Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.1981.2.2

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 kwietnia 1981 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 13 marca 1981 r.
w sprawie przeprowadzenia w roku 1981 dorocznego czerwcowego spisu rolniczego

(znak: BS-4-020-1)

Na podstawie § 1 ust. 2 i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 maja 1962 r. w sprawie spisów w zakresie statystyki rolniczej (Dz.U. Nr 27, poz. 127, zm. Dz.U. z 1972 r. Nr 49, poz. 317) zarządza się, co następuje:

§  1. Czerwcowy spis rolniczy, zwany dalej "spisem", przeprowadzony zostanie w dniach od 1 do 7 lipca 1981 r. według stanu o północy z dnia 30 czerwca na dzień 1 lipca 1981 r.
§  2.
1. Spis obejmie powierzchnię użytkowanych gruntów i zasiewów, tj. powierzchnię użytków rolnych, lasów, pozostałych gruntów i nieużytków oraz powierzchnię zasiewów poszczególnych upraw w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

Dla indywidualnych działek rolnych o powierzchni ogólnej do 0,50 ha włącznie dane w tym zakresie ustalone zostaną szacunkowo przez właściwe terytorialnie biura spisowe.

2. Spis obejmie również pogłowie zwierząt gospodarskich znajdujących się:
1) w indywidualnych gospodarstwach rolnych,
2) u użytkowników indywidualnych działek rolnych o powierzchni ogólnej do 0,50 ha włącznie,
3) u indywidualnych właścicieli zwierząt gospodarskich nie posiadających użytków rolnych,

a ponadto w punktach skupu i rzeźniach.

3. Na terenie województw katowickiego, łomżyńskiego i poznańskiego spis uzupełniony zostanie informacją dotyczącą wartości sprzedanych produktów rolnych w punktach skupu przez użytkowników indywidualnych gospodarstw rolnych za okres od 1 I do 31 XII 1980 r.
4. Spisu nie przeprowadza się w rolniczych obwodach spisowych położonych na terenach zwartej zabudowy w miastach, a odpowiednie dane dla indywidualnych gospodarstw rolnych, indywidualnych działek rolnych oraz indywidualnych właścicieli zwierząt gospodarskich nie posiadających użytków rolnych ustalone zostaną w tych obwodach szacunkowo przez właściwe terytorialnie biura spisowe.
§  3. Spis kontrolny pogłowia zwierząt gospodarskich zostanie przeprowadzony w wylosowanych rolniczych obwodach spisowych w dniach 8 i 9 lipca 1981 r.
§  4.
1. W zakresie powierzchni użytkowanych gruntów i zasiewów sprawozdawczością statystyczną - odpowiadającą tematycznie spisowi czerwcowemu - objęte będą:
1) państwowe gospodarstwa rolne podległe Ministrowi Rolnictwa,
2) rolnicze spółdzielnie produkcyjne,
3) spółdzielnie kółek rolniczych prowadzące zespołowe gospodarstwa rolne,
4) państwowe gospodarstwa rolne resortów nierolniczych (łącznie z drobnymi obiektami rolnymi w użytkowaniu jednostek państwowych i społecznych),
5) jednostki resortu leśnictwa.
2. W zakresie pogłowia zwierząt gospodarskich informacje dla jednostek wymienionych w ust. 1 oraz dla instytucji państwowych i społecznych nie posiadających użytków rolnych uzyskane zostaną z obowiązującej w tym okresie sprawozdawczości kwartalnej.
3. W zakresie wartości sprzedanych produktów rolnych w punktach skupu przez użytkowników indywidualnych gospodarstw rolnych informacje uzyskane zostaną na podstawie imiennych wykazów z banków spółdzielczych przesłanych do właściwych urzędów gmin (miast, miast i gmin) na terenie województw: katowickiego, łomżyńskiego i poznańskiego.
4. Jednostki, o których mowa w ust. 1 i 2 obowiązane są do ujęcia w formularzach sprawozdawczych danych według stanu o północy z dnia 30 czerwca na dzień 1 lipca 1981 r. oraz według obowiązującego w tym czasie podporządkowania organizacyjnego tych jednostek.
§  5. Szczegółowy zakres spisu (sprawozdawczości), tryb jego przeprowadzenia oraz opracowania wyników regulują wskazówki dla rachmistrzów spisowych i dla gospodarstw uspołecznionych oraz wytyczne w sprawie sporządzania zestawień zbiorczych wyników czerwcowego spisu rolniczego 1981 r. wydane przez Biuro Spisów Głównego Urzędu Statystycznego.
§  6.
1. Dla zapewnienia prawidłowego przeprowadzenia spisu wojewodowie (prezydenci miast stopnia wojewódzkiego) powołają wojewódzkich komisarzy spisowych w terminie do dnia 28 kwietnia 1981 r.
2. W jednostkach podziału administracyjnego stopnia wojewódzkiego na wojewódzkich (miejskich) komisarzy spisowych powołani zostaną wicewojewodowie (wiceprezydenci miast stopnia wojewódzkiego).
3. W jednostkach podziału administracyjnego stopnia podstawowego komisarzami spisowymi z urzędu będą prezydenci miast, naczelnicy gmin (miast, miast i gmin), naczelnicy dzielnic, zwani dalej "komisarzami spisowymi stopnia podstawowego".
4. Zastępcami wojewódzkich komisarzy spisowych będą dyrektorzy wojewódzkich urzędów statystycznych, a zastępcami komisarzy spisowych stopnia podstawowego pracownicy urzędów terenowych organów administracji państwowej, wyznaczeni przez właściwych dla danej jednostki komisarzy spisowych.
§  7.
1. Właściwi komisarze spisowi utworzą biura spisowe:
1) stopnia wojewódzkiego - w terminie do dnia 30 kwietnia 1981 r.
2) stopnia podstawowego - w terminie do dnia 5 maja 1981 r.
2. Kierownikami biur spisowych będą:
1) stopnia wojewódzkiego - dyrektorzy wojewódzkich urzędów statystycznych,
2) stopnia podstawowego - pracownicy urzędów terenowych organów administracji państwowej, wyznaczeni przez komisarzy spisowych stopnia podstawowego.
§  8. Dla przeprowadzenia spisu w indywidualnych gospodarstwach rolnych, u użytkowników indywidualnych działek rolnych o powierzchni ogólnej do 0,50 ha włącznie oraz u indywidualnych właścicieli zwierząt gospodarskich nie posiadających użytków rolnych komisarze spisowi stopnia podstawowego powołają w terminie do dnia 16 czerwca 1981 r. rachmistrzów spisowych.
§  9. Szkolenia należy przeprowadzić w następujących terminach:
1) członków biur spisowych stopnia podstawowego - w dniach od 21 do 29 maja 1981 r.
2) rachmistrzów spisowych oraz kierowników jednostek wymienionych w § 4 ust. 1 i 2 - w dniach od 25 do 30 czerwca 1981 r.
§  10.
1. Biura spisowe stopnia wojewódzkiego sporządzą meldunki o wstępnych wynikach spisu i sprawozdawczości, które przekażą w formie teleksu do Biura Spisów Głównego Urzędu Statystycznego w terminie do dnia 13 lipca 1981 r.
2. Szczegółowy zakres danych statystycznych ujętych w meldunkach o wynikach spisu i sprawozdawczości zostanie określony w wytycznych wymienionych w § 5 niniejszego zarządzenia.
§  11. Zestawienia zbiorcze ujmujące wyniki spisu i sprawozdawczości sporządzą biura spisowe odpowiednich stopni w następujących terminach:
1) biura spisowe stopnia podstawowego - zestawienia dotyczące powierzchni użytkowanych gruntów i zasiewów do dnia 16 lipca 1981 r. i w terminie do dnia 17 lipca 1981 r. przekażą do biura spisowego stopnia wojewódzkiego,
2) biura spisowe stopnia wojewódzkiego - zestawienia wojewódzkie dotyczące powierzchni użytkowanych gruntów i zasiewów oraz zestawienia gminne i wojewódzkie dotyczące stanu pogłowia zwierząt gospodarskich - do dnia 4 sierpnia 1981 r. i w terminie do dnia 5 sierpnia 1981 r. przekażą do Biura Spisów Głównego Urzędu Statystycznego.
§  12. Zestawienia zbiorcze ujmujące wyniki spisu i sprawozdawczości dotyczące powierzchni użytkowanych gruntów i zasiewów oraz stanu pogłowia zwierząt gospodarskich dla całego kraju sporządzi Biuro Spisów Głównego Urzędu Statystycznego w terminie do dnia 17 sierpnia 1981 r.
§  13. Wyniki dotyczące wartości sprzedanych produktów rolnych w punktach skupu przez użytkowników indywidualnych gospodarstw rolnych opracuje Departament Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Głównego Urzędu Statystycznego do dnia 15 stycznia 1982 r.
§  14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.