Przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej druków ścisłego zarachowania - bloczków mandatowych znajdujących się na stanie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GITD.2019.55

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 53/2019
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 25 października 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej druków ścisłego zarachowania - bloczków mandatowych znajdujących się na stanie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego

Na podstawie art. 4 ust. 1 i ust. 3 pkt 3 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Inwentaryzację należy przeprowadzić według stanu na dzień 31 października 2019 r., zgodnie z przepisami rozdziału 6 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 28/2015 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia Zasad rozprowadzania i rozliczania bloczków mandatowych, Zasad rozdysponowania przydziału serii oraz numerów mandatów generowanych przy pomocy systemu teleinformatycznego oraz dokumentacji i ewidencji grzywien za wykroczenia ściąganych w postępowaniu mandatowym w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego oraz Wojewódzkich Inspektoratach Transportu Drogowego (Dz. Urz. GITD poz. 28 oraz z 2019 r. poz. 9), dalej: "zarządzenie Głównego Inspektora Transportu Drogowego nr 28/2015".
§  2. 
1. 
Inwentaryzacją zostają objęte druki ścisłego zarachowania - bloczki mandatów karnych.
2. 
Inwentaryzację składników wymienionych w ust. 1 przeprowadza się w drodze spisu z natury.
§  3. 
1. 
Do przeprowadzenia inwentaryzacji składników, o których mowa w § 2 ust. 1, powołuje się Komisję Inwentaryzacyjną, o której mowa w § 41 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 28/2015 Głównego Inspektora Transportu Drogowego, zwaną dalej: Komisją, w składzie:
1)
Marta Modzelewska - Przewodniczący Komisji;
2)
Magdalena Czyczuk - Zastępca Przewodniczącego Komisji.
2. 
Do przeprowadzenia inwentaryzacji bloczków mandatów karnych w komórkach organizacyjnych oraz sekcjach Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego powołuje się zespoły spisowe w:
1)
Biurze Finansowym w składzie:
a)
Marek Miziołek - Przewodniczący zespołu,
b)
Alicja Stawarz - Członek zespołu;
2)
Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym w składzie:
a)
Magdalena Skorupska - Przewodniczący zespołu,
b)
Karolina Kierska - Członek zespołu;
3)
Delegaturze Centralnej w składzie:
a)
Arkadiusz Dąbrowski - Przewodniczący zespołu,
b)
Selena Chlebna - Członek zespołu;
4)
Delegaturze Południowej w składzie:
a)
Aleksandra Trzaska - Przewodniczący zespołu,
b)
Piotr Marzec - Członek zespołu;
5)
Delegaturze Południowo - Wschodniej w składzie:
a)
Wojciech Zakrzewski - Przewodniczący zespołu,
b)
Anna Niedźwiecka - Członek zespołu;
6)
Delegaturze Południowo - Zachodniej w składzie:
a)
Jacek Dziedzic - Przewodniczący zespołu,
b)
Joanna Płaczek - Członek zespołu;
7)
Delegaturze Północnej w składzie:
a)
Alina Skonieczna - Przewodniczący zespołu,
b)
Krzysztof Ratajczak - Członek zespołu;
8)
Delegaturze Północno - Wschodniej w składzie:
a)
Magdalena Andrejuk - Przewodniczący zespołu,
b)
Paweł Roleder - Członek zespołu;
9)
Delegaturze Północno - Zachodniej w składzie:
a)
Monika Andruch - Przewodniczący zespołu,
b)
Michał Frąckowiak - Członek zespołu;
10)
Delegaturze Śląskiej w składzie:
a)
Magda Mizera - Przewodniczący zespołu,
b)
Marcin Czernek - Członek zespołu;
11)
Delegaturze Wielkopolskiej w składzie:
a)
Paulina Kruszka - Przewodniczący zespołu,
b)
Natalia Dolna - Członek zespołu;
12)
Delegaturze Wschodniej w składzie:
a)
Magdalena Trumińska - Przewodniczący zespołu,
b)
Rafał Ćwikło - Członek zespołu;
13)
Biurze Elektronicznego Poboru Opłat w Wydziale Inspekcji Mobilnych Jednostek Kontrolnych:
a)
w Sekcji Centralnej w składzie:
Sylwia Nakonieczna - Przewodniczący zespołu,
Kamil Zbożek - Członek zespołu,
b)
w Sekcji Południowej w składzie:
Magdalena Bryk - Przewodniczący zespołu,
Bartosz Raźny - Członek zespołu,
c)
w Sekcji Południowo - Wschodniej w składzie:
Wojciech Pawluk - Przewodniczący zespołu,
Norbert Knutel - Członek zespołu,
d)
w Sekcji Południowo - Zachodniej w składzie:
Roman Daniłkiewicz - Przewodniczący zespołu,
Joanna Konieczna - Członek zespołu,
e)
w Sekcji Północnej w składzie:
Łukasz Krużewski - Przewodniczący zespołu,
Michał Rokita - Członek zespołu,
f)
w Sekcji Północno - Wschodniej w składzie:
Jarosław Stefanowicz - Przewodniczący zespołu,
Mariusz Goździewski - Członek zespołu,
g)
w Sekcji Północno - Zachodniej w składzie:
Renata Olczykowska - Przewodniczący zespołu,
Maciej Kołodziej - Członek zespołu,
h)
w Sekcji Śląskiej w składzie:
Mirosław Michalec - Przewodniczący zespołu,
Dominika Meisner - Członek zespołu,
i)
w Sekcji Wielkopolskiej w składzie:
Jakub Musidlak - Przewodniczący zespołu,
Maciej Nowak - Członek zespołu,
j)
w Sekcji Wschodniej w składzie:
Patrycj a Bartoń - Przewodniczący zespołu,
Dagmara Misztal - Członek zespołu.
§  4. 
Do zadań Przewodniczącego Komisji należy w szczególności:
1)
organizowanie prac przygotowawczych do inwentaryzacji;
2)
prowadzenie rozliczenia arkuszy spisowych z natury, stanowiących druki ścisłego zarachowania;
3)
kontrolowanie pod względem formalnym i rachunkowym wypełnionych arkuszy inwentaryzacyjnych i innych dokumentów z inwentaryzacji;
4)
ustalenie różnic inwentaryzacyjnych, przyczyn ich powstania i postawienie wniosków w sprawie ich rozliczenia;
5)
sprawowanie ogólnego nadzoru nad całokształtem prac inwentaryzacyjnych;
6)
terminowe sporządzenie Protokołu z przebiegu inwentaryzacji i podsumowanie wyników spisu wraz z wnioskami poinwentaryzacyjnymi.
§  5. 
Do obowiązków zespołu spisowego należy:
1)
zapoznanie się z przepisami o prowadzeniu spisu z natury;
2)
zaopatrzenie się w arkusze spisowe;
3)
poinformowanie osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone im składniki majątkowe o zarządzeniu inwentaryzacji w określonym terminie;
4)
zorganizowanie pracy w ten sposób, aby normalna działalność komórki organizacyjnej nie została zakłócona;
5)
terminowe przeprowadzenie spisu z natury na wyznaczonym polu spisowym;
6)
terminowe przekazanie Przewodniczącemu Komisji arkuszy spisowych oraz informacji o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach;
7)
przedstawienie sprawozdania z przebiegu spisu z natury.
§  6. 
Sporządzone na dzień przeprowadzenia inwentaryzacji arkusze spisowe Przewodniczący zespołu spisowego przekazuje Przewodniczącemu Komisji do dnia 15 listopada 2019 r. (wzór arkusza spisowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia).
§  7. 
Protokół sporządzony przez Przewodniczącego Komisji z przeprowadzonej inwentaryzacji wraz z wnioskami co do sposobu rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych, zostanie przedłożony Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r.
§  8. 
Osoby powołane w skład Komisji oraz zespołów spisowych ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa przeprowadzenie spisu z natury.
§  9. 
Na czas dokonania spisu z natury w dniu 31 października 2019 r. wszelkie czynności w stosunku do zgromadzonych bloczków mandatowych zostaną wstrzymane.
§  10. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

ARKUSZ SPISU Z NATURY NR .......... / ..........