Przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczenia obronnego w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pod kryptonimem "DZIEDZICTWO 2008".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2008.2.26

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 maja 2008 r.

DECYZJA Nr 9
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 15 maja 2008 r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pod kryptonimem "DZIEDZICTWO 2008"

Na podstawie § 5 pkt 2 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. Nr 16, poz. 150, z 2005 r. Nr 92, poz. 768 oraz z 2007 r. Nr 106, poz. 722) zarządza się, co następuje:
§  1.
W dziale administracji rządowej kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zarządza się przeprowadzenie ćwiczenia obronnego pod kryptonimem "Dziedzictwo 2008" na temat: "Funkcjonowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wybranych jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych w sytuacjach kryzysowych", zwane dalej "ćwiczeniem".
§  2.
Ilekroć w decyzji jest mowa o:
1)
etapie przygotowawczym - należy przez to rozumieć działania obejmujące zapoznanie się z dokumentacją ćwiczenia, organizację szkoleń, aktualizację dokumentacji planistyczno-organizacyjnej oraz wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika ćwiczenia;
2)
etapie zgrywającym - należy przez to rozumieć działania obejmujące bezpośredni udział w ćwiczeniu w okresie od 1 września do 17 listopada 2008 r.;
3)
o udziale w ćwiczeniu w pełnym wymiarze - należy przez to rozumieć realizację zadań etapu przygotowawczego i zgrywającego oraz udział w podsumowaniu ćwiczenia, o którym mowa w § 3 ust. 2;
4)
o udziale w ćwiczeniu w ograniczonym wymiarze - należy przez to rozumieć udział w etapie przygotowawczym oraz udział w podsumowaniu ćwiczenia, o którym mowa w § 3 ust. 2.
§  3.
1.
Ćwiczenie obejmuje dwa etapy:
1)
etap pierwszy - przygotowawczy, przeprowadza się z udziałem kierownictwa ćwiczenia i wytypowanych jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanych dalej "jednostkami organizacyjnymi", w miejscu siedziby tych jednostek, w terminie do końca września 2008 r.;
2)
etap drugi - zgrywający, przeprowadza się z udziałem: osób zajmujących kierownicze stanowiska w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, kierownictwa ćwiczenia oraz kierowników jednostek organizacyjnych wymienionych w § 6 pkt 1, w miejscu siedziby tych jednostek, w terminie do 17 listopada 2008 r.
2.
Kierownik ćwiczenia przedstawi sprawozdanie z przeprowadzonego ćwiczenia w terminie do 3 grudnia 2008 r.
§  4.
Celem szkoleniowym przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia jest:
1)
dokonanie oceny stanu przygotowań obronnych w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwanego dalej "Ministerstwem" oraz w jednostkach organizacyjnych;
2)
doskonalenie umiejętności osób funkcyjnych w kierowaniu i w realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych;
3)
sprawdzenie funkcjonowania obsady stanowiska "kierowania Ministra" i obsady stanowisk stałych dyżurów w wytypowanych jednostkach organizacyjnych, w realizacji zadań związanych z podnoszeniem gotowości obronnej państwa;
4)
przeprowadzenie analizy resortowych aktów normatywnych i innych dokumentów planistyczno-organizacyjnych w zakresie dotyczącym przygotowań obronnych w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
§  5.
Do organizacji i przeprowadzenia ćwiczenia powołuje się:
1)
kierownictwo ćwiczenia w składzie:
a)
kierownik ćwiczenia - Generalny Konserwator Zabytków,
b)
zastępca kierownika ćwiczenia - Dyrektor Generalny Ministerstwa,
c)
sekretarz ćwiczenia - Dyrektor Biura Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych Ministerstwa,
d)
kierownik zespołu organizacyjnego - Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego Ministerstwa,
e)
członkowie kierownictwa ćwiczenia - dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa;
2)
zespół autorski ćwiczenia w składzie:
a)
Krzysztof Sałaciński,
b)
Kazimierz Niciński;
3)
zespół organizacyjny w składzie:
a)
pracownicy - Departamentu Ekonomicznego, Biura Dyrektora Generalnego oraz Biura Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych Ministerstwa,
b)
pracownicy innych komórek organizacyjnych Ministerstwa - według decyzji kierownika ćwiczenia.
§  6.
W ćwiczeniu biorą udział osoby wymienione w § 5 oraz:
1)
Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych i dyrektorzy jednostek organizacyjnych:
a)
Biblioteki Narodowej w Warszawie,
b)
Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku,
c)
Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA w Krakowie,
d)
Muzeum Łazienki Królewskie - Zespół Pałacowo-Ogrodowy w Warszawie,
e)
Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie,
f)
Muzeum Narodowego w Krakowie,
g)
Muzeum Narodowego w Poznaniu,
h)
Muzeum Narodowego w Warszawie
i)
Muzeum Pałac w Wilanowie,
j)
Muzeum Stutthof w Sztutowie,
k)
Muzeum Zamkowego w Malborku,
l)
Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce,
m)
Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie,
n)
Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu,
o)
Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki w Krakowie,
p)
Zamek Królewski w Warszawie - Pomnik Historii i Kultury Narodowej,
q)
Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków,
r)
Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych w Warszawie

- w pełnym wymiarze;

2)
rektorzy uczelni artystycznych:
a)
Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy,
b)
Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku,
c)
Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskie-go w Katowicach,
d)
Akademii Muzycznej w Krakowie,
e)
Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi,
f)
Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu,
g)
Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie,
h)
Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,
i)
Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach,
j)
Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku,
k)
Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie,
l)
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi,
m)
Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu,
n)
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie,
o)
Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu,
p)
Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie,
q)
Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi,
r)
Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

- w ograniczonym wymiarze.

§  7.
W celu właściwego przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia zobowiązuje się:
1)
dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa do zapoznania się z dokumentacją ćwiczenia - w terminie do 31 lipca 2008 r.;
2)
Dyrektora Biura Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych Ministerstwa do przeprowadzenia szkolenia informacyjnego z osobami uczestniczącymi w szkoleniu na temat funkcjonowania działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w warunkach podwyższania gotowości obronnej państwa i w sytuacjach kryzysowych - w terminie do 31 lipca 2008 r.;
3)
Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego do przygotowania stanowisk pracy kierownictwa ćwiczenia i stałego dyżuru, sprawnego funkcjonowania systemu łączności i obsługi teleinformatycznej oraz warunków socjalno-bytowych dla uczestników ćwiczenia - według terminów określonych w Koncepcji przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia;
4)
Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, dyrektorów i rektorów jednostek organizacyjnych wymienionych w § 6 do uaktualnienia dokumentacji planistyczno-organizacyjnej dotyczącej przygotowań obronnych i zarządzania kryzysowego - w terminie do 30 czerwca 2008 r.
§  8.
Zadaniem Zespołu autorskiego jest opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia kierownikowi ćwiczenia, w terminie do 30 czerwca 2008 r., następujących dokumentów:
1)
koncepcja przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia;
2)
tematyka i harmonogram szkoleń pierwszego i drugiego etapu ćwiczenia.
§  9.
Dokumentację ćwiczenia prowadzi się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z późn. zm.).
§  10.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.