Dziennik resortowy

Dz.Urz.MEN.2007.1.3

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 9
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 22 maja 2007 r.
w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Trypolisie w Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Trypolisie

Na podstawie § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 2 września 2004 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. Nr 194, poz. 1986) zarządza się, co następuje:
§  1. Zespół Szkół przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Trypolisie przekształca się w Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Trypolisie.
§  2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2007 r.