B.I.LP.2019.1.1

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 78
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia konkursu na aplikacje mobilne pt. "Cyfrowy Las"

EI.0440.2.2018

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1 , w związku z § 6 2  Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonego w art. 33 ust. 3 pkt 3 3  i 5 4  ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach oraz § 8 ust. 1 pkt 6 5  oraz ust. 2 pkt 7 6  Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, mając na względzie, iż zgodnie z art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach organizacja konkursu pt. "Cyfrowy Las", którego jednym z celów jest upowszechnianie aplikacji mobilnych powiązanych z tematyką leśną, jest organizacją przedsięwzięcia na rzecz rozwoju leśnictwa - postanawiam, co następuje:

§  1. 
1.  Wydział Informatyki DGLP zorganizuje konkurs pt. "Cyfrowy Las".
2.  Głównym celem konkursu jest propagowanie aplikacji mobilnych wspierających organizację prac terenowych wśród pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz popularyzacja leśnictwa.
§  2. 
1.  Przedmiotem konkursu jest stworzenie aplikacji mobilnych działających w systemie operacyjnym Android powiązanych tematycznie z leśnictwem.
2.  Konkurs trwa od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.
3.  Uczestnikami konkursu mogą być studenci studiów dziennych i zaocznych.
§  3. 
1.  W celu oceny zgłoszonych do konkursu aplikacji powołuję Sąd konkursowy, w skład którego wchodzą:
a) Marek Wirowski - DGLP - przewodniczący
b) Anna Pikus - DGLP
c) Artur Andrzejewski - RDLP Gdańsk
d) Andrzej Dańczyszyn - Nadleśnictwo Wyszków
e) Izabela Randak - Nadleśnictwo Radomsko
f) Marcin Olejniczak - ZILP.
2.  Sąd konkursowy wyłoni laureatów do 31 sierpnia 2019 r.
3.  Wyniki zostaną opublikowane na stronie http://www.lasy.gov.pl.
§  4. 
1.  Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, kierując się wskazaniami Sądu konkursowego, o którym mowa w § 3, wypłaci laureatom nagrody.
2.  Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na Kongresie Technologicznym "Informatyka dla ludzi lasu" w dniu 17 września 2019 r. w CEPL Rogów.
§  5.  Szczegóły oraz warunki uczestnictwa są określone w regulaminie konkursu "Cyfrowy Las", stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§  6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

REGULAMIN KONKURSU "CYFROWY LAS"

I. 

Postanowienia ogólne

Za całokształt spraw związanych z przeprowadzeniem konkursu odpowiada Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych - Wydział Informatyki.

Celem przyświecającym konkursowi jest:

- propagowanie leśnictwa z wykorzystaniem narzędzi informatycznych,

- integrowanie wiedzy leśnej z wykorzystaniem narzędzi informatycznych,

- propagowanie rozwiązań mobilnych.

W konkursie mogą brać udział studenci studiów dziennych i zaocznych, z wyjątkiem osób spokrewnionych z członkami Sądu konkursowego. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

II. 

Postanowienia dotyczące przebiegu konkursu

1. Każdy uczestnik może nadesłać jedną aplikację własnego autorstwa.

2. W przypadku naruszenia praw autorskich odpowiedzialność za poniesioną szkodę ponosi uczestnik/uczestniczka konkursu lub jego/jej opiekun prawny.

3. Aplikacje wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać na cyfrowy-las@lasy.gov.pl

4. Konkurs trwa od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.

5. Aplikacje nadesłane przed lub po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.

6. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych powołuje Sąd konkursowy. Aplikacje oceniane będą pod względem:

- innowacyjności i powiązania z tematyką leśną,

- przydatności dla osób przebywających/pracujących w terenie leśnym,

- walorów edukacyjnych,

- złożoności i zaawansowania wykorzystanych technologii.

7. Rozstrzygnięcie Sądu konkursowego jest ostateczne.

8. Nagrody, po potrąceniu zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranych w konkursach, w wysokości 10%, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) wynoszą:

- za I miejsce - 10 000 zł,

- za II miejsce - 8000 zł,

- za III miejsce - 6000 zł.

9. Zwycięzcy konkursu otrzymają zawiadomienie drogą mejlową wraz z zaproszeniem do udziału w uroczystym wręczeniu nagród.

10. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 17 września 2019 r., na Kongresie technologicznym "Informatyka dla ludzi lasu" w CEPL Rogów.

11. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych zastrzega sobie prawo do opublikowania i wykorzystania dowolnych aplikacji zgłoszonych do konkursu.

12. Uczestnik konkursu przenosi nieodpłatnie wszystkie majątkowe prawa oraz prawo do dystrybucji aplikacji mobilnej zgłoszonej do konkursu.

13. Nagrody na podane przez laureatów konta bankowe Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych prześle w terminie do 17 września 2019 r.

III. 

Techniczne warunki dla aplikacji konkursowej

1. Każda aplikacja powinna zostać przesłana przez Uczestnika jako plik binarny APK z dołączeniem opisu funkcjonalnego, zdjęć lub mockup-ów pokazujących, jak funkcjonuje aplikacja.

2. Aplikacja powinna zachowywać zgodność z Android wersji 7.0 lub wyższych.

3. Aplikacja musi zawierać polską wersję językową ustawioną jako domyślna.

IV. 

Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.lasy.gov.pl.

2. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

3. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu.

4. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych.

V. 

Załączniki

1. Formularz zgłoszeniowy.

Załącznik

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do konkursu "Cyfrowy Las"

Imię:

Nazwisko:

Adres zamieszkania:

Uczelnia:

e-mail:

1. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i akceptuję warunki uczestnictwa w konkursie "Cyfrowy Las" organizowanym przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych.

2. Oświadczam, że jestem autorem zgłoszonej do konkursu "Cyfrowy Las" aplikacji, a kody źródłowe przedmiotowej aplikacji nie naruszają praw autorskich i własności intelektualnej osób i podmiotów trzecich.

3. Oświadczam, że przenoszę nieodpłatnie wszystkie majątkowe prawa oraz prawo do dystrybucji aplikacji mobilnej zgłoszonej do konkursu "Cyfrowy Las" na Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych z siedzibą w Warszawie, 02-124, ul. Grójecka 127 - organizatora konkursu. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych tym samym nabywa prawa do:

a) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputerowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie;

b) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym;

c) rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii.

4. Wyrażam zgodę na:

a) przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych powyżej przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych z siedzibą w Warszawie, 02-124, ul. Grójecka 127 w celu umożliwienia udziału w konkursie pt. "Cyfrowy Las";

b) otrzymywanie drogą elektroniczną na adres e-mail informacji o przebiegu i wynikach konkursu "Cyfrowy Las" od organizatora konkursu - Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych z siedzibą w Warszawie, 02-124, ul. Grójecka 127.

Imię nazwisko

podpis czytelny

1 Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 Art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788) stanowi, że "Dyrektor Generalny w szczególności inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa".
4 Art. 33 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788) stanowi, że "Dyrektor Generalny w szczególności nadzoruje i koordynuje zadania w zakresie kształcenia kadr dla leśnictwa oraz popularyzacji wiedzy leśnej".
5 W § 8 ust. 1 pkt 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że Dyrektor Generalny kształtuje system informacyjny Lasów Państwowych.
6 W§ 8 ust. 2 pkt 7 Statut Lasów Państwowych stanowi, że Dyrektor Generalny inicjuje i koordynuje działania w zakresie podwyższania kwalifikacji pracowników Lasów Państwowych.