Przeprowadzenie rocznej inwentaryzacji w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2022.31

Akt utracił moc
Wersja od: 17 listopada 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 17 listopada 2022 r.
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2022 r. poz. 933, 1155 i 2140) oraz w związku z art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105, 2106 oraz z 2022 r. poz. 1488) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
W celu przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w drodze spisu z natury w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zwanej dalej "Kasą", powołuje się Komisję Inwentaryzacyjną.
2. 
W skład Komisji Inwentaryzacyjnej wchodzą:
1)
Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej;
2)
Zastępca Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej;
3)
Członkowie Komisji Inwentaryzacyjnej.
3. 
Osoby, o których mowa w ust. 2, powołuje i odwołuje Prezes Kasy.
§  2. 
1. 
W celu przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji poprzez uzyskanie pisemnego potwierdzenia od kontrahentów i banków salda rozrachunków oraz weryfikację prawidłowości stanów innych aktywów i pasywów w Centrali Kasy, powołuje się zespoły spisowe.
2. 
Członków zespołów spisowych, o których mowa w ust. 1 wyznaczają Główny Księgowy Kasy, dyrektor Biura Administracji i Inwestycji Centrali Kasy i dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji Centrali Kasy.
3. 
Skład zespołów spisowych, o których mowa w ust. 1 zatwierdza Prezes Kasy.
§  3. 
Zasady i tryb przeprowadzania inwentaryzacji określa załącznik do zarządzenia nr 9 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego "Instrukcji w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego" (Dz. Urz. KRUS poz. 9 i poz. 28).
§  4. 
Do zadań Komisji Inwentaryzacyjnej należy:
1)
dokonanie spisu z natury znajdujących się w Centrali Kasy środków trwałych będących własnością Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników;
2)
dokonanie spisu z natury druków ścisłego zarachowania;
3)
wyjaśnienie ewentualnych powstałych różnic między danymi ze spisu z natury i danymi wynikającymi z ewidencji księgowej oraz przedstawienie wniosków, co do sposobu ich rozliczenia.
§  5. 
Do zadań zespołów spisowych powołanych do przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji poprzez weryfikację należy:
1)
przeprowadzenie inwentaryzacji drogą uzyskania od kontrahentów i banków pisemnych potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych salda rozrachunków w drodze uzgadniania sald;
2)
przeprowadzenie inwentaryzacji drogą weryfikacji aktywów i pasywów, których stan rzeczywisty nie podlega ustaleniu w drodze spisu z natury lub potwierdzeniu przez kontrahentów lub z przyczyn uzasadnionych nie było możliwe;
3)
sprawdzenie stanu księgowego aktywów i pasywów z dokumentami dotyczącymi poszczególnych tytułów (umów) lub z odpowiednimi dokumentami;
4)
porównanie danych każdego zapisu w księgach rachunkowych z dowodami źródłowymi, będącymi podstawą zapisu;
5)
sprawdzenie prawidłowości ewidencji i wysokości salda na dzień inwentaryzacji i stwierdzenie na tej podstawie, czy inwentaryzowane aktywa i pasywa objęto ewidencją bilansową lub pozabilansową, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§  6. 
Roczną inwentaryzację w drodze spisu z natury poszczególnych składników majątkowych należy przeprowadzić:
1)
środki trwałe będące własnością Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników według stanu na dzień 30 listopada 2022 r.;
2)
druki ścisłego zarachowania na dzień 31 grudnia 2022 r.
§  7. 
Roczną inwentaryzację w drodze spisu z natury:
1)
środków trwałych będących własnością Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników należy przeprowadzić w terminie od dnia 5 do dnia 9 grudnia 2022 r.;
2)
stan środków trwałych będących własnością Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, który został spisany i ustalony na dzień 30 listopada 2022 r. należy zweryfikować (tj. uwzględnić zwiększenia i zmniejszenia w okresie od dnia 1 do dnia 31 grudnia 2022 r.) w terminie od dnia 2 stycznia do dnia 5 stycznia 2023 r.;
3)
druków ścisłego zarachowania w dniu 30 grudnia 2022 r.
§  8. 
Roczną inwentaryzację poprzez weryfikację poszczególnych składników majątkowych przeprowadza się według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. w terminie do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok.
§  9. 
Do zadań Biura Finansowego Centrali Kasy należy porównanie wyników spisu z natury środków trwałych, będących własnością Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, z ewidencją pozabilansową.
§  10. 
Wyniki inwentaryzacji w drodze spisu z natury, Komisja Inwentaryzacyjna przedstawi Prezesowi Kasy w terminie do dnia 15 stycznia 2023 r.
§  11. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.