Przeprowadzenie przeglądu wytworzonych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej materiałów zawierających... - OpenLEX

Przeprowadzenie przeglądu wytworzonych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej materiałów zawierających informacje niejawne.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2020.6

Akt utracił moc
Wersja od: 17 lutego 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 14 lutego 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia przeglądu wytworzonych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej materiałów zawierających informacje niejawne

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742), zarządza się, co następuje:
§  1. 
Przeprowadza się przegląd wytworzonych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, zwanego dalej "Ministerstwem", materiałów zawierających informacje niejawne, w celu:
1)
ustalenia czy spełniają ustawowe przesłanki ochrony określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
2)
dokonania przekwalifikowania dokumentów w celu zmiany lub zniesienia klauzuli tajności z materiałów niejawnych wytworzonych w jednostce organizacyjnej.
§  2. 
1. 
W celu realizacji zadania, o którym mowa w § 1, powołuje się w Ministerstwie Komisję do prowadzenia przeglądu materiałów niejawnych, zwaną dalej "Komisją".
2. 
W skład Komisji wchodzą:
1)
Przewodnicząca Komisji - Karolina Lenard, Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
2)
Anna Serafin, Kierownik Kancelarii Tajnej;
3)
Anna Drężek, specjalista, Biuro Obrony i Ochrony Informacji Niejawnych;
4)
Katarzyna Krzywda, Dyrektor Departamentu Gospodarki Morskiej;
5)
Monika Niemiec - Butryn, Dyrektor Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej;
6)
Agnieszka Trzaskalska, Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego;
7)
Michał Wójcik, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej;
8)
Andrzej Brzuzan, Dyrektor Biura Obrony i Ochrony Informacji Niejawnych;
9)
Roman Michalski, Dyrektor Biura Administracyjnego.
§  3. 
Przewodnicząca kieruje pracami Komisji i podejmuje decyzje w zakresie działania Komisji, w tym w zakresie organizacji pracy Komisji.
§  4. 
Członkowie Komisji do dnia 23 maja 2020 r. dokonają przeglądu materiałów niejawnych wytworzonych w komórkach organizacyjnych Ministerstwa, zgodnie z właściwością oraz posiadanymi uprawnieniami w zakresie dostępu do informacji niejawnych, celem ustalenia czy spełniają ustawowe przesłanki ochrony na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, pod nadzorem Kierownika Kancelarii Tajnej.
§  5. 
Przewodnicząca Komisji do dnia 29 maja 2020 r. przedłoży Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, zwanego dalej "Ministrem", w formie protokołu, wykaz materiałów niejawnych w stosunku, do których, ustały lub zmieniły się ustawowe przesłanki ochrony wraz z propozycją odpowiednio zniesienia lub zmiany klauzuli tajności. Wzór protokołu stanowi załącznik do zarządzenia.
§  6. 
1. 
Minister podejmuje decyzję w sprawie zmiany lub zniesienia klauzuli tajności z materiałów niejawnych wymienionych w protokole, o którym mowa w § 5 oraz wyraża pisemną zgodę na wykonanie czynności, o której mowa w art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
2. 
Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych informuje pisemnie o zmianie lub zniesieniu klauzuli tajności z materiałów niejawnych odbiorców tych materiałów.
3. 
Kierownik Kancelarii Tajnej wykonuje czynności polegające na naniesieniu odpowiednich zmian w oznaczeniu materiałów niejawnych.
§  7. 
Zarządzenie obowiązuje do dnia 30 czerwca 2020 r.
§  8. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

ZATWIERDZAM
........................................
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
PROTOKÓŁ

z przeglądu wytworzonych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej materiałów zawierających informacje niejawne

Komisja w składzie:

1) Przewodnicząca Komisji - Karolina Lenard, Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

2) Anna Serafin, Kierownik Kancelarii Tajnej;

3) Anna Drężek, specjalista Biuro Obrony i Ochrony Informacji Niejawnych;

4) Katarzyna Krzywda, Dyrektor Departamentu Gospodarki Morskiej;

5) Monika Niemiec - Butryn, Dyrektor Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej;

6) Agnieszka Trzaskalska, Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego;

7) Michał Wójcik, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej;

8) Andrzej Brzuzan, Dyrektor Biura Obrony i Ochrony Informacji Niejawnych;

9) Roman Michalski, Dyrektor Biura Administracyjnego

w dniach ................................... dokonała przeglądu wytworzonych w Ministerstwie

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej materiałów, zawierających informacje niejawne w celu ustalenia, czy spełniają ustawowe przesłanki ochrony określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Przeglądem objęte zostały materiały wytworzone w jednostce organizacyjnej od ....................... do ....................... bieżącego roku, o klauzuli "zastrzeżone", "poufne", "tajne" i "ściśle tajne".

Członkowie Komisji legitymują się ważnymi dokumentami w zakresie dostępu do informacji niejawnych, tj.: numer poświadczeń bezpieczeństwa, numer zaświadczenia o szkoleniu, data wydania dokumentów.

Członkowie Komisji dokonujący przeglądu materiałów niejawnych wytworzonych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zapoznawali się z dokumentami tylko i wyłącznie w zakresie posiadanych uprawnień dostępu do danej klauzuli tajności. Za właściwe udostępnianie dokumentów odpowiadał kierownik kancelarii tajnej.

Komisja przedkłada wykaz materiałów niejawnych, w stosunku, do których ustały ustawowe przesłanki ochrony i proponuje dokonać zmiany lub zniesienia klauzuli tajności z niżej wymienionych dokumentów:

Lp.Nazwa dokumentuData wytworzeniaKlauzula TajnościNr dokumentu według dziennika ewidencjiProponowana klauzula tajności po przeglądzieUwagi

Warszawa, dnia .......................

Podpisy członków komisji:

1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działami administracji rządowej - gospodarka morska, gospodarka wodna, rybołówstwo i żegluga śródlądowa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2262).