Przygotowanie i organizacja promocji żołnierzy rezerwy na pierwszy stopień oficerski.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2016.158

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 maja 2019 r.

DECYZJA Nr 284/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 19 września 2016 r.
w sprawie przygotowania i organizacji promocji żołnierzy rezerwy na pierwszy stopień oficerski

Departament Kadr

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852 oraz z 2014 r. poz. 932) oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§  1. 
W celu promowania na pierwszy stopień oficerski żołnierzy rezerwy posiadających tytuł podchorążego i wobec których zostało wydane postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o ich mianowaniu na stopień podporucznika organizuje się uroczystość promocji oficerskiej.
§  2. 
Promocję oficerską organizuje się co najmniej dwa razy w roku kalendarzowym, dla upamiętnienia ważnych wydarzeń historycznych, w tym w terminie najbliższej niedzieli przypadającej przed lub po dacie:
1)
rocznicy Bitwy pod Grunwaldem z dnia 15 lipca 1410 r.;
2)
Dnia Podchorążego obchodzonego w dniu 29 listopada w rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego w 1830 r.;
3)
innych rocznic, stosownie do odrębnej decyzji Ministra Obrony Narodowej wydanej w tej sprawie.
§  3. 
Promocję oficerską organizuje się na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
§  4. 
Promocję oficerską poprzedza się, w przeddzień tej uroczystości, uroczystością wręczenia patentów oficerskich, organizowaną w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu.
§  5. 
W celu przygotowania żołnierzy rezerwy objętych promocją oficerską do uroczystości wręczenia patentów oficerskich i promocji oficerskiej, organizuje się szkolenie w ramach krótkotrwałych ćwiczeń wojskowych (pięciodniowych), zwanych dalej "ćwiczeniami wojskowymi", na potrzeby terytorialnego gromadzenia rezerw osobowych w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu.
§  6. 
Osoby odpowiedzialne za przebieg uroczystości wręczenia patentów oficerskich uwzględnią możliwość udziału w niej w szczególności wręczającego patenty oficerskie Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego lub innej uprawnionej osoby oraz osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej, Dyrektora Departamentu Kadr, Szefa Zarządu Organizacji i Uzupełnień - P1 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz przedstawicieli Dowództw Rodzajów Sił Zbrojnych (równorzędnych) i terenowych organów administracji wojskowej.
§  7. 
Żołnierze rezerwy podczas promocji oficerskiej i wręczenia patentów oficerskich występują w ubiorze polowym bez broni.
§  8. 
Komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu wyznacza osoby funkcyjne:
1)
do ćwiczeń wojskowych, w tym dowódców pododdziałów;
2)
do zabezpieczenia uroczystości wręczenia patentów oficerskich, w tym dowódcę uroczystości, narratora i poczet sztandarowy.
§  9. 
Dowódca Garnizonu Warszawa wyznacza osoby funkcyjne:
1)
zabezpieczające promocję oficerską, w tym dowódcę i gospodarza uroczystości, spikera, poczet flagowy i sztandarowy, orkiestrę wojskową oraz Kompanię Reprezentacyjną Wojska Polskiego;
2) 1
 w zakresie udziału pododdziałów honorowych rodzajów Sił Zbrojnych i Żandarmerii Wojskowej, odpowiednio w uzgodnieniu z Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej i Komendantem Głównym Żandarmerii Wojskowej.
§  10.  2
 Liczbę żołnierzy mianowanych na stopień podporucznika postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, która może zostać objęta jednorazowo promocją oficerską, ustala się, stosownie do aktualnych możliwości w zakresie ich zakwaterowania, podczas gry decyzyjnej, o której mowa w § 11 pkt 11 lit. c.
§  11. 
Niżej wymienione osoby czynię odpowiedzialnymi:
1)
Szefa Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej za:
a) 3
 (uchylona),
b)
rozpatrywanie i akceptację listy zaproszeń na uroczystości wręczenia patentów oficerskich oraz promocji oficerskiej,
c) 4
 (uchylona),
d) 5
 (uchylona);
1a) 6
 Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, któremu podlega Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa oraz Departament Wojskowej Służby Zdrowia, za spowodowanie przez podległe instytucje:
a)
zabezpieczenia wiązanki (wieńca) z kwiatami dla delegacji promowanych oficerów, składanej przed Grobem Nieznanego Żołnierza,
b)
koordynowania przez Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia wydzielonych przez Dowódcę Garnizonu Warszawa sił i środków do zabezpieczenia medycznego uroczystości promocji oficerskiej,
c)
zapewnienia przez Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia nadzoru sanitarnohigienicznego i osłony przeciwepidemicznej uczestnikom przedsięwzięcia;
2)
Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego za:
a)
spowodowanie powołania - w trybie ochotniczym - przez terenowe organy administracji wojskowej, na podstawie wykazów żołnierzy rezerwy otrzymanych z Departamentu Kadr, na ćwiczenia wojskowe z zachowaniem nieprzekraczalnego limitu określonego w § 10,
b)
przygotowanie listy osób powołanych na ćwiczenia wojskowe i przekazanie jej do Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i Departamentu Kadr oraz monitorowanie procesu stawiennictwa na ćwiczenia wojskowe,
c)
zapewnienie wystawienia stoiska promocyjnego podczas uroczystości promocji oficerskiej przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Warszawie,
d) 7
 dokonanie aktu promocji żołnierzy rezerwy na pierwszy stopień oficerski lub wyznaczenie do tej czynności swojego przedstawiciela będącego żołnierzem zawodowym posiadającym stopień wojskowy co najmniej generała brygady (kontradmirała), a także wyznaczenie, na wniosek Dyrektora Departamentu Kadr, innych żołnierzy zawodowych posiadających taki stopień wojskowy do dokonania tego aktu;
3) 8
 (uchylony);
4)
Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych za:
a)
uwzględnienie w planach szkolenia żołnierzy rezerwy ćwiczeń wojskowych,
b)
zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i organizacją ćwiczeń wojskowych,
c)
zorganizowanie ćwiczeń wojskowych w podległym Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu obejmujących szkolenie przygotowujące żołnierzy rezerwy objętych promocją oficerską do uroczystości wręczenia patentów oficerskich i promocji oficerskiej do uroczystej promocji,
d)
przekazanie listy osób, które stawiły się do odbycia ćwiczeń wojskowych i objętych uroczystościami promocyjnymi, do Departamentu Kadr oraz Zarządu Organizacji i Uzupełnień - P1 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
e) 9
 zatwierdzenie, opracowanego przez Komendanta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu, przy współpracy z Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowódcą Garnizonu Warszawa i Dyrektorem Departamentu Kadr "Planu szkolenia w ramach krótkotrwałych ćwiczeń wojskowych" - w terminie nie później niż na 3 tygodnie przed datą uroczystości promocji oficerskiej,
f)
zabezpieczenie zakwaterowania i wyżywienia oraz dostosowanego do potrzeb szkoleniowych umundurowania, wyposażenia, opieki medycznej i innych środków związanych z odbywaniem ćwiczeń wojskowych,
g)
zorganizowanie uroczystej kolacji dla żołnierzy rezerwy w dniu uroczystości wręczenia patentów oficerskich (po zakończeniu tej uroczystości),
h) 10
 (uchylona),
i)
przygotowanie i wystawienie, w porozumieniu z Dowódcą Garnizonu Warszawa, pododdziałów honorowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych;
4a) 11
 Dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej za przygotowanie i wystawienie, w porozumieniu z Dowódcą Garnizonu Warszawa, pododdziału honorowego Wojsk Obrony Terytorialnej;
5) 12
 (uchylony);
6)
Dowódcę Garnizonu Warszawa za:
a)
zorganizowanie przebiegu promocji oficerskiej, w tym dokonanie stosownych ustaleń z władzami samorządowymi miasta stołecznego Warszawy, przygotowanie trybuny honorowej, zwyżek medialnych, podestów dla promowanych, nagłośnienia, wygrodzenie uroczystości, zabezpieczenie środków sanitarnych, medycznych oraz innych niezbędnych w tym zakresie,
aa) 13
 złożenie meldunku oraz przywitanie zaproszonych gości podczas uroczystości promocji oficerskiej w przypadku braku odrębnych ustaleń w tej sprawie,
b)
zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i organizacją promocji oficerskiej,
c) 14
 opracowanie "Scenariusza uroczystości promocji na pierwszy stopień oficerski żołnierzy rezerwy" w uzgodnieniu z Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dyrektorem Departamentu Kadr oraz Dyrektorem Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej - w terminie nie później niż 10 dni przed datą uroczystości promocji oficerskiej - uwzględniającego warianty z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz bez jego udziału,
d)
udzielenie pomocy w realizacji szkolenia przygotowującego żołnierzy rezerwy do uroczystej promocji oficerskiej,
e)
zabezpieczenie transportu żołnierzy rezerwy na i z placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, w trakcie przygotowań i udziału w uroczystości promocji oficerskiej,
f)
zorganizowanie i zapewnienie zabezpieczenia medycznego promocji oficerskiej, w oparciu o uzgodniony z Dyrektorem Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia plan zabezpieczenia,
g) 15
 zorganizowanie i wystawienie dla rodzin promowanych żołnierzy punktu wydawania gorących lub zimnych napojów w zależności od warunków atmosferycznych,
h) 16
 zabezpieczenie zakwaterowania oraz wyżywienia żołnierzy z pododdziału honorowego Wojsk Obrony Terytorialnej;
7)
Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej za:
a)
zabezpieczenie prewencyjne uroczystości wręczenia patentów oficerskich i promocji oficerskiej uroczystości,
b)
zabezpieczenie przejazdu kolumny transportowej na miejsce promocji oficerskiej,
c) 17
 przygotowanie i wystawienie w razie takich ustaleń, w porozumieniu z Dowódcą Garnizonu Warszawa, pododdziału honorowego Żandarmerii Wojskowej;
7a) 18
 Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych za zapewnienie realizacji czynności, o których mowa w pkt 4 lit. b, f i g;
8)
Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego za zabezpieczenie osłony kontrwywiadowczej uroczystości promocji oficerskiej;
9)
Biskupa Polowego Wojska Polskiego za zorganizowanie mszy świętej dla deklarujących chęć udziału w niej uczestników uroczystości wręczenia patentów oficerskich, w Kościele Garnizonowym w Zegrzu, w dniu uroczystości wręczenia patentów oficerskich (o godz. 20.00, po zakończeniu tej uroczystości i po uroczystej kolacji),
10) 19
 Dyrektora Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej za:
a)
ustalanie obecności podczas uroczystości Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej oraz innych osób spoza resortu obrony narodowej, w tym osoby reprezentującej Ministra Obrony Narodowej w czasie uroczystości promocji oficerskiej w przypadku jego nieobecności,
b)
przekazanie dla Departamentu Kadr ryngrafu z logo Ministerstwa Obrony Narodowej dla potrzeb wyróżnienia podczas promocji oficerskiej szczególnie wyróżniającego się w czasie ćwiczeń wojskowych żołnierza rezerwy,
c)
przekazanie materiałów promocyjnych dla Departamentu Kadr na potrzeby wręczenia ich żołnierzom rezerwy w czasie uroczystości wręczania patentów oficerskich oraz dla Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie na potrzeby wystawienia stoiska promocyjnego podczas promocji oficerskiej,
d)
zapewnienie przez Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej:
zarchiwizowania filmowego i fotograficznego przebiegu uroczystości wręczenia patentów oficerskich i promocji oficerskiej oraz przygotowania informacji po uroczystości na stronie internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej,
przygotowania pamiątkowej zbiorczej fotografii żołnierzy rezerwy objętych promocją oficerską i zaproszonych gości z uroczystości wręczenia patentów oficerskich i przekazania zdjęć do Centrum Łączności i Informatyki w Zegrzu,
przygotowania druków zaproszeń dla gości honorowych na promocję oficerską i ich przekazania do Departamentu Kadr;
11)
Dyrektora Departamentu Kadr za:
a)
koordynację przedsięwzięć związanych z przygotowaniem i organizacją promocji oficerskiej, w tym występowania o pomoc i o udzielanie wyjaśnień od właściwych osób funkcyjnych odpowiedzialnych za organizację promocji oficerskiej oraz wydawania wiążących ustaleń w zakresie przygotowania i organizacji promocji oficerskiej oraz ćwiczeń wojskowych,
b)
ustalenie daty uroczystości, o której mowa w § 2 oraz poinformowanie właściwych osób funkcyjnych o tym terminie, z zastrzeżeniem § 15,
c)
przeprowadzenie gry decyzyjnej z udziałem zaangażowanych w organizację promocji oficerskiej instytucji, w celu doprecyzowania szczegółów oraz ustalenia działań realizowanych przez poszczególnych wykonawców,
d)
przygotowywanie harmonogramu głównych czynności realizowanych w związku z przygotowaniem i organizacją promocji oficerskiej, w tym wskazanie daty uroczystości,
e)
przygotowanie wniosków o mianowanie żołnierzy rezerwy na pierwszy stopień oficerski,
f) 20
 przesłanie, w okresie co najmniej na 6 tygodni przed terminem uroczystości promocji oficerskiej, do Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wykazu żołnierzy rezerwy ujętych we wnioskach o mianowanie, celem przygotowania procesu ich powołania na ćwiczenia wojskowe w trybie ochotniczym przez terenowe organy administracji wojskowej,
g)
dostarczenie wyciągów z postanowień Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o mianowaniu żołnierzy rezerwy na pierwszy stopień oficerski dla:
-
Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych na potrzeby organizacji uroczystości wręczenia patentów oficerskich,
-
Dowódcy Garnizonu Warszawa na potrzeby uroczystości promocji oficerskiej,
h)
przeprowadzenie uroczystości wręczenia patentów oficerskich,
i)
przygotowanie listów pochwalnych i wyróżnień dla żołnierzy rezerwy oraz wręczenie materiałów promocyjnych dla tych żołnierzy,
j) 21
 przygotowanie, w imieniu Ministra Obrony Narodowej, list zaproszonych osób na uroczystości wręczenia patentów oficerskich oraz promocji oficerskiej, zaproszeń na uroczystość wręczenia patentów oficerskich oraz doręczenie zaproszeń na te uroczystości,
k)
poinformowanie właściwych osób funkcyjnych o odwołaniu promocji oficerskiej w przypadku, o którym mowa w § 14.
§  12. 
Osoby odpowiedzialne za przebieg promocji oficerskiej uwzględnią możliwość udziału w niej w szczególności Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Ministra Obrony Narodowej, Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej, najwyższych dowódców wojskowych i członków rodzin żołnierzy rezerwy objętych promocją oficerską.
§  13. 
Powołanie żołnierzy rezerwy objętych promocją oficerską na ćwiczenia wojskowe powinno nastąpić nie później niż na 14 dni przed terminem ich rozpoczęcia.
§  14. 
W przypadku niewydania w terminie, o którym mowa w § 13, postanowienia o mianowaniu przewidywanych do promocji żołnierzy rezerwy, promocja oficerska, bez odrębnej decyzji w tej sprawie, zostaje odwołana.
§  14a.  22
1. 
Promocją oficerską, o której mowa w § 1, w uzasadnionych przypadkach mogą być objęci również, za zgodą Dyrektora Departamentu Kadr, żołnierze zawodowi, żołnierze będący kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową.
2. 
Żołnierzy, o których mowa w ust. 1, na potrzeby przygotowania ich do promocji oficerskiej obejmuje się szkoleniem, o którym mowa w § 5.
§  15. 
Jako datę najbliższej promocji oficerskiej ustala się dzień 27 listopada 2016 r.
§  16. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 9 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 decyzji nr 83/MON z dnia 17 maja 2019 r. (Dz.Urz.MON.2019.107) zmieniającej nin. decyzję z dniem 21 maja 2019 r.
2 § 10 zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 83/MON z dnia 17 maja 2019 r. (Dz.Urz.MON.2019.107) zmieniającej nin. decyzję z dniem 21 maja 2019 r.
3 § 11 pkt 1 lit. a uchylona przez § 1 pkt 3 lit. a tiret pierwsze decyzji nr 83/MON z dnia 17 maja 2019 r. (Dz.Urz.MON.2019.107) zmieniającej nin. decyzję z dniem 21 maja 2019 r.
4 § 11 pkt 1 lit. c uchylona przez § 1 pkt 3 lit. a tiret drugie decyzji nr 83/MON z dnia 17 maja 2019 r. (Dz.Urz.MON.2019.107) zmieniającej nin. decyzję z dniem 21 maja 2019 r.
5 § 11 pkt 1 lit. d uchylona przez § 1 pkt 3 lit. a tiret drugie decyzji nr 83/MON z dnia 17 maja 2019 r. (Dz.Urz.MON.2019.107) zmieniającej nin. decyzję z dniem 21 maja 2019 r.
6 § 11 pkt 1a:

- dodany przez § 1 pkt 1 decyzji nr 106/MON z dnia 31 maja 2017 r. (Dz.Urz.MON.2017.104) zmieniającej nin. decyzję z dniem 31 maja 2017 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b decyzji nr 83/MON z dnia 17 maja 2019 r. (Dz.Urz.MON.2019.107) zmieniającej nin. decyzję z dniem 21 maja 2019 r.

7 § 11 pkt 2 lit. d zmieniona przez § 1 pkt 3 lit. c decyzji nr 83/MON z dnia 17 maja 2019 r. (Dz.Urz.MON.2019.107) zmieniającej nin. decyzję z dniem 21 maja 2019 r.
8 § 11 pkt 3 uchylony przez § 1 pkt 3 lit. d decyzji nr 83/MON z dnia 17 maja 2019 r. (Dz.Urz.MON.2019.107) zmieniającej nin. decyzję z dniem 21 maja 2019 r.
9 § 11 pkt 4 lit. e zmieniona przez § 1 pkt 3 lit. e tiret pierwsze decyzji nr 83/MON z dnia 17 maja 2019 r. (Dz.Urz.MON.2019.107) zmieniającej nin. decyzję z dniem 21 maja 2019 r.
10 § 11 pkt 4 lit. h uchylona przez § 1 pkt 3 lit. e tiret drugie decyzji nr 83/MON z dnia 17 maja 2019 r. (Dz.Urz.MON.2019.107) zmieniającej nin. decyzję z dniem 21 maja 2019 r.
11 § 11 pkt 4a dodany przez § 1 pkt 3 lit. f decyzji nr 83/MON z dnia 17 maja 2019 r. (Dz.Urz.MON.2019.107) zmieniającej nin. decyzję z dniem 21 maja 2019 r.
12 § 11 pkt 5 uchylony przez § 1 pkt 3 lit. g decyzji nr 83/MON z dnia 17 maja 2019 r. (Dz.Urz.MON.2019.107) zmieniającej nin. decyzję z dniem 21 maja 2019 r.
13 § 11 pkt 6 lit. aa dodana przez § 1 pkt 3 lit. h tiret pierwsze decyzji nr 83/MON z dnia 17 maja 2019 r. (Dz.Urz.MON.2019.107) zmieniającej nin. decyzję z dniem 21 maja 2019 r.
14 § 11 pkt 6 lit. c zmieniona przez § 1 pkt 3 lit. h tiret drugie decyzji nr 83/MON z dnia 17 maja 2019 r. (Dz.Urz.MON.2019.107) zmieniającej nin. decyzję z dniem 21 maja 2019 r.
15 § 11 pkt 6 lit. g dodana przez § 1 pkt 3 decyzji nr 106/MON z dnia 31 maja 2017 r. (Dz.Urz.MON.2017.104) zmieniającej nin. decyzję z dniem 31 maja 2017 r.
16 § 11 pkt 6 lit. h dodana przez § 1 pkt 3 lit. h tiret trzecie decyzji nr 83/MON z dnia 17 maja 2019 r. (Dz.Urz.MON.2019.107) zmieniającej nin. decyzję z dniem 21 maja 2019 r.
17 § 11 pkt 7 lit. c zmieniona przez § 1 pkt 3 lit. i decyzji nr 83/MON z dnia 17 maja 2019 r. (Dz.Urz.MON.2019.107) zmieniającej nin. decyzję z dniem 21 maja 2019 r.
18 § 11 pkt 7a dodany przez § 1 pkt 3 lit. j decyzji nr 83/MON z dnia 17 maja 2019 r. (Dz.Urz.MON.2019.107) zmieniającej nin. decyzję z dniem 21 maja 2019 r.
19 § 11 pkt 10 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. k decyzji nr 83/MON z dnia 17 maja 2019 r. (Dz.Urz.MON.2019.107) zmieniającej nin. decyzję z dniem 21 maja 2019 r.
20 § 11 pkt 11 lit. f zmieniona przez § 1 pkt 3 lit. l tiret pierwsze decyzji nr 83/MON z dnia 17 maja 2019 r. (Dz.Urz.MON.2019.107) zmieniającej nin. decyzję z dniem 21 maja 2019 r.
21 § 11 pkt 11 lit. j zmieniona przez § 1 pkt 3 lit. l tiret drugie decyzji nr 83/MON z dnia 17 maja 2019 r. (Dz.Urz.MON.2019.107) zmieniającej nin. decyzję z dniem 21 maja 2019 r.
22 § 14a dodany przez § 1 pkt 4 decyzji nr 83/MON z dnia 17 maja 2019 r. (Dz.Urz.MON.2019.107) zmieniającej nin. decyzję z dniem 21 maja 2019 r.