Przyjęcie nazwy wyróżniającej i nadania imienia patrona 35. Wojskowemu Oddziałowi Gospodarczemu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2022.95

Akt indywidualny
Wersja od: 9 czerwca 2022 r.

DECYZJA Nr 83/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 8 czerwca 2022 r.
w sprawie przyjęcia nazwy wyróżniającej i nadania imienia patrona 35. Wojskowemu Oddziałowi Gospodarczemu

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196 oraz z 2022 r. poz. 655) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z pkt 3 i 4 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 105, z 2011 r. poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315), ustala się, co następuje:
§  1. 
35. Wojskowy Oddział Gospodarczy:
1)
przyjmuje nazwę wyróżniającą "Krakowski";
2)
otrzymuje imię gen. dyw. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego.
§  2. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.