Przekształcenie podstawowej jednostki organizacyjnej Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2010.16.214

Akt utracił moc
Wersja od: 10 sierpnia 2010 r.

DECYZJA Nr 311/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 10 sierpnia 2010 r.
w sprawie przekształcenia podstawowej jednostki organizacyjnej Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego

Na podstawie art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.1)), na wniosek senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej imienia generała Tadeusza Kościuszki postanawia się, co następuje:

1.
Z dniem 1 października 2010 r. dokonuje się przekształcenia Wydziału Zarządzania, będącego podstawową jednostką organizacyjną Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, przez wydzielenie podstawowej jednostki organizacyjnej pod nazwą "Wydział Nauk o Bezpieczeństwie".
2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, z 2009 r. Nr 68, poz. 584, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 202, poz. 1553 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 359, Nr 75, poz. 471, Nr 96, poz. 620 i Nr 127, poz. 857.