan Łukaszewicz - za pracę badawczą pt. "Ocena różnych wariantów zagospodarowania pożarzyska w Rudach Raciborskich na tle zachodzących zmian siedliskowych" (10 000,00 zł),
* prof. dr hab. inż. Jarosław Socha - za pracę naukową pt. "Aktualna i potencjalna produkcyjność siedlisk leśnych Polski dla głównych gatunków lasotwórczych" (10 000,00 zł),
* prof. dr hab. inż. Stanisław Małek z zespołem - za opracowanie naukowe pt. "Optymalizacja produkcji sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w wybranych szkółkach kontenerowych" (10 000,00 zł).
3) W kategorii III: Człowiek Roku Polskich Lasów:
a) Nagroda główna - prof. dr hab. Andrzej Grzywacz za wieloletnią działalność na rzecz leśnictwa i ochrony leśnej przyrody, nauk leśnych oraz dla dobra Lasów Państwowych (20 000,00 zł).
§  2.  Dodatkowo laureatom, którym przyznano nagrody główne w poszczególnych kategoriach, zostaną wręczone statuetki Adama Loreta.
§  3. 
1.  Koszty nagród finansowych, statuetek i aktów przyznania nagród pokrywa Centrum Informacyjne Lasów Państwowych z wykorzystaniem środków związanych z funduszem leśnym.
2.  Nagrody finansowe zostaną przekazane nagrodzonym po obchodach Święta Lasu, przelewem na wskazane przez nich konta, zgodnie z przepisami prawa podatkowego.
§  4.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 Powołany przepis stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych w szczególności inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa.
4 Powołany przepis stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych w szczególności organizuje wspólne przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.