Dziennik resortowy

Dz.Urz.GITD.2018.59

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 59/2018
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej druków ścisłego zarachowania - bloczków mandatowych znajdujących się na stanie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego

Na podstawie art. 4 ust. 1 i ust. 3 pkt 3 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U z 2018 r. poz. 395, 398, 650, 1629, 2212 i 2244) oraz § 41 zarządzenia nr 28/2015 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia Zasad rozprowadzania i rozliczania bloczków mandatowych, Zasad rozdysponowania przydziału serii oraz numerów mandatów generowanych przy pomocy systemu teleinformatycznego oraz dokumentacji i ewidencji grzywien za wykroczenia ściąganych w postępowaniu mandatowym w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego oraz Wojewódzkich Inspektoratach Transportu Drogowego (Dz. Urz. GITD poz. 28) zarządza się, co następuje:
§  1.  Inwentaryzację należy przeprowadzić według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r., tj. ostatniego dnia roboczego bieżącego roku.
§  2. 
1.  Inwentaryzacją zostają objęte druki ścisłego zarachowania - bloczki mandatów karnych.
2.  Inwentaryzację składników wymienionych w ust. 1 przeprowadza się w drodze spisu z natury.
§  3. 
1.  Do przeprowadzenia inwentaryzacji składników, o których mowa w § 2 ust. 1, powołuje się Komisję Inwentaryzacyjną, zwaną dalej "Komisją", w składzie:
1) Marta Modzelewska - Przewodniczący Komisji;
2) Grzegorz Szymborski - Zastępca Przewodniczącego Komisji.
2.  Do przeprowadzenia inwentaryzacji bloczków mandatów karnych w komórkach organizacyjnych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego powołuje się zespoły spisowe w:
1) Biurze Finansowym w składzie:
a) Marek Miziołek - Przewodniczący zespołu,
b) Alicja Stawarz - Członek zespołu;
2) Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym w składzie:
a) Dagna Wierzchoń - Przewodniczący zespołu,
b) Magdalena Skorupska - Członek zespołu;
3) Delegaturze Centralnej w składzie:
a) Kamil Maciejewski - Przewodniczący zespołu,
b) Arkadiusz Dąbrowski - Członek zespołu;
4) Delegaturze Południowej w składzie:
a) Łukasz Adamek - Przewodniczący zespołu,
b) Paweł Stopa - Członek zespołu;
5) Delegaturze Południowo-Wschodniej w składzie:
a) Wojciech Zakrzewski - Przewodniczący zespołu,
b) 1  Mirosław Półtorak - Członek zespołu;
6) Delegaturze Południowo-Zachodniej w składzie:
a) Anna Pierzchniak - Przewodniczący zespołu,
b) Jacek Dziedzic - Członek zespołu;
7) Delegaturze Północnej w składzie:
a) Alina Skonieczna - Przewodniczący zespołu,
b) Piotr Jankowski - Członek zespołu;
8) Delegaturze Północno-Wschodniej w składzie:
a) Magdalena Andrejuk - Przewodniczący zespołu,
b) Wioletta Podgórska-Podstawka - Członek zespołu;
9) Delegaturze Północno-Zachodniej w składzie:
a) Michał Frąckowiak - Przewodniczący zespołu,
b) Paweł Duniewicz - Członek zespołu;
10) Delegaturze Śląskiej w składzie:
a) Marcin Czernek - Przewodniczący zespołu,
b) Agnieszka Lipińska - Członek zespołu;
11) Delegaturze Wielkopolskiej w składzie:
a) Paulina Rogacka - Przewodniczący zespołu,
b) Natalia Dolna - Członek zespołu;
12) Delegaturze Wschodniej w składzie:
a) Rafał Ćwikło - Przewodniczący zespołu,
b) Magdalena Trumińska - Członek zespołu;
13) Biurze Kontroli Opłaty Elektronicznej w Wydziale Inspekcji Mobilnych Jednostek Kontrolnych w:
a) Sekcji Centralnej w składzie:
Marcin Czyżewski - Przewodniczący zespołu,
Monika Dąbrowska-Ożarek - Członek zespołu,
b) Sekcji Południowej w składzie:
Romuald Gudalewicz - Przewodniczący zespołu,
Adam Jesionowski - Członek zespołu,
c) Sekcji Południowo-Wschodniej w składzie:
Daniel Nowak - Przewodniczący zespołu,
Wojciech Pawluk - Członek zespołu,
d) Sekcji Południowo-Zachodniej w składzie:
Grzegorz Barbrich - Przewodniczący zespołu,
Łukasz Domagała - Członek zespołu;
e) Sekcji Północnej w składzie:
Łukasz Krużewski - Przewodniczący zespołu,
Michał Rokita - Członek zespołu,
f) Sekcji Północno-Wschodniej w składzie:
Jarosław Stefanowicz - Przewodniczący zespołu,
Mariusz Goździewski - Członek zespołu,
g) Sekcji Północno-Zachodniej w składzie:
Adrian Wolny - Przewodniczący zespołu,
Maciej Pawlak - Członek zespołu,
h) Sekcji Śląskiej w składzie:
Mirosław Michalec - Przewodniczący zespołu,
Krystian Szuster - Członek zespołu,
i) Sekcji Wielkopolskiej w składzie:
Jakub Musidlak - Przewodniczący zespołu,
Maciej Nowak - Członek zespołu,
j) Sekcji Wschodniej w składzie:
Tomasz Chojan - Przewodniczący zespołu,
Maciej Tokarski - Członek zespołu.
§  4.  Sporządzone na dzień przeprowadzenia inwentaryzacji arkusze spisowe Przewodniczący zespołów spisowych przekazują Przewodniczącemu Komisji do dnia 20 stycznia 2019 r.
§  5.  Protokół sporządzony przez Przewodniczącego Komisji z przeprowadzonej inwentaryzacji wraz z wnioskami, co do sposobu rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych zostanie przedłożony Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego w terminie do dnia 15 marca 2019 r.
§  6.  Do przeprowadzenia inwentaryzacji, w tym w zakresie praw i obowiązków Komisji mają zastosowanie przepisy załącznika nr 2 do zarządzenia nr 1/2016 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego (Dz. U. GITD poz. 1 i 38) z wyłączeniem § 16 ust. 1.
§  7.  Osoby powołane w skład Komisji oraz zespołów spisowych ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa przeprowadzenie spisu z natury.
§  8.  Na czas dokonania spisu z natury w dniu 31 grudnia 2018 r. wszelkie czynności w stosunku do zgromadzonych bloczków mandatowych zostaną wstrzymane.
§  9.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 3 ust. 2 pkt 5 lit. b zmieniona przez § 1 zarządzenia nr 61/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. (Dz.Urz.GITD.2018.61) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 grudnia 2018 r.