Dziennik resortowy

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2019.26

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 24
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 24 maja 2019 r.
w sprawie przekształcenia Technikum Morskiego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Morskich im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu

Na podstawie art. 8 ust. 9 i art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534, 730 i 761) w związku z art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245) zarządza się, co następuje:
§  1.  Czteroletnie Technikum Morskie wchodzące w skład Zespołu Szkół Morskich im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu, zwane dalej "czteroletnim technikum', z dniem 1 września 2019 r. przekształca się w pięcioletnie Technikum Morskie wchodzące w skład Zespołu Szkół Morskich im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu, zwane dalej "pięcioletnim technikum".
§  2. 
1.  W latach szkolnych 2019/2020 - 2022/2023 w pięcioletnim technikum prowadzi się klasy dotychczasowego czteroletniego technikum dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas.
2.  Klasę I czteroletniego technikum likwiduje się z dniem 1 września 2020 r., a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego czteroletniego technikum.
3.  Klasy dotychczasowego czteroletniego technikum zakończą działalność z dniem 31 sierpnia 2023 r
§  3. 
1.  Pierwsze postępowanie rekrutacyjne do klasy I pięcioletniego technikum dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej przeprowadza się na rok szkolny 2019/2020.
2.  Nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego do klasy I czteroletniego technikum na rok szkolny 2020/2021.
§  4.  Niniejsze zarządzenie stanowi akt założycielski pięcioletniego technikum.
§  5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po ogłoszeniu.
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).