B.I.LP.2018.11.173

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 października 2018 r.

DECYZJA NR 191
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 18 października 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych i edukacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe o charakterze kubaturowym, powierzchniowym i punktowym zlokalizowanych na terenach zarządzanych przez j.o. PGL LP

ZE.715.1.2.2018

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach oraz § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - w wykonaniu zadań Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych - mając na względzie, że:

1) dane z inwentaryzacji będą podstawą utworzenia zmodyfikowanego portalu "Czaswlas.pl", będącego elementem projektu rozwojowego "Wielki Szlak Leśny", powołanego decyzją nr 573 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 grudnia 2016 r.;

2) dane z inwentaryzacji zasilą bazę Banku Danych o Lasach;

3) inwentaryzacja obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych PGL LP o charakterze liniowym zostanie przeprowadzona w 2019 r.

- postanawiam, co następuje:

§  1. 
1.  Zobowiązuję nadleśniczych i dyrektorów zakładów do przeprowadzenia inwentaryzacji obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych i edukacyjnych PGL LP o charakterze kubaturowym, powierzchniowym i punktowym, zlokalizowanych na terenach będących w ich zarządzie.
2.  Inwentaryzacja zostanie przeprowadzona do 31 grudnia 2018 r.
3.  Inwentaryzacja odbędzie się na podstawie "Kategorii i definicji wybranych obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych i edukacyjnych zlokalizowanych na terenach zarządzanych przez j.o. PGL LP", ustalonych zarządzeniem nr 74 z dnia 18 października 2018 r.
4.  Przeprowadzenie inwentaryzacji polega na wypełnieniu "formularza inwentaryzacyjnego" dostępnego na stronie https://www.inwentaryzacja-turystyczna.lasy.gov.pl/, zgodnie ze znajdującymi się na niej instrukcjami.
5.  Przed wysłaniem przez nadleśnictwo wypełnionego formularza wypełnionego zgodnie z instrukcjami musi być on zweryfikowany przez właściwą regionalną dyrekcję Lasów Państwowych.
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

___________________________________________

1) Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych".

2) § 6 Statutu Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.