Przygotowanie przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej rocznych kierunków działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej oraz zasad składania raportów z ich realizacji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2023.82

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 sierpnia 2023 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 28 sierpnia 2023 r.
w sprawie przygotowania przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej rocznych kierunków działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej oraz zasad składania raportów z ich realizacji

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 615, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. 
Zarządzenie określa podstawy do przygotowania przez Szefa KAS rocznych kierunków działania i rozwoju KAS oraz zasad składania raportów z ich realizacji.
§  2. 
Użyte w zarządzeniu pojęcia i skróty oznaczają:
1)
jednostki organizacyjne KAS - jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej;
2)
KAS - Krajową Administrację Skarbową;
3)
Minister - ministra właściwego do spraw budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych;
4)
Ministerstwo - Ministerstwo Finansów;
5)
Szef KAS - Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
§  3. 
1. 
Szef KAS określa roczne kierunki działania i rozwoju KAS w celu zapewnienia realizacji czteroletnich kierunków działania i rozwoju KAS, z uwzględnieniem w szczególności:
1)
kierunków działania i rozwoju,
2)
celów do osiągnięcia oraz wskaźników ich pomiaru,
3)
działań służących realizacji tych celów

- określonych w czteroletnich kierunkach działania i rozwoju KAS i przewidzianych do realizacji w danym roku.

Rozdział  2

Opracowanie rocznych kierunków działania i rozwoju KAS

§  4. 
Komórka organizacyjna właściwa do spraw organizacji KAS w Ministerstwie, w terminie do dnia 31 października, uzgadnia z kierownikami jednostek organizacyjnych KAS propozycje celów, wskaźników i działań służących realizacji celów w rocznych kierunkach działania i rozwoju KAS.
§  5. 
1. 
Komórka organizacyjna właściwa do spraw organizacji KAS w Ministerstwie opracowuje projekt rocznych kierunków działania i rozwoju KAS i przekazuje do akceptacji Szefa KAS w terminie do dnia 15 listopada.
2. 
Szef KAS przekazuje w terminie do dnia 30 listopada zaakceptowany projekt rocznych kierunków działania i rozwoju KAS Ministrowi do zatwierdzenia.
3. 
Szef KAS przekazuje niezwłocznie zatwierdzone roczne kierunki działania i rozwoju KAS do wiadomości kierownikom jednostek organizacyjnych KAS, za pośrednictwem komórki organizacyjnej właściwej do spraw organizacji KAS w Ministerstwie.

Rozdział  3

Zasady składania raportów z realizacji rocznych kierunków działania i rozwoju KAS

§  6. 
1. 
Kierownicy jednostek organizacyjnych KAS przekazują do Szefa KAS, za pośrednictwem komórki organizacyjnej właściwej do spraw organizacji KAS w Ministerstwie, informację z realizacji rocznych kierunków działania i rozwoju KAS za rok poprzedni w terminach określonych w rocznych kierunkach działania i rozwoju KAS na ten rok.
2. 
Komórka organizacyjna właściwa do spraw organizacji KAS w Ministerstwie na podstawie informacji, o których mowa w ust. 1, sporządza projekt raportu z realizacji rocznych kierunków działania i rozwoju KAS za rok poprzedni i przekazuje Szefowi KAS do zatwierdzenia.
3. 
Raport, o którym mowa w ust. 2, zawiera w szczególności:
1)
osiągniętą wartość wskaźników i status realizacji działań określonych w rocznych kierunkach działania i rozwoju KAS;
2)
najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie wskaźników lub działań służących realizacji celów, wystąpienie istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach wskaźników oraz informacje o podjęciu innych, niż planowane, działań.

Rozdział  4

Przepis przejściowy i końcowy

§  7. 
Przepisy zarządzenia stosuje się po raz pierwszy do sporządzania rocznych kierunków działania i rozwoju KAS na rok 2024 oraz raportu z realizacji rocznych kierunków działania i rozwoju KAS za rok 2024.
§  8. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).