Przyznane dotacje ze środków finansowych na naukę na finansowanie kosztów związanych z restrukturyzacją jednostek naukowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2013.9

| Akt nienormatywny
Wersja od: 19 lutego 2013 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 4 lutego 2013 r.
o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na finansowanie kosztów związanych z restrukturyzacją jednostek naukowych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092) ogłasza się wykaz jednostek naukowych, którym w 2012 roku przyznano dotacje ze środków finansowych na naukę na finansowanie kosztów związanych z restrukturyzacją w latach 2012 - 2014, stanowiący załącznik do komunikatu.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).

Objaśnienia do wykazu

Załącznik zawiera wykaz jednostek naukowych, z podziałem na instytuty badawcze, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, którym przyznano dotacje ze środków finansowych na naukę na finansowanie kosztów związanych z restrukturyzacją jednostek naukowych. Wysokość dotacji na restrukturyzację w latach 2012 - 2014 dla poszczególnych jednostek naukowych jest zgodna z wynikami oceny wniosków dokonanymi przez zespoły specjalistyczne powołane zarządzeniem Nr 81/2011 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie powołania zespołów specjalistycznych do oceny wniosków o przyznanie środków finansowych na działalność statutową (Dz. Urz. MNiSW Nr 2, poz. 40), zgodnie z art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Wykaz obejmuje 23 jednostki naukowe, którym przyznano dofinansowanie kosztów restrukturyzacji na 2012 r. (w kwocie 43.892.870 zł), na 2013 r. (w kwocie 18.116.550 zł), oraz na 2014 r. (w kwocie 5.254.350 zł).

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ JEDNOSTEK NAUKOWYCH, KTÓRYM W 2012 ROKU PRZYZNANO DOTACJE NA RESTRUKTURYZACJĘ

L.p.Jednostka naukowaKategoriaKwota dotacji na 2012 r. w (zł)Kwota dotacji na 2013 r. w (zł)Kwota dotacji na 2014 r. w (zł)
INSTYTUTY BADAWCZE6.147.0005.040.0002.836.000
1.Instytut Ceramiki i Materiałów BudowlanychA1.500.000450.000
2.Instytut Medycyny Wsi im. Witolda ChodźkiA1.200.000
J.Instytut Technik Innowacyjnych EMAGB300.000
4.Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX"B1.044.000
5.Instytut Technologii ElektronowejA2.060.0004.590.0002.836.000
6.Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w OpoluB43.000
JEDNOSTKI NAUKOWE PAN13.251.8004.847.5502.418.350
7.Instytut Botaniki im. W. Szafera PANA475.900
8.Instytut Genetyki Człowieka PANA2.780.000
9.Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PANA110.000360.000
10.Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PANA368.400
11.Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PANA3.872.9002.271.550438.350
12.Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PANA722.000
13.Instytut Ochrony Przyrody PANA178.000
14.Instytut Podstawowych Problemów Techniki PANA4.284.0002.216.0001.980.000
15.Instytut Slawistyki PANA460.600
PODSTAWOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE UCZELNI24.494.0708.229.000
16.Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii BiomedycznejB450.000
17.Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Informatyki, Elektrotechniki i TelekomunikacjiB450.000
18.Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Mechanicznej i RobotykiA2.332.744
19.Politechnika Śląska Wydział Inżynierii BiomedycznejB5.950.000
20.Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział ChemiiA5.721.0008.229.000
21.Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku AngielskimB143.293
22.Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wydział LekarskiB4.000.000
23.Uniwersytet Szczeciński

Wydział Humanistyczny

B5.447.033
OGÓŁEM43.892.87018.116.5505.254.350