Dziennik resortowy

NFZ.2018.76

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 76/2018/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 3 sierpnia 2018 r.
w sprawie przekazywania świadczeniodawcom dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez ratowników medycznych

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1373) zarządza się, co następuje:
§  1.  Zarządzenie określa:
1) szczegółowe warunki wypłaty należności i rozliczania dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez ratowników medycznych;
2) wzór zmiany umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obejmującej postanowienia § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zwanego dalej "rozporządzeniem z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającym OWU";
3) wzory dokumentów potwierdzających realizację podziału środków, o których mowa w pkt 1;
4) sposób przekazywania dokumentów, o których mowa w pkt 2 i 3.
§  2. 
1.  Do wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających ze zmiany umowy, o której mowa w § 1 pkt 2, w poszczególnych rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146, z 2017 r. poz. 1809 i z 2018 r. poz. 1373), zwanego dalej "rozporządzeniem OWU".
2.  Warunkiem wypłaty należności, o których mowa w ust. 1, jest przekazanie przez świadczeniodawcę do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej "dyrektorem właściwego oddziału Funduszu", podpisanej zmienionej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
3.  Zmienioną umowę, o której mowa w ust. 2, przekazuje się w sposób określony w przepisach § 40 i 41 załącznika do rozporządzenia OWU.
§  3. 
1.  Wzór zmiany umowy, o której mowa w § 1 pkt 2, określony w załączniku:
1) nr 1a do zarządzenia - stosuje się do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:
a) leczenie szpitalne,
b) leczenie szpitalne - teleradioterapia, brachyterapia, terapia izotopowa, terapia protonowa nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku,
c) leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne,
d) leczenie szpitalne w zakresie świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR) / świadczenia w izbie przyjęć (IP);
2) nr 1b do zarządzenia - stosuje się do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień;
3) nr 1c do zarządzenia - stosuje się do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:
a) świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej,
b) opieka paliatywna i hospicyjna;
4) nr 1d do zarządzenia - stosuje się do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej;
5) nr 1e do zarządzenia - stosuje się do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w programu pilotażowego w centrum zdrowia psychicznego;
6) nr 1f do zarządzenia - stosuje się do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - chemioterapia;
7) nr 1g do zarządzenia - stosuje się do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: pomoc doraźna i transport sanitarny.
2.  Świadczeniodawca jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia przekazania dyrektorowi właściwego oddziału Funduszu zmiany umowy, o której mowa w § 2 ust. 2, do przekazania temu dyrektorowi rachunku za świadczenia opieki zdrowotnej udzielone przez ratowników medycznych w okresie od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 lipca 2018 r. oraz oświadczenia potwierdzającego dokonanie wypłaty tym ratownikom medycznym dodatków, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego OWU, za okres od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 lipca 2018 r.
3.  Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, określony jest w załączniku nr 2a do zarządzenia.
4.  Rachunek oraz oświadczenie, o których mowa w ust. 2, przekazuje się w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej pod warunkiem potwierdzenia autentyczności ich pochodzenia oraz integralności i czytelności jego treści bezpiecznym podpisem elektronicznym znakowanym elektronicznym znacznikiem czasu świadczonym przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. U. UE L 25 z 28.08.2014 s. 73).
§  4. 
1.  W okresie od dnia 1 sierpnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. świadczeniodawca jest obowiązany do comiesięcznego przekazywania dyrektorowi właściwego oddziału Funduszu rachunku za świadczenia opieki zdrowotnej udzielone przez ratowników medycznych w miesiącu poprzedzającym przekazanie tego rachunku oraz oświadczenia potwierdzającego dokonanie wypłaty tym ratownikom medycznym dodatków, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego OWU, za ten miesiąc.
2.  Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, określony jest w załączniku nr 2b do zarządzenia.
3.  Do przekazywania dokumentów, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy § 3 ust. 4.
§  5.  Wykaz produktów rozliczeniowych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie rozporządzenia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego OWU dla poszczególnych rodzajów umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej określony jest w załączniku nr 3 do zarządzenia.
§  6.  Zmiany wynikające z niniejszego zarządzenia stosuje się do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych ze świadczeniodawcami, którzy przekazali informację, o której mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego OWU, w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 tego rozporządzenia.
§  7.  Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia zmian wynikających z wejścia w życie przepisów zarządzenia do postanowień umów, o których mowa w § 3.
§  8.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Uzasadnienie

Zarządzenie w sprawie przekazywania świadczeniodawcom dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez ratowników medycznych stanowi wypełnienie upoważnienia zawartego w § 2 ust. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1373).

Zarządzenie zgodnie z § 1 określa:

1) szczegółowe warunki wypłaty należności i rozliczania dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez ratowników medycznych;
2) wzór zmiany umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obejmującej postanowienia § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
3) wzory dokumentów potwierdzających realizację podziału środków, o których mowa w pkt 1 oraz
4) sposób przekazywania dokumentów, o których mowa w pkt 2 i 3.

Z uwagi, iż niniejsze zarządzenie stanowi realizację postanowień rozporządzenia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego OWU, tym samym projekt przedmiotowego zarządzenia nie został poddany konsultacjom określonym w przepisach art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.) oraz w § 2 ust. 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146, z 2017 r. poz. 1809 i z 2018 r. poz. 1373).

Wejście w życie zarządzenia spowoduje wzrost wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 58,6 mln zł. w 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1a

ANEKS DO UMOWY Nr ...... / .......

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

- LECZENIE SZPITALNE/

- LECZENIE SZPITALNE -

TELERADIOTERAPIA / BRACHYTERAPIA / TERAPIA IZOTOPOWA / TERAPIA PROTONOWA NOWOTWORÓW ZLOKALIZOWANYCH POZA NARZĄDEM WZROKU/

- LECZENIE SZPITALNE -

ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNE/

- LECZENIE SZPITALNE

W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM (SOR) / ŚWIADCZENIA W IZBIE PRZYJĘĆ (IP) SYMBOL 42 \f "Symbol" \s 12

zawarty w ......................................................, dnia .................................................roku, między:

Narodowym Funduszem Zdrowia - ................................................. Oddziałem Wojewódzkim w .................................................................................... z siedzibą: ...................................................................................... (adres), reprezentowanym przez: ..........................................................................................................................., zwanym dalej "oddziałem Funduszu"

a

......................................................................................................................................................

(oznaczenie Świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą"

zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez: .................................................

.......................................................................................................................................................

* niewłaściwe skreślić

Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§  1. 
1.  W § 4:
1) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę stanowiącą realizację postanowień § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1373), zwanego dalej "rozporządzeniem z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającym OWU", w wysokości.........................zł (słownie:......................................................).",

2) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Środki, o których mowa w ust. 2a, przekazuje się zgodnie z przepisami zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wydanego na podstawie § 2 ust. 7 rozporządzenia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego OWU.",

3) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków, o których mowa w ust. 2a, w sposób, o którym mowa § 3 ust. 1 rozporządzenia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego OWU, kwota nieprzekazanych środków podlega zwrotowi do właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.";

2.  W § 5:
1) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. Niewykonanie przez Świadczeniodawcę obowiązków wynikających z ust. 1, 4 i 5 rozporządzenia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego OWU oraz naruszenie § 30 ust. 1 pkt 1 lit. b i e oraz pkt 2 lit. c załącznika do Ogólnych warunków umów, skutkuje nałożeniem kary umownej w wysokości do 2% kwoty zobowiązania.",

2) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

"6a. W przypadku nieprzeznaczenia środków przez Świadczeniodawcę w sposób, o którym mowa § 3 ust. 1 rozporządzenia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego OWU, Fundusz nakłada karę umowną w wysokości do 5% tych środków.".

§  2.  Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.
§  3.  Aneks do umowy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

PODPISY STRON

...................................... ....................................

Oddział Funduszu Świadczeniodawca

ZAŁĄCZNIK Nr  1b

ANEKS DO UMOWY Nr ...... / .......

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

- OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

zawarty w ............................................................, dnia ........................................................ roku, pomiędzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia - ....................................................... Oddziałem Wojewódzkim w ............................................................................... z siedzibą: ................................................................................. (adres), reprezentowanym przez: ............................................................................................................................, zwanym dalej "oddziałem Funduszu"

a

.......................................................................................................................................................

(oznaczenie Świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą"

zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez:

......................................................................................................................................................

Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§  1. 
1.  W § 4:
1) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę stanowiącą realizację postanowień § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1373), zwanego dalej "rozporządzeniem z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającym OWU", w wysokości.........................zł (słownie:...................................................).",

2) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Środki, o których mowa w ust. 2a, przekazuje się na zasadach określonych w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wydanym na podstawie § 2 ust. 7 rozporządzenia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego OWU.",

3) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków, o których mowa w ust. 2a, w sposób, o którym mowa § 3 ust. 1 rozporządzenia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego OWU, kwota nieprzekazanych środków podlega zwrotowi do właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.";

2.  W § 6:
1) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. Niewykonanie przez Świadczeniodawcę obowiązków wynikających z ust. 1, 4 i 5 rozporządzenia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego OWU oraz naruszenie § 30 ust. 1 pkt 1 lit. b i e oraz pkt 2 lit. c załącznika do Ogólnych warunków umów, skutkuje nałożeniem kary umownej w wysokości do 2% kwoty zobowiązania.",

2) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

"6a. W przypadku nieprzeznaczenia środków przez Świadczeniodawcę w sposób, o którym mowa § 3 ust. 1 rozporządzenia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego OWU, Fundusz nakłada karę umowną w wysokości do 5% tych środków.".

§  2.  Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.
§  3.  Aneks do umowy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

PODPISY STRON

.................................... ...................................

Oddział Funduszu Świadczeniodawca

ZAŁĄCZNIK Nr  1c

ANEKS DO UMOWY Nr ...... / .......

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

- ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

- OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA 1

zawarty w ................................................................., dnia ................................................... roku, pomiędzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia - ....................................................... Oddziałem Wojewódzkim w ................................................................................. z siedzibą: ........................................................................................... (adres), reprezentowanym przez: .............................................................................................................................., zwanym dalej "oddziałem Funduszu"

a

.....................................................................................................................................................

(oznaczenie Świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą"

zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez: .................................................

.......................................................................................................................................................

Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§  1. 
1.  W § 4:
1) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę stanowiącą realizację postanowień § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1373), zwanego dalej "rozporządzeniem z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającym OWU", w wysokości.........................zł (słownie:......................................................).",

2) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Środki, o których mowa w ust. 2a, przekazuje się na zasadach określonych w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wydanym na podstawie § 2 ust. 7 rozporządzenia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego OWU.",

3) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków, o których mowa w ust. 2a, w sposób, o którym mowa § 3 ust. 1 rozporządzenia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego OWU, kwota nieprzekazanych środków podlega zwrotowi do właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.";

2.  W § 7:
1) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. Niewykonanie przez Świadczeniodawcę obowiązków wynikających z ust. 1, 4 i 5 rozporządzenia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego OWU oraz naruszenie § 30 ust. 1 pkt 1 lit. b i e oraz pkt 2 lit. c załącznika do Ogólnych warunków umów, skutkuje nałożeniem kary umownej w wysokości do 2% kwoty zobowiązania.",

2) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

"6a. W przypadku nieprzeznaczenia środków przez Świadczeniodawcę w sposób, o którym mowa § 3 ust. 1 rozporządzenia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego OWU, Fundusz nakłada karę umowną w wysokości do 5% tych środków.".

§  2.  Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.
§  3.  Aneks do umowy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

PODPISY STRON

............................................................ ............................................................

Oddział Funduszu Świadczeniodawca

ZAŁĄCZNIK Nr  1d

ANEKS DO UMOWY Nr ...... / .......

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

W SYSTEMIE PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

zawarty w ........................................................................, dnia ................................................... roku, pomiędzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia - .............................................................. Oddziałem Wojewódzkim w ........................................................................................... z siedzibą: .................................................................................... (adres), reprezentowanym przez: ..........................................................................................................................., zwanym dalej "oddziałem Funduszu"

a

.....................................................................................................................................................

(oznaczenie Świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą"

zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez: ...............................................

.....................................................................................................................................................

Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§  1. 
1.  W § 4:
1) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę stanowiącą realizację postanowień § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1373), zwanego dalej "rozporządzeniem z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającym OWU", w wysokości.........................zł (słownie:......................................................).",

2) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Środki, o których mowa w ust. 3a, przekazuje się na zasadach określonych w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wydanym na podstawie § 2 ust. 7 rozporządzenia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego OWU.",

3) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków, o których mowa w ust. 3a, w sposób, o którym mowa § 3 ust. 1 rozporządzenia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego OWU, kwota nieprzekazanych środków podlega zwrotowi do właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.";

2.  W § 5:
1) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. Niewykonanie przez Świadczeniodawcę obowiązków wynikających z ust. 1, 4 i 5 rozporządzenia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego OWU oraz naruszenie § 30 ust. 1 pkt 1 lit. b i e oraz pkt 2 lit. c załącznika do Ogólnych warunków umów, skutkuje nałożeniem kary umownej w wysokości do 2% kwoty zobowiązania.",

2) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

"6a. W przypadku nieprzeznaczenia środków przez Świadczeniodawcę w sposób, o którym mowa § 3 ust. 1 rozporządzenia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego OWU, Fundusz nakłada karę umowną w wysokości do 5% tych środków.".

§  2.  Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.
§  3.  Aneks do umowy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

PODPISY STRON

..................................... .....................................

Oddział Funduszu Świadczeniodawca

ZAŁĄCZNIK Nr  1e

ANEKS DO UMOWY Nr ...... / .......

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

W RAMACH PROGRAMU PILOTAŻOWEGO W CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO

zawarty w ........................................................................, dnia ................................................... roku, między:

Narodowym Funduszem Zdrowia - ........................................................... Oddziałem Wojewódzkim w ................................................................................ z siedzibą: .......................................................................................... (adres), reprezentowanym przez: ..........................................................................................................................., zwanym dalej "oddziałem Funduszu"

a

......................................................................................................................................................

(oznaczenie Świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą"

zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez: ................................................

......................................................................................................................................................

Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§  1. 
1.  W § 4:
1) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę stanowiącą realizację postanowień § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1373), zwanego dalej "rozporządzeniem z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającym OWU", w wysokości.........................zł (słownie:......................................................).",

2) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. Środki, o których mowa w ust. 4a, przekazuje się na zasadach określonych w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wydanym na podstawie § 2 ust. 7 rozporządzenia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego OWU.",

3) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

"6a. W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków, o których mowa w ust. 4a, w sposób, o którym mowa § 3 ust. 1 rozporządzenia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego OWU, kwota nieprzekazanych środków podlega zwrotowi do właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.",

4) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"Kwota, o których mowa w ust. 1 określone są w załączniku nr 1 do umowy stanowiącym Plan rzeczowo - finansowy";

2.  W § 6:
1) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. Niewykonanie przez Świadczeniodawcę obowiązków wynikających z ust. 1, 4 i 5 rozporządzenia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego OWU oraz naruszenie § 30 ust. 1 pkt 1 lit. b i e oraz pkt 2 lit. c załącznika do Ogólnych warunków umów, skutkuje nałożeniem kary umownej w wysokości do 2% kwoty zobowiązania.",

2) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

"6a. W przypadku nieprzeznaczenia środków przez Świadczeniodawcę w sposób, o którym mowa § 3 ust. 1 rozporządzenia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego OWU, Fundusz nakłada karę umowną w wysokości do 5% tych środków.".

§  2.  Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.
§  3.  Aneks do umowy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

PODPISY STRON

............................................................ ............................................................

Oddział Funduszu Świadczeniodawca

ZAŁĄCZNIK Nr  1f

ANEKS DO UMOWY Nr ...... / .......

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

- LECZENIE SZPITALNE - CHEMIOTERAPIA

zawarty w ..................................................................., dnia ................................................... roku, między:

Narodowym Funduszem Zdrowia - ........................................................... Oddziałem Wojewódzkim w ......................................................................................... z siedzibą: ............................................................................................. (adres), reprezentowanym przez: .........................................................................................................................., zwanym dalej "oddziałem Funduszu"

a

.......................................................................................................................................................

(oznaczenie Świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą"

zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez: .................................................

.......................................................................................................................................................

Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§  1. 
1.  W § 4:
1) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę stanowiącą realizację postanowień § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1373), zwanego dalej "rozporządzeniem z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającym OWU", w wysokości.........................zł (słownie:......................................................).",

2) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Środki, o których mowa w ust. 2a, przekazuje się na zasadach określonych w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wydanym na podstawie § 2 ust. 7 rozporządzenia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego OWU.",

3) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków, o których mowa w ust. 2a, w sposób, o którym mowa § 3 ust. 1 rozporządzenia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego OWU, kwota nieprzekazanych środków podlega zwrotowi do właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.";

2.  W § 5:
1) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Niewykonanie przez Świadczeniodawcę obowiązków wynikających z ust. 1, 4 i 5 rozporządzenia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego OWU oraz naruszenie § 30 ust. 1 pkt 1 lit. b i e oraz pkt 2 lit. c załącznika do Ogólnych warunków umów, skutkuje nałożeniem kary umownej w wysokości do 2% kwoty zobowiązania.",

2) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. W przypadku nieprzeznaczenia środków przez Świadczeniodawcę w sposób, o którym mowa § 3 ust. 1 rozporządzenia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego OWU, Fundusz nakłada karę umowną w wysokości do 5% tych środków.".

§  2.  Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.
§  3.  Aneks do umowy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

PODPISY STRON

............................................................ ...........................................................

Oddział Funduszu Świadczeniodawca

ZAŁĄCZNIK Nr  1g

ANEKS DO UMOWY Nr ...... / .......

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

- POMOC DORAŹNA I TRANSPORT SANITARNY

zawarty w ........................................................................, dnia ................................................... roku, między:

Narodowym Funduszem Zdrowia - ................................................................... Oddziałem Wojewódzkim w ........................................................................................ z siedzibą: ............................................................................................... (adres), reprezentowanym przez: ..........................................................................................................................., zwanym dalej "oddziałem Funduszu"

a

......................................................................................................................................................

(oznaczenie Świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą"

zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez: .................................................

.......................................................................................................................................................

Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§  1. 
1.  W § 4:
1) po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu:

"2b. Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę stanowiącą realizację postanowień § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1373), zwanego dalej "rozporządzeniem z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającym OWU", w wysokości.........................zł (słownie:......................................................).",

2) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Środki, o których mowa w ust. 2b, przekazuje się na zasadach określonych w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wydanym na podstawie § 2 ust. 7 rozporządzenia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego OWU.",

3) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków, o których mowa w ust. 2b, w sposób, o którym mowa § 3 ust. 1 rozporządzenia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego OWU, kwota nieprzekazanych środków podlega zwrotowi do właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.";

2.  W § 5:
1) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Niewykonanie przez Świadczeniodawcę obowiązków wynikających z ust. 1, 4 i 5 rozporządzenia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego OWU oraz naruszenie § 30 ust. 1 pkt 1 lit. b i e oraz pkt 2 lit. c załącznika do Ogólnych warunków umów, skutkuje nałożeniem kary umownej w wysokości do 2% kwoty zobowiązania.",

2) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. W przypadku nieprzeznaczenia środków przez Świadczeniodawcę w sposób, o którym mowa § 3 ust. 1 rozporządzenia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego OWU, Fundusz nakłada karę umowną w wysokości do 5% tych środków.".

§  2.  Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.
§  3.  Aneks do umowy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

PODPISY STRON

............................................................ ...........................................................

Oddział Funduszu Świadczeniodawca

ZAŁĄCZNIK Nr  2a

Dane Świadczeniodawcy:

Nazwa.............................

Adres...............................

Nr umowy.......................

OŚWIADCZENIE

.......................................................................................................................................................

reprezentowany przez

......................................................................................................................................................,

oświadcza, iż przekazał ratownikom medycznym udzielającym u niego świadczeń opieki zdrowotnej środki, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1373), za okres od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 lipca 2018 r., w sposób, o którym mowa w § 3 ww. rozporządzenia, w wysokości.......................zł.

Miejscowość, data ................................ Podpis i pieczęć

ZAŁĄCZNIK Nr  2b

Dane Świadczeniodawcy:

Nazwa.............................

Adres..............................

Nr umowy......................

OŚWIADCZENIE

.......................................................................................................................................................

reprezentowany przez

......................................................................................................................................................,

oświadcza, że przekazał ratownikom medycznym udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej środki, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1373), za miesiąc ............. 2018 r. w sposób, o którym mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia, w wysokości .......................zł.

Miejscowość, data ................................ Podpis i pieczęć

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Wykaz produktów rozliczeniowych finansowanych przez Narodowy Funduszu Zdrowia na podstawie rozporządzenia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego OWU

Kod zakresuNazwa zakresuWaga punktowa świadczeniaUwagi
03.9995.003.02Środki wynikające z rozporządzenia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego OWU za okres 1.07.2017-31.07.2018 - Leczenie szpitalne1
03.9996.003.02Środki wynikające z rozporządzenia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego OWU za okres 1.07.2017-31.07.2018 Leczenie szpitalne - teleradioterapia, brachyterapia, terapia izotopowa1
03.9994.003.02Środki wynikające z rozporządzenia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego OWU za okres 1.07.2017-31.07.2018 Leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne1
04.9998.003.02Środki wynikające z rozporządzenia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego OWU za okres 1.07.2017-31.07.2018 Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień1
14.9998.003.02Środki wynikające z rozporządzenia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego OWU za okres 1.07.2017-31.07.2018 Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze1
15.9998.003.02Środki wynikające z rozporządzenia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego OWU za okres 1.07.2017-31.07.2018 Opieka paliatywna i hospicyjna1
03.9992.001.02Środki wynikające z rozporządzenia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego OWU za okres 1.07.2017-31.07.2018 System PSZ1
03.9993.003.02Środki wynikające z rozporządzenia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego OWU za okres 1.07.2017-31.07.2018 Leczenie szpitalne świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR)/świadczenia w izbie przyjęć (IP).1
18.9992.001.02Środki wynikające z rozporządzenia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego OWU za okres 1.07.2017-31.07.2018 Pilotaż CZP1
03.9997.003.02Środki wynikające z rozporządzenia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego OWU za okres 1.07.2017-31.07.2018 Leczenie szpitalne- chemioterapia1
17.9998.003.02Środki wynikające z rozporządzenia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego OWU za okres 1.07.2017-31.07.2018 Pomoc doraźna i transport sanitarny1
03.9995.004.02Środki wynikające z rozporządzenia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego OWU Leczenie szpitalne1za każdy etat przeliczeniowy
03.9996.004.02Środki wynikające z rozporządzenia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego OWU Leczenie szpitalne - teleradioterapia, brachyterapia, terapia izotopowa1za każdy etat przeliczeniowy
03.9994.004.02Środki wynikające z rozporządzenia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego OWU Leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne1za każdy etat przeliczeniowy
04.9998.004.02Środki wynikające z rozporządzenia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego OWU Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień1za każdy etat przeliczeniowy
14.9998.004.02Środki wynikające z rozporządzenia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego OWU Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze1za każdy etat przeliczeniowy
15.9998.004.02Środki wynikające z rozporządzenia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego OWU Opieka paliatywna i hospicyjna1za każdy etat przeliczeniowy
03.9992.004.02Środki wynikające z rozporządzenia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego OWU System PSZ1za każdy etat przeliczeniowy
03.9993.004.02Środki wynikające z rozporządzenia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego OWU Leczenie szpitalne świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR)/świadczenia w izbie przyjęć (IP).1za każdy etat przeliczeniowy
18.9992.004.02Środki wynikające z rozporządzenia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego OWU Pilotaż CZP1za każdy etat przeliczeniowy
03.9997.004.02Środki wynikające z rozporządzenia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego OWU Leczenie szpitalne- chemioterapia1za każdy etat przeliczeniowy
17.9998.004.02Środki wynikające z rozporządzenia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego OWU Pomoc doraźna i transport sanitarny1za każdy etat przeliczeniowy
SYMBOL 42 \f "Symbol" \s 12niewłaściwe skreślić
1 Niewłaściwe skreślić