Przyznane dotacje z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej. - OpenLEX

Przyznane dotacje z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2008.1.16

Akt nienormatywny
Wersja od: 7 kwietnia 2008 r.

KOMUNIKAT Nr 5
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 23 stycznia 2008 r.
o przyznanych dotacjach z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 85, poz. 727 i Nr 179, poz. 1484 oraz z 2007 r. Nr 115, poz. 795) ogłasza się, że w dniu 17 grudnia 2007 r. przyznano środki finansowe na finansowanie inwestycji aparaturowych służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych następującym jednostkom:
Lp.Nazwa jednostkiWysokość dofinansowania (w zł)
123
1Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki470.000
2Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Metali Nieżelaznych3.647.500
3Akademia Medyczna w Lublinie im. Profesora Feliksa Skubiszewskiego I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym3.250.000
4Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu Wydział Technologii Drewna463.000
5Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie4.000.000
6Instytut Energii Atomowej w Otwocku-Świerku870.000
7Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie2.660.000
8Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Mechaniczny-Technologiczny1.150.000
9Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Lekarski I1.000.000
10Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Biologii735.000
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).