Przekształcenie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Mumbaju. - OpenLEX

Przekształcenie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Mumbaju.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2004.4.39

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 lipca 2004 r.

DECYZJA NR 21
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 20 lipca 2004 r.
w sprawie przekształcenia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Mumbaju.

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) postanawia się, co następuje:
§  1.
1.
Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Mumbaju, przekształca się w Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej.
2.
Siedzibą urzędu konsularnego, o którym mowa w ust. 1 jest Mumbaj.
§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.