Dziennik resortowy

Dz.Urz.MNiSW.2018.40

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 1 sierpnia 2018 r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia kompleksowego pod kryptonimem "MAGISTER 2018"

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459) oraz § 10 ust. 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. poz. 1829) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Zarządzenie określa sposób przygotowania i przeprowadzenia w działach administracji rządowej szkolnictwo wyższe i nauka ćwiczenia kompleksowego pod kryptonimem "MAGISTER 2018", zwanego dalej "ćwiczeniem".
2.  Ćwiczenie zostanie przeprowadzone w terminie od dnia 19 listopada 2018 r. do dnia 23 listopada 2018 r.
3.  Celem ćwiczenia jest:
1) doskonalenie umiejętności we wszechstronnym zgrywaniu systemu obronnego państwa w działach administracji rządowej szkolnictwo wyższe i nauka, związanych z zarządzaniem i wykonywaniem zadań obronnych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanego dalej "ministrem", Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu, Dyrektora Generalnego i kierowników komórek organizacyjnych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanego dalej "ministerstwem" oraz kierowników jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez ministra, w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
2) doskonalenie umiejętności organizowania współdziałania i wymiany informacji w realizacji zadań operacyjnych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi nadzorowanymi przez ministra a dowództwami i jednostkami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i innymi organami wchodzącymi w skład sytemu obronnego państwa.
4.  Ćwiczenie zostanie przeprowadzone w:
1) komórkach organizacyjnych ministerstwa;
2) jednostkach organizacyjnych nadzorowanych przez ministra, których wykaz stanowi załącznik do zarządzenia.
5.  Ćwiczenie zostanie przeprowadzone w siedzibie ministerstwa oraz w siedzibach jednostek, o których mowa w ust. 4 pkt 2, w godzinach 8.00-16.00.
§  2. 
1.  Za przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczenia są odpowiedzialni Kierownictwo ćwiczenia i Zespół autorski.
2.  W skład Kierownictwa ćwiczenia wchodzą:
1) kierownik ćwiczenia - Piotr Muller;
2) zastępca kierownika ćwiczenia - szef sztabu kierownictwa ćwiczenia - Anna Budzanowska;
3) zastępca kierownika ćwiczenia - Robert Grabek
3.  W skład Zespołu autorskiego wchodzą:
1) szef zespołu - Maciej Wróbel;
2) członkowie:
a) Marcin Czaja,
b) Aleksander Dańda,
c) Alicja Duda,
d) Marcin Gubała,
e) Krzysztof Meszyński,
f) Jarosław Oliwa,
g) Magdalena Powierża,
h) Małgorzata Stancelewicz,
i) Alicja Steć,
j) Juliusz Szymczak-Gałkowski,
k) Agnieszka Tykarska.
§  3. 
1.  Do zadań Kierownictwa ćwiczenia należy:
1) nadzorowanie:
a) realizacji zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem ćwiczenia,
b) pracy Zespołu autorskiego;
2) udział w szkoleniach i naradach dotyczących przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia;
3) podsumowanie przeprowadzonego ćwiczenia i przedstawienie ministrowi sprawozdania z ćwiczenia wraz z wnioskami.
2.  Kierownik ćwiczenia:
1) zatwierdza dokumenty dotyczące ćwiczenia;
2) kieruje przeprowadzeniem ćwiczenia, w tym wydaje plecenia uczestnikom ćwiczenia;
3) występuje do kierowników:
a) Uniwersytetu Warszawskiego,
b) Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
c) Politechniki Warszawskiej,
d) Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie,
e) Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

- o wyznaczenie po jednym pracowniku w kierowanych przez nich jednostkach, do współpracy z Zespołem autorskim w zakresie opracowania dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2.

3.  Kierownika ćwiczenia, w przypadku jego nieobecności, zastępuje zastępca kierownika ćwiczenia, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 3.
§  4. 
1.  Do zadań Zespołu autorskiego należy:
1) określenie zagadnień szkoleniowych w ramach ćwiczenia;
2) przygotowanie:
a) harmonogramu ćwiczenia,
b) założeń organizacyjno-merytorycznych do przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia,
c) koncepcji przeprowadzenia ćwiczenia oraz przedstawienie jej do zatwierdzenia kierownikowi ćwiczenia,
d) sprawozdania z przeprowadzonego ćwiczenia, w terminie 14 dni od dnia jego zakończenia;
3) współpraca z osobami wyznaczonymi w jednostkach, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 3, do opracowania dokumentów, o których mowa w pkt 2.
2.  Szef Zespołu autorskiego:
1) kieruje pracami Zespołu autorskiego;
2) zwołuje posiedzenia Zespołu autorskiego.
3.  W przypadku nieobecności szefa Zespołu autorskiego, zadania, o których mowa w ust. 2, wykonuje wyznaczony przez niego członek Zespołu autorskiego.
4.  W pracach Zespołu autorskiego mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez szefa Zespołu autorskiego, z własnej inicjatywy albo na wniosek członka Zespołu autorskiego.
§  5.  Ćwiczenie zostanie przeprowadzone bez praktycznego uruchamiania zadań wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania działów administracji rządowej szkolnictwo wyższe i nauka w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
§  6.  Dokumenty dotyczące ćwiczenia zostaną opracowane jako jawne i opatrzone kryptonimem "MAGISTER 2018/ĆWICZEBNE".
§  7.  Obsługę ćwiczenia zapewnia Biuro Ministra.
§  8.  Traci moc zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia kompleksowego pod kryptonimem "MAGISTER 2018" (Dz. Urz. MNiSW poz. 36).
§  9.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

Wykaz jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w których zostanie przeprowadzone ćwiczenie kompleksowe pod kryptonimem "MAGISTER 2018"

1) Uniwersytet w Białymstoku;

2) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;

3) Uniwersytet Gdański;

4) Uniwersytet Śląski w Katowicach;

5) Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach;

6) Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;

7) Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;

8) Uniwersytet Łódzki;

9) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;

10) Uniwersytet Opolski;

11) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

12) Uniwersytet Rzeszowski;

13) Uniwersytet Szczeciński;

14) Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;

15) Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;

16) Uniwersytet Warszawski;

17) Uniwersytet Wrocławski;

18) Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze;

19) Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach;

20) Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie;

21) Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu;

22) Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;

23) Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie;

24) Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie;

25) Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach;

26) Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie;

27) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;

28) Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;

29) Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;

30) Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu;

31) Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy;

32) Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;

33) Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie;

34) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;

35) Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;

36) Politechnika Białostocka;

37) Politechnika Częstochowska;

38) Politechnika Gdańska;

39) Politechnika Lubelska;

40) Politechnika Łódzka;

41) Politechnika Koszalińska;

42) Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki;

43) Politechnika Opolska;

44) Politechnika Poznańska;

45) Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza;

46) Politechnika Śląska;

47) Politechnika Świętokrzyska w Kielcach;

48) Politechnika Warszawska;

49) Politechnika Wrocławska;

50) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie;

51) Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej;

52) Akademia Pomorska w Słupsku;

53) Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej;

54) Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach;

55) Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie;

56) Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu;

57) Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku;

58) Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie;

59) Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu;

60) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie;

61) Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim;

62) Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze;

63) Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej;

64) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie;

65) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie;

66) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu;

67) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie;

68) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie;

69) Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu;

70) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu;

71) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie;

72) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie;

73) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie;

74) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy;

75) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie;

76) Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży;

77) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu;

78) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie;

79) Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu;

80) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu;

81) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile;

82) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku;

83) Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu;

84) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu;

85) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku;

86) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach;

87) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach;

88) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu;

89) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie;

90) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu;

91) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu;

92) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku;

93) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu;

94) Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu;

95) Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej;

96) Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;

97) Narodowe Centrum Nauki;

98) Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.