Przeprowadzenie rocznej inwentaryzacji w oddziałach regionalnych i placówkach terenowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia... - OpenLEX

Przeprowadzenie rocznej inwentaryzacji w oddziałach regionalnych i placówkach terenowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2009.2B.148

Akt utracił moc
Wersja od: 5 listopada 2008 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 5 listopada 2008 r.
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w oddziałach regionalnych i placówkach terenowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 z późn. zm.) oraz art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§  1.
1.
Zobowiązuje się dyrektorów Oddziałów Regionalnych i kierowników Placówek Terenowych KRUS do przeprowadzenia pełnej rocznej inwentaryzacji majątku będącego w dyspozycji Oddziałów Regionalnych i Placówek Terenowych.
2.
W celu przeprowadzenia inwentaryzacji dyrektorzy Oddziałów Regionalnych i kierownicy Placówek Terenowych KRUS powołują Komisje Inwentaryzacyjne.
§  2.
Do zadań Komisji Inwentaryzacyjnych należy:

1. przeprowadzenie spisu z natury całego majątku,

2. dokonanie wyceny spisanego majątku,

3. porównanie dokonanej wyceny z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych,

4. wyjaśnianie i rozliczanie ewentualnych różnic.

§  3.
Pełną roczną inwentaryzację całego majątku należy przeprowadzić według stanu na dzień 30 listopada 2008 roku.
§  4.
Zasady i tryb przeprowadzania inwentaryzacji określa załącznik do Zarządzenia nr 35 Prezesa KRUS z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie wprowadzenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego "Instrukcji w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego", zmienionego zarządzeniem nr 55 Prezesa KRUS z dnia 15 kwietnia 2008 r.
§  5.
Sprawozdanie z przeprowadzonej inwentaryzacji Komisje Inwentaryzacyjne przedstawią Prezesowi Kasy w terminie do 31 stycznia 2009 r.
§  6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.