Przyznane dotacje ze środków finansowych na naukę na podstawową działalność statutową.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2007.1.9

| Akt nienormatywny
Wersja od: 5 marca 2007 r.

KOMUNIKAT Nr 2
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 6 lutego 2007 r.
o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na podstawową działalność statutową

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 727 i Nr 179, poz. 1484) ogłasza się wykaz jednostek naukowych, którym przyznano dotacje na podstawową działalność statutową na 2007 r., stanowiący załącznik do komunikatu.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 131, poz. 912).

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ JEDNOSTEK NAUKOWYCH, KTÓRYM PRZYZNANO DOTACJE NA PODSTAWOWĄ DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ NA 2007 R.

Objaśnienia do wykazu

Wykaz składa się z czterech części:

1)
I - dotacje na podstawową działalność statutową na 2007 r., dla placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk,
2)
II - dotacje na podstawową działalność statutową na 2007 r., dla jednostek badawczo-rozwojowych,
3)
III - dotacje na podstawową działalność statutową na 2007 r., dla innych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki,
4)
IV - dotacje na podstawową działalność statutową na 2007 r. dla podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni.

We wszystkich częściach jest to alfabetyczny wykaz jednostek wraz z kategorią ustaloną przez komisje Rady Nauki i zatwierdzoną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wysokość dotacji została obliczona zgodnie z zaopiniowanymi w dniu 4 stycznia 2007 r. przez Komitet Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej "Wytycznymi do określenia dotacji statutowej na rok 2007". Propozycja wysokości dotacji na podstawową działalność statutową na 2007 r. dla jednostek naukowych została zaopiniowana przez obie komisje Rady Nauki. Podziału dokonano według następujących kierunkowych wytycznych:

1)
jednostki kategorii I - dotacja bazowa 2006 "po korekcie w październiku 2006",
2)
jednostki kategorii II - dotacja bazowa 2006,
3)
jednostki kategorii III - dotacja w wysokości 75 % dotacji bazowej 2006,
4)
jednostki kategorii IV - dotacja w wysokości 50 % dotacji bazowej 2006,
5)
jednostki kategorii V - dotacja zerowa.

Dla wyrównania różnic w poziomie dotacji, jednostki o największej efektywności i najniższej dotacji na jednego pracownika zatrudnionego w B+R uzyskają dodatkową kwotę dotacji na nowe zadanie badawcze. Wysokość tej kwoty proponowana będzie przez właściwe zespoły robocze oraz komisje Rady Nauki (postępowanie dwuetapowe). Liczba jednostek, którym przyznane zostaną tego typu środki nie może przekroczyć 6 % całkowitej liczby jednostek wdanej grupie jednostek jednorodnych. Wzrost dotacji na nowe zadanie nie może przekroczyć 20 % dotacji bazowej 2007 r.

Lp.Nazwa jednostkiKwota dotacji (zł)Kategoria
1234
I. Placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk
1Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN4.920.0001
2Centrum Badań Ekologicznych PAN2.824.0002
3Centrum Badań Kosmicznych PAN4.263.0001
4Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN9.591.0001
5Centrum Biologii Medycznej PAN2.647.0001
7Centrum Fizyki Teoretycznej PAN1.521.0001
8Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN4.405.0001
9Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN7.699.0001
10Instytut Archeologii i Etnologii PAN7.742.0001
11Instytut Badań Literackich PAN7.106.0001
12Instytut Badań Systemowych PAN5.056.0001
13Instytut Biochemii i Biofizyki PAN18.059.0001
14Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN6.961.0001
15Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN22.778.0001
16Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN4.069.0001
17Instytut Budownictwa Wodnego PAN3.012.0001
18Instytut Chemii Bioorganicznej PAN6.555.0001
19Instytut Chemii Fizycznej PAN15.091.0001
20Instytut Chemii Organicznej PAN8.949.0001
21Instytut Dendrologii PAN4.038.0001
22Instytut Farmakologii PAN10.202.0001
23Instytut Filozofii i Socjologii PAN6.092.0001
24Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN2.766.0001
25Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. J. Kielanowskiego PAN4.369.0001
26Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN17.974.0001
27Instytut Fizyki Molekularnej PAN7.414.0001
28Instytut Fizyki PAN20.008.0001
29Instytut Genetyki Człowieka PAN3.860.0001
30Instytut Genetyki Roślin PAN6.393.0001
31Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN8.053.0001
32Instytut Geofizyki PAN10.321.0001
33Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN6.319.0001
34Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN2.971.0002
35Instytut Historii Nauki PAN1.852.0001
36Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN7.480.0001
37Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN8.203.0001
38Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN981.0003
39Instytut Inżynierii Chemicznej PAN3.244.0001
40Instytut Języka Polskiego PAN4.472.0001
41Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN4.982.0001
42Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN6.334.0001
43Instytut Matematyczny PAN7.451.0001
44Instytut Mechaniki Górotworu PAN2.089.0001
45Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN14.843.0001
46Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN4.262.0001
47Instytut Nauk Ekonomicznych PAN1.637.0001
48Instytut Nauk Geologicznych PAN5.794.0001
49Instytut Nauk Prawnych PAN4.145.0001
50Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiałowskiego PAN10.792.0001
51Instytut Oceanologii PAN7.057.0001
52Instytut Ochrony Przyrody PAN3.184.0001
53Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN3.292.0001
54Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN2.138.0003
55Instytut Podstaw Informatyki PAN4.092.0001
56Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN2.067.0001
57Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN15.226.0001
58Instytut Psychologii PAN1.737.0002
59Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN8.668.0001
60Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN2.297.0001
61Instytut Slawistyki PAN3.940.0001
62Instytut Studiów Politycznych PAN4.827.0001
63Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN3.411.0001
64Instytut Sztuki PAN6.266.0001
65Instytut Wysokich Ciśnień PAN4.959.0001
66Międzynarodowe Centrum Ekologii PAN535.0001
67Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej PAN3.099.0001
68Muzeum i Instytut Zoologii PAN2.774.0001
69Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej PAN971.0003
70Zakład Antropologii PAN802.0001
71Zakład Archeologii Śródziemnomorskiej PAN1.028.0001
72Zakład Badania Ssaków PAN1.813.0001
73Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN2.624.0002
74Zakład Biologii Antarktyki PAN708.0001
75Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN452.0002
76Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN457.0001
77Zakład Ornitologii PAN465.0003
II. Jednostki badawczo-rozwojowe
78Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych KOMEL451.0002
79Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw1.720.0002
80Centralne Laboratorium Chłodnictwa254.0003
81Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej453.0002
82Centralne Laboratorium Przemysłu Obuwniczego57.0003
83Centralne Laboratorium Przemysłu Ziemniaczanego400.0001
84Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy6.038.0002
85Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD810.0002
86Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Włókienniczych POLMATEX-CENARO311.0003
87Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań641.0002
88Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów CEBET189.0003
89Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Gastronomicznego i Artykułów Spożywczych103.0004
90Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej640.0002
91Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL89.0004
92Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH139.0003
93Centrum Badawczo-Konstrukcyjne Obrabiarek1.352.0001
94Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG4.854.0001
95Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG5.161.0001
96Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego293.0004
97Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa635.0003
98Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie15.139.0002
99Główny Instytut Górnictwa13.946.0001
100Instytut Architektury Tekstyliów487.0002
101Instytut Automatyki Systemów Energetycznych1.210.0002
102Instytut Badawczy Dróg i Mostów2.260.0001
103Instytut Badawczy Leśnictwa2.877.0003
104Instytut Badań Edukacyjnych977.0001
105Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur2.000.0001
106Instytut Barwników i Produktów Organicznych575.0002
107Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych1.168.0002
108Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego3.534.0002
109Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa3.099.0003
110Instytut Celulozowo-Papierniczy378.0002
111Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki5.076.0001
112Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla3.419.0001
113Instytut Chemii Nieorganicznej1.226.0002
114Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego6.776.0002
115Instytut Chemii i Techniki Jądrowej8.382.0001
116Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej BLACHOWNIA4.463.0002
117Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych1.948.0001
118Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy4.301.0002
119Instytut Elektrotechniki10.889.0001
120Instytut Energetyki6.217.0002
121Instytut Energii Atomowej3.189.0002
122Instytut Europy Środkowo-Wschodniej461.0003
123Instytut Farmaceutyczny2.592.0002
124Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu2.149.0001
125Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego1.862.0001
126Instytut Geodezji i Kartografii2.608.0002
127Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa669.0003
128Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc7.423.0002
129Instytut Górnictwa Odkrywkowego POLTEGOR-INSTYTUT877.0002
130Instytut Hematologii i Transfuzjologii4.824.0002
131Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin14.984.0002
132Instytut Inżynierii Materiałów Włókienniczych1.407.0002
133Instytut Kardiologii12.851.0001
134Instytut Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów226.0003
135Instytut Logistyki i Magazynowania1.253.0001
136Instytut Lotnictwa11.877.0001
137Instytut Maszyn Matematycznych335.0002
138Instytut Materiałów Ogniotrwałych1.346.0001
139Instytut Matki i Dziecka4.722.0001
140Instytut Mechaniki Precyzyjnej2.227.0003
141Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego5.428.0001
142Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego2.270.0003
143Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera10.336.0001
144Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki2.933.0001
145Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach3.958.0003
146Instytut Metali Nieżelaznych7.649.0001
147Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica5.681.0001
148Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej3.998.0002
149Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych1.320.0003
150Instytut Morski2.160.0002
151Instytut Nafty i Gazu4.380.0001
152Instytut Nawozów Sztucznych1.919.0002
153Instytut Obróbki Plastycznej2.238.0002
154Instytut Ochrony Roślin6.534.0002
155Instytut Ochrony Środowiska3.218.0001
156Instytut Odlewnictwa3.579.0002
157Instytut Optyki Stosowanej1.365.0002
158Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ760.0001
159Instytut Paliw i Energii Odnawialnej467.0002
160Instytut Pojazdów Szynowych TABOR2.449.0001
161Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka10.037.0001
162Instytut Pracy i Spraw Socjalnych2.136.0001
163Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana11.619.0001
164Instytut Przemysłu Cukrowniczego311.0002
165Instytut Przemysłu Gumowego STOMIL507.0002
166Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego2.896.0002
167Instytut Przemysłu Organicznego3.902.0002
168Instytut Przemysłu Skórzanego222.0003
169Instytut Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych METALCHEM2.022.0002
170Instytut Psychiatrii i Neurologii12.133.0001
171Instytut Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher1.964.0003
172Instytut Rozwoju Miast870.0002
173Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich1.220.0003
174Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza6.324.0002
175Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa9.219.0002
176Instytut Spawalnictwa2.491.0003
177Instytut Sportu1.794.0002
178Instytut Szkła i Ceramiki2.540.0002
179Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych5.683.0001
180Instytut Technik i Technologii Dziewiarskich TRICOTEXTIL1.080.0002
181Instytut Techniki Budowlanej9.752.0001
182Instytut Techniki Cieplnej1.175.0002
183Instytut Techniki Grzewczej i Sanitarnej562.0002
184Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM1.585.0001
185Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX945.0002
186Instytut Technologii Drewna1.170.0002
187Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy7.989.0001
188Instytut Technologii Elektronowej13.126.0001
189Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych11.746.0001
190Instytut Technologii Nafty im. Prof. Stanisława Pilata1.146.0002
191Instytut Tele- i Radiotechniczny2.703.0001
192Instytut Transportu Samochodowego1.039.0002
193Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy9.859.0002
194Instytut Warzywnictwa im. Emila Chroboczka4.286.0002
195Instytut Wzornictwa Przemysłowego459.0002
196Instytut Włókien Naturalnych2.695.0002
197Instytut Włókiennictwa1.176.0002
198Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania5.256.0002
199Instytut Zachodni - Instytut Naukowo-Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego2.219.0001
200Instytut Zootechniki16.867.0001
201Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy6.717.0003
202Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła2.896.0002
203Morski Instytut Rybacki5.247.0001
204Narodowy Instytut Leków4.909.0001
205Ośrodek Badawczo-Konstrukcyjny KOPROTECH239.0003
206Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Manewrowej ORAM89.0004
207Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA89.0004
208Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej706.0002
209Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń Transportowych DETRANS474.0002
210Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ekologii Miast OBREM100.0004
211Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elementów i Układów Pneumatyki76.0002
212Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych CHEMKOP183.0004
213Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Kauczuków i Tworzyw Winylowych92.0004
214Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Przędzalnictwa Wełny BELMATEX404.0003
215Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Metrologii Elektrycznej METROL385.0004
216Ośrodek Badawczo-Rozwojowy PREDOM-OBR60.0004
217Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn TEKOMA276.0004
218Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego STOMIL42.0003
219Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych43.0004
220Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego364.0003
221Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów Małolitrażowych BOSMAL748.0002
222Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM944.0002
223Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Sterowania Napędów OBRUSN192.0002
224Ośrodek Badań Naukowych im.Wojciecha Kętrzyńskiego828.0002
225Ośrodek Przetwarzania Informacji OPI149.0004
226Państwowy Instytut Geologiczny17.930.0001
227Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski937.0001
228Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy15.946.0001
229Państwowy Zakład Higieny Instytut Naukowo-Badawczy5.726.0003
230Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP5.245.0002
231Przemysłowy Instytut Elektroniki5.518.0001
232Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych973.0004
233Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych1.858.0001
234Przemysłowy Instytut Motoryzacji769.0003
235Przemysłowy Instytut Telekomunikacji3.055.0004
236Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii2.389.0003
237Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego1.358.0004
238Wojskowy Instytut Medyczny2.684.0003
239Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia2.209.0002
240Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej608.0003
241Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej1.449.0002
242Wojskowy Instytut Łączności im. prof. Janusza Groszkowskiego1.242.0003
243Zakład Badawczo-Doświadczalny Gospodarki Komunalnej116.0004
III. Inne jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki
244Centrum Techniki Okrętowej Spółka Akcyjna - Zakład Badawczo-Rozwojowy1.498.0002
245Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza - Poznański Park Naukowo-Technologiczny36.0002
246KGHM CUPRUM Sp. z o.o. - Centrum Badawczo-Rozwojowe890.0002
247Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Mechanicznego sp. z o.o.139.0004
248Polska Akademia Umiejętności5.028.000
IV. Podstawowe jednostki organizacyjne uczelni
249Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Wydział Ekonomii830.0001
250Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Wydział Finansów i Ubezpieczeń61.0002
251Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Wydział Zarządzania1.204.0001
252Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Narodowej1.255.0002
253Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny453.000
254Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki692.0001
255Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wydział Zarządzania i Informatyki1.668.0001
256Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych794.0001
257Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wydział Finansów221.0002
258Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wydział Towaroznawstwa182.0003
259Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wydział Zarządzania1.233.0001
260Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Ekonomii1.220.0001
261Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa529.0002
262Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Zarządzania795.0002
263Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Akademickie Centrum Komputerowe "CYFRONET"359.0001
264Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki6.111.0001
265Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej2.976.0001
266Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska1.443.0001
267Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska3.760.0001
268Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii3.174.0001
269Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki3.383.0001
270Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki4.402.0001
271Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej2.205.0002
272Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Matematyki Stosowanej125.0003
273Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Metali Nieżelaznych2.549.0001
274Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Nauk Społecznych Stosowanych13.0003
275Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Odlewnictwa862.0002
276Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Paliw i Energii487.0002
277Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu605.0002
278Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich157.0002
279Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Wydział Mechaniczno-Elektryczny371.0004
280Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego516.0003
281Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny826.0002
282Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I3.921.0001
283Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski II2.856.0001
284Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Nauk o Zdrowiu62.0003
285Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej1.096.0001
286Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski2.517.0001
287Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego3.292.0001
288Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny39.0003
289Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Zdrowia Publicznego8.0004
290Akademia Medyczna w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej967.0001
291Akademia Medyczna w Białymstoku, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii4.923.0001
292Akademia Medyczna w Gdańsku, Międzywydziałowy Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej825.0001
293Akademia Medyczna w Gdańsku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej997.0001
294Akademia Medyczna w Gdańsku, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym4.637.0001
295Akademia Medyczna w Lublinie im. Profesora Feliksa Skubiszewskiego, I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym2.170.0001
296Akademia Medyczna w Lublinie im. Profesora Feliksa Skubiszewskiego, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym2.055.0001
297Akademia Medyczna w Lublinie im. Profesora Feliksa Skubiszewskiego, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej949.0001
298Akademia Medyczna w Lublinie im. Profesora Feliksa Skubiszewskiego, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Zaocznym58.0002
299Akademia Medyczna w Warszawie, I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym7.840.0001
300Akademia Medyczna w Warszawie, II Wydział Lekarski z Oddziałem i Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii1.306.0001
301Akademia Medyczna w Warszawie, Wydział Farmaceutyczny933.0001
302Akademia Medyczna w Warszawie, Wydział Nauki o Zdrowiu39.0003
303Akademia Morska w Gdyni, Wydział Elektryczny442.0002
304Akademia Morska w Gdyni, Wydział Mechaniczny187.0004
305Akademia Morska w Gdyni, Wydział Nawigacyjny229.0003
306Akademia Morska w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa56.0003
307Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu79.0003
308Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Mechaniczny169.0004
309Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Nawigacyjny217.0003
310Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy18.0003
311Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie296.0002
312Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi32.0002
313Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu46.0002
314Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach25.0003
315Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku113.0001
316Akademia Muzyczna w Krakowie290.0002
317Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Geograficzno-Biologiczny245.0002
318Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Humanistyczny215.0002
319Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny456.000
320Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Pedagogiczny50.0003
321Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie110.0002
322Akademia Podlaska w Siedlcach, Wydział Nauk Ścisłych232.000
323Akademia Podlaska w Siedlcach, Wydział Rolniczy742.0003
324Akademia Pomorska w Słupsku, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy273.0003
325Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt1.833.0001
326Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Wydział Leśny730.0002
327Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska349.0002
328Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu1.767.0001
329Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Wydział Ogrodniczy1.384.0002
330Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Wydział Rolniczy2.079.0002
331Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Wydział Technologii Drewna682.0002
332Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Agroinżynierii816.0001
333Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt1.708.0001
334Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji539.0003
335Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny728.0002
336Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Ogrodniczy1.086.0002
337Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny2.254.0001
338Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Technologii Żywności897.0001
339Akademia Rolnicza w Lublinie, Wydział Inżynierii Produkcji729.0003
340Akademia Rolnicza w Lublinie, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt1.254.0002
341Akademia Rolnicza w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej1.677.0001
342Akademia Rolnicza w Lublinie, Wydział Ogrodniczy805.0002
343Akademia Rolnicza w Lublinie, Wydział Rolniczy1.249.0002
344Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt1.012.0001
345Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa1.215.0002
346Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa745.0002
347Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Wydział Form Przemysłowych115.0002
348Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Wydział Malarstwa15.0003
349Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Wydział Form Przemysłowych10.0004
350Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu, Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa270.0001
351Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Architektury Wnętrz104.0002
352Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki51.0003
353Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Wzornictwa Przemysłowego46.0003
354Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie,152.0001
355Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydział Budowy Maszyn i Informatyki270.0004
356Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku450.0002
357Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Rehabilitacji202.0002
358Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Wychowania Fizycznego549.0002
359Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego15.0004
360Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Wydział Turystyki i Rekreacji70.0004
361Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Wydział Wychowania Fizycznego528.0002
362Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej25.0004
363Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Fizjoterapii156.0003
364Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Wychowania Fizycznego426.0003
365Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy471.000
366Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Pedagogiczny16.0004
367Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego, Filia w Piotrkowie Trybunalskim44.0002
368Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego, Wydział Humanistyczny84.0002
369Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy854.000
370Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie1.943.0001
371Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie26.0003
372Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym18.0001
373Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Geografii Historycznej Kościoła w Polsce22.0002
374Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Międzywydziałowy Zakład Badań nad Antykiem Chrześcijańskim8.0003
375Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Międzywydziałowy Zakład Historii Kultury w Średniowieczu8.0003
376Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych11.0003
377Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Filozofii310.0001
378Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy113.0003
379Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Humanistycznych562.0001
380Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji189.0002
381Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii718.0001
382Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Zakład Badań nad Literaturą Religijną23.0001
383Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Zakład Badań nad Twórczością Cypriana Norwida19.0001
384Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, Wydział Filozoficzny105.0001
385Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, Wydział Historii Kościoła150.0001
386Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, Wydział Teologiczny254.0001
387Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi208.0001
388Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie142.0001
389Politechnika Białostocka, Wydział Architektury87.0003
390Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska529.0002
391Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny638.0002
392Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki153.0002
393Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny438.0002
394Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania71.0002
395Politechnika Częstochowska, Wydział Budownictwa103.0003
396Politechnika Częstochowska, Wydział Elektryczny810.0001
397Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki1.210.0003
398Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej2.511.0001
399Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska514.0002
400Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania77.0003
401Politechnika Gdańska, Wydział Architektury257.0003
402Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny4.109.0001
403Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki4.290.0001
404Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki1.897.0001
405Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej600.0002
406Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska1.227.0001
407Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny684.0004
408Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa577.0003
409Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii128.0002
410Politechnika Koszalińska, Instytut Wzornictwa40.0004
411Politechnika Koszalińska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska395.0002
412Politechnika Koszalińska, Wydział Elektroniki i Informatyki210.0002
413Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny561.0003
414Politechnika Koszalińska, Środowiskowe Laboratorium Techniki Próżniowej24.0002
415Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Architektury1.564.0001
416Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Fizyki Technicznej i Modelowania Komputerowego131.0003
417Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej364.0002
418Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii Lądowej2.051.0001
419Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej1.162.0002
420Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii Środowiska1.131.0002
421Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Mechaniczny3.167.0002
422Politechnika Lubelska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki1.301.0001
423Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej267.0002
424Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska360.0001
425Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny675.0002
426Politechnika Lubelska, Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki93.0004
427Politechnika Opolska, Instytut Matematyki, Fizyki i Chemii151.0003
428Politechnika Opolska, Wydział Budownictwa330.0002
429Politechnika Opolska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki412.0002
430Politechnika Opolska, Wydział Mechaniczny250.0003
431Politechnika Opolska, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii89.0003
432Politechnika Opolska, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji17.0003
433Politechnika Poznańska, Wydział Architektury188.0003
434Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska1.300.0001
435Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania2.048.0002
436Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny2.829.0001
437Politechnika Poznańska, Wydział Fizyki Technicznej595.0002
438Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki i Zarządzania3.622.0001
439Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu1.866.0001
440Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej1.938.0001
441Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego, Wydział Ekonomiczny5.0002
442Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego, Wydział Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia78.0004
443Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego, Wydział Mechaniczny201.0004
444Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego, Wydział Nauczycielski65.0002
445Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego, Wydział Transportu237.0003
446Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska457.0002
447Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa884.0003
448Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Chemiczny555.0002
449Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Elektrotechniki i Informatyki458.0003
450Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej45.0003
451Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Zarządzania i Marketingu41.0004
452Politechnika Szczecińska, Instytut Fizyki83.0002
453Politechnika Szczecińska, Instytut Matematyki6.0004
454Politechnika Szczecińska, Wydział Budownictwa i Architektury650.0002
455Politechnika Szczecińska, Wydział Elektryczny1.260.0001
456Politechnika Szczecińska, Wydział Informatyki426.0003
457Politechnika Szczecińska, Wydział Mechaniczny1.481.0002
458Politechnika Szczecińska, Wydział Techniki Morskiej337.0003
459Politechnika Szczecińska, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej2.901.0001
460Politechnika Warszawska, Kolegium Nauk Społecznych i Administracji22.0002
461Politechnika Warszawska, Wydział Architektury1.305.0001
462Politechnika Warszawska, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii749.0001
463Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny4.390.0001
464Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych5.744.0001
465Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny3.786.0001
466Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki1.610.0001
467Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii919.0002
468Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej1.311.0001
469Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej1.640.0001
470Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej2.458.0001
471Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji666.0004
472Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska1.386.0002
473Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych662.0001
474Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa2.933.0001
475Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki2.058.0002
476Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych1.451.0002
477Politechnika Warszawska, Wydział Transportu1.352.0001
478Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury1.238.0001
479Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego1.882.0001
480Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny6.714.0001
481Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki3.200.0001
482Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki1.339.0001
483Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny2.690.0001
484Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii472.0002
485Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania962.0001
486Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska864.0002
487Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczno-Energetyczny1.943.0001
488Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny5.446.0001
489Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki1.999.0001
490Politechnika Śląska, Wydział Architektury256.0002
491Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki4.467.0001
492Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa996.0001
493Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny2.774.0001
494Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny2.349.0001
495Politechnika Śląska, Wydział Górnictwa i Geologii1.453.0002
496Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii1.711.0002
497Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki4.084.0001
498Politechnika Śląska, Wydział Matematyczno-Fizyczny442.0002
499Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny2.376.0001
500Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania75.0003
501Politechnika Śląska, Wydział Transportu575.0002
502Politechnika Świętokrzyska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska203.0003
503Politechnika Świętokrzyska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki321.0002
504Politechnika Świętokrzyska, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn762.0002
505Politechnika Łódzka, Instytut Papiernictwa i Poligrafii346.0002
506Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności1.500.0002
507Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska1.040.0001
508Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny4.687.0001
509Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki3.190.0001
510Politechnika Łódzka, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej421.0003
511Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska1.773.0001
512Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii i Marketingu Tekstyliów1.232.0002
513Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny3.125.0002
514Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie, Centrum Badawcze427.0001
515Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie, Wydział Lekarski3.296.0001
516Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie, Wydział Nauk o Zdrowiu6.0004
517Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie, Wydział Stomatologii461.0003
518Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Inżynierii Produkcji465.0002
519Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska1.271.0002
520Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Leśny993.0001
521Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Medycyny Weterynaryjnej2.199.0001
522Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk o Zwierzętach967.0002
523Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji737.0002
524Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu1.715.0001
525Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Rolnictwa i Biologii1.293.0002
526Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Technologii Drewna298.0003
527Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Technologii Żywności1.069.0001
528Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych1.397.0001
529Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne554.0001
530Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej1.006.0001
531Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie751.0001
532Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów978.0001
533Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Ośrodek Rozwoju Studiów Ekonomicznych52.0002
534Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie554.0003
535Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Wydział Psychologii55.0002
536Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt1.318.0001
537Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji1.063.0002
538Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej1.390.0001
539Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności924.0001
540Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Rolniczy2.600.0001
541Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii AMG i UG954.0001
542Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii1.904.000
543Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii2.403.0001
544Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny656.0002
545Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczno-Historyczny425.0002
546Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki1.547.0001
547Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji252.0002
548Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania431.0002
549Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny990.0001
550Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski8.646.0001
551Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Ochrony Zdrowia192.0001
552Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii2.889.0001
553Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi5.083.000
554Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Chemii3.114.0001
555Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filologiczny1.741.0001
556Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filozoficzny1.258.0001
557Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej4.470.0001
558Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Historyczny1.419.0001
559Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Matematyki i Informatyki1.422.0001
560Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji877.0002
561Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych368.0001
562Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej586.0001
563Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Środowiskowe Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych463.0001
564Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej183.0001
565Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych145.0003
566Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych23.0004
567Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Humanistycznych17.0002
568Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Prawa Kanonicznego83.0001
569Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Prawa i Administracji31.0003
570Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Teologiczny389.0001
571Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Humanistyczny96.0002
572Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki228.000
573Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Nauk Przyrodniczych142.000
574Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Pedagogiki i Psychologii94.0002
575Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Artystyczny15.0004
576Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi2.031.0002
577Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii3.781.0001
578Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Humanistyczny355.0002
579Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki1.604.000
580Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Pedagogiki i Psychologii103.0002
581Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Politologii473.0001
582Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Prawa i Administracji392.0003
583Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Farmaceutyczny886.0001
584Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Fizjoterapii73.0004
585Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski5.753.0001
586Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarsko-Dentystyczny233.0004
587Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk o Zdrowiu496.0002
588Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Wojskowo-Lekarski507.0002
589Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Biblioteka Uniwersytecka18.0004
590Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi1.067.0002
591Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii2.199.0001
592Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Filologiczny181.0002
593Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej2.206.0001
594Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Humanistyczny452.0001
595Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Matematyki i Informatyki924.0001
596Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania479.0001
597Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych629.0001
598Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Prawa i Administracji172.0003
599Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Sztuk Pięknych250.0003
600Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Teologiczny49.0002
601Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Wydział Farmaceutyczny541.0001
602Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Wydział Lekarski1.676.0002
603Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Wydział Nauk o Zdrowiu33.0002
604Uniwersytet Opolski, Międzywydziałowy Instytut Prawa i Administracji60.0001
605Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny80.0003
606Uniwersytet Opolski, Wydział Filologiczny577.0001
607Uniwersytet Opolski, Wydział Historyczno-Pedagogiczny290.0002
608Uniwersytet Opolski, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii693.0002
609Uniwersytet Opolski, Wydział Przyrodniczo-Techniczny321.0003
610Uniwersytet Opolski, Wydział Teologiczny184.0001
611Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy449.000
612Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Prawa8.0003
613Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno-Historyczny67.0002
614Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny161.0002
615Uniwersytet Szczeciński, Wydział Matematyczno-Fizyczny211.0002
616Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania946.0001
617Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Przyrodniczych552.000
618Uniwersytet Szczeciński, Wydział Prawa i Administracji126.0002
619Uniwersytet Szczeciński, Wydział Teologiczny61.0001
620Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług323.0001
621Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Instytut Matematyki i Fizyki69.0003
622Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska171.0003
623Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Mechaniczny213.0003
624Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Rolniczy942.0002
625Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Technologii i Inżynierii Chemiczne377.0002
626Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Telekomunikacji i Elektrotechnik260.0003
627Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Zootechniczny386.0003
628Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Bioinżynierii Zwierząt1.751.0001
629Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii374.0003
630Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej616.0002
631Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Humanistyczny379.0001
632Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa2.058.0001
633Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Matematyki i Informatyki80.0003
634Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej1.688.0001
635Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych119.0003
636Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych i Sztuki129.0002
637Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Technicznych175.0004
638Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauki o Żywności1.691.0001
639Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa944.0001
640Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Teologii140.0001
641Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskie12.0002
642Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy105.0001
643Uniwersytet Warszawski, Instytut Orientalistyczny216.0001
644Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych320.0001
645Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego348.0001
646Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej106.0001
647Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii4.403.0001
648Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii5.416.0001
649Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych649.0002
650Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii879.0001
651Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki7.068.0001
652Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych370.0003
653Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii1.581.0001
654Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny2.308.0001
655Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich386.0001
656Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki2.689.0001
657Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych1.032.0002
658Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii570.0001
659Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny437.0002
660Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki565.0002
661Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji288.0001
662Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii945.0002
663Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji763.0001
664Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania594.0001
665Uniwersytet Warszawski, Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów220.0001
666Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii4.764.0001
667Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny869.0001
668Uniwersytet Wrocławski, Wydział Fizyki i Astronomii2.369.0001
669Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki1.622.0001
670Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych1.150.0001
671Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych528.0001
672Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii217.0002
673Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze, Wydział Artystyczny57.0001
674Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze, Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji761.0002
675Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze, Wydział Fizyki i Astronomii428.0001
676Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze, Wydział Humanistyczny317.0001
677Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska347.0002
678Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze, Wydział Matematyki, i Informatyki i Ekonometrii102.0003
679Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze, Wydział Mechaniczny165.0004
680Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze, Wydział Zarządzania18.0003
681Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Biblioteka Uniwersytecka25.0003
682Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Collegium Europaeum Gnesnense23.0003
683Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii2.937.0001
684Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii6.087.0001
685Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej716.0001
686Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki3.075.0001
687Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny1.788.0001
688Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki1.282.0001
689Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych1.684.0001
690Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych1.777.0001
691Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii1.250.0001
692Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji554.0001
693Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych557.0001
694Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny123.0002
695Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny972.0002
696Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomiczny99.0003
697Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny124.0002
698Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historyczno-Socjologiczny225.0001
699Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Matematyczno-Fizyczny347.0003
700Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii64.0002
701Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa160.0001
702Uniwersytet Śląski, Wydział Artystyczny w Cieszynie60.0002
703Uniwersytet Śląski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska793.0002
704Uniwersytet Śląski, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie152.0001
705Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny766.0002
706Uniwersytet Śląski, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach1.244.000
707Uniwersytet Śląski, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii2.813.000
708Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych174.0003
709Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi1.371.0002
710Uniwersytet Śląski, Wydział Pedagogiki i Psychologii182.0002
711Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa i Administracji215.0002
712Uniwersytet Śląski, Wydział Radia i Telewizji46.0002
713Uniwersytet Śląski, Wydział Teologiczny77.0001
714Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska2.215.0002
715Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny2.398.0002
716Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny670.0001
717Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny173.0002
718Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Chemii2.274.0001
719Uniwersytet Łódzki, Wydział Matematyki283.0003
720Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych283.0003
721Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu63.0002
722Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji328.0002
723Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych122.0001
724Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania603.0001
725Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, Instytut Logistyki Systemów Dowodzenia i Wsparcia306.0004
726Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, Instytut Optoelektroniki4.352.0001
727Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, Wydział Cybernetyki1.144.0002
728Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, Wydział Elektroniki1.607.0003
729Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji717.0002
730Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, Wydział Mechaniczny1.117.0003
731Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, Wydział Mechatroniki1.236.0003
732Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, Wydział Nowych Technologii i Chemii2.749.0002
733Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum w Krakowie, Wydział Filozoficzny15.0002
734Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny15.0002
735Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu234.0004
736Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie240.0004
737Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie188.0003
738Śląska Akademia Medyczna w Katowicach, Wydział Farmaceutyczny i Oddział Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu1.201.0001
739Śląska Akademia Medyczna w Katowicach, Wydział Lekarski w Katowicach3.784.0002
740Śląska Akademia Medyczna w Katowicach, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym w Zabrzu2.415.0003
741Śląska Akademia Medyczna w Katowicach, Wydział Opieki Zdrowotnej15.0004
742Śląska Akademia Medyczna w Katowicach, Wydział Zdrowia Publicznego23.0003