Przekazywanie i zasady korzystania przez policjantów oraz pracowników Policji z zasobów informacyjnych Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2006.12.78

Akt utracił moc
Wersja od: 7 sierpnia 2006 r.

DECYZJA Nr 429
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 31 lipca 2006 r.
w sprawie przekazywania i zasad korzystania przez policjantów oraz pracowników Policji z zasobów informacyjnych Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.
Decyzja określa:
1)
warunki techniczne i organizacyjne:
a)
przekazywania przez organy Policji informacji kryminalnych do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, zwanego dalej "KCIK",
b)
kierowania zapytań do KCIK i otrzymywania odpowiedzi z KCIK;
2)
sposób upoważniania policjantów i pracowników Policji do kierowania zapytań do KCIK i otrzymywania odpowiedzi z KCIK;
3)
sposób koordynacji informacji kryminalnych.
§  2.
Przez użyte w decyzji określenia należy rozumieć:
1)
administrator lokalny - osoba odpowiedzialna za organizację i prawidłowe funkcjonowanie stanowiska dostępowego;
2)
AKU - Aplikacja Końcowego Użytkownika - oprogramowanie, pozwalające na przekazywanie zapytań na wypełnionej karcie zapytania oraz odczyt odpowiedzi z KCIK;
3)
karta EKD - Elektroniczny Klucz Dostępowy - przypisana osobie będącej operatorem KCIK karta elektroniczna umożliwiająca dostęp do systemu KCIK i służąca identyfikacji oraz autoryzacji w tym systemie, stanowiąca dokument niejawny o klauzuli "zastrzeżone";
4)
karta zapytania - elektroniczny dokument, którego wzór strukturalny i graficzny jest określony w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 2004 r. w sprawie wzoru karty zapytania oraz sposobu jej wypełnienia (Dz. U. Nr 242, poz. 2425);
5)
operator KCIK - osoba upoważniona, posiadająca kartę EKD, uprawniona do kierowania zapytań do KCIK w swoim imieniu lub na zlecenie osoby upoważnionej nieposiadającej stanowiska dostępowego;
6)
osoba upoważniona - funkcjonariusz lub pracownik Policji uprawniony do kierowania zapytań do KCIK i otrzymywania odpowiedzi z KCIK, posiadający poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub wyższą;
7)
PBE - Procedury Bezpiecznej Eksploatacji dla systemu Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych;
8)
stanowisko dostępowe - stanowisko wyposażone w AKU oraz urządzenie do szyfrowania, pozwalające na bezpośredni dostęp do systemu KCIK;
9)
ustawa - ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz o Krajowym Systemie Informatycznym (Dz. U. Nr 110, poz. 1189 z późn. zm.1));
10)
zlecenie zapytania - dokument zawierający minimalny zakres kryteriów zapytania, umożliwiający operatorowi KCIK wypełnienie karty zapytania w AKU, sporządzony przez osobę upoważnioną nieposiadającą stanowiska dostępowego, w celu uzyskania informacji z systemu KCIK za pośrednictwem operatora KCIK.

Rozdział  2

Przekazywanie informacji kryminalnych do KCIK

§  3.
1.
Informacje kryminalne przekazywane są przez organy Policji do KCIK w formie elektronicznej w procesie, który odbywa się automatycznie po ich wprowadzeniu do Krajowego Systemu Informacyjnego Policji, zwanego dalej "KSIP".
2.
Z KSIP do KCIK automatycznie przekazywane są następujące informacje kryminalne:
1)
informacje o przestępstwach;
2)
informacje o osobach zarejestrowanych w formie rejestracji procesowej;
3)
informacje o osobach objętych aktualnymi poszukiwaniami ukrywających się przed organami ścigania i poszukiwanych z powodów operacyjnych;
4)
informacje o osobach pozostających w aktualnym zainteresowaniu operacyjnym;
5)
informacje o pojazdach, dokumentach, rzeczach utraconych;
6)
informacje o aktualnych rejestracjach operacyjnych podmiotów;
7)
informacje o rejestracjach procesowych podmiotów.
3.
Informacje o rejestracjach operacyjnych osób rozszerzone o zastrzeżenie koordynacyjne w KSIP przekazywane są do KCIK zgodnie z dyspozycją policjanta rejestrującego.
4.
Posiadane przez organy Policji informacje kryminalne, inne niż wymienione w ust. 2, lub o szerszym zakresie niż zgromadzone w KCIK przekazywane są do KCIK na zapytanie Szefa KCIK, w przypadkach i w trybie określonym w ustawie.

Rozdział  3

Upoważnienia do kierowania zapytań do KCIK i otrzymywania odpowiedzi z KCIK oraz przydzielanie i autoryzacja kart EKD

§  4.
1.
Z wnioskiem o nadanie lub odebranie upoważnienia do kierowania zapytań do KCIK i otrzymywania odpowiedzi z KCIK występuje bezpośredni przełożony policjanta lub pracownika Policji do właściwego komendanta lub dyrektora biura Komendy Głównej Policji, o których mowa w ust. 3 pkt 1 - 3.
2.
Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do decyzji.
3.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zatwierdza i przekazuje Dyrektorowi KCIK:
1)
komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji;
2)
dyrektor biura Komendy Głównej Policji;
3)
komendant powiatowy, miejski lub rejonowy Policji.
4.
Na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 1, w KCIK nadaje się lub odbiera upoważnienia do kierowania zapytań do KCIK oraz otrzymywania odpowiedzi z KCIK.
5.
Odebranie upoważnienia policjantowi lub pracownikowi Policji następuje w przypadku:
1)
zwolnienia ze służby lub pracy;
2)
zawieszenia w czynnościach służbowych;
3)
przeniesienia do pełnienia służby lub pracy w innej jednostce lub komórce organizacyjnej Policji;
4)
jeżeli rodzaj wykonywanych zadań służbowych nie uzasadnia korzystania z informacji zawartych w KCIK;
5)
zaistnienia okoliczności wskazujących, że wykorzystanie informacji kryminalnych nastąpiło w celach innych niż określone w ustawie.
6.
O zmianie danych osobowych osoby upoważnionej, właściwy komendant lub dyrektor biura Komendy Głównej Policji, o których mowa w ust. 3 pkt 1-3, informuje pisemnie Dyrektora KCIK.
7.
Dyrektor KCIK, w przypadku uzasadnionego przypuszczenia zaistnienia okoliczności określonych w ust. 5, może zawiesić upoważnienia do kierowania zapytań do KCIK.
8.
O zawieszeniu upoważnienia Dyrektor KCIK niezwłocznie powiadamia właściwego komendanta lub dyrektora biura Komendy Głównej Policji, o których mowa w ust. 3 pkt 1-3, z wnioskiem o wyjaśnienie zaistniałych okoliczności.
9.
Po uzyskaniu wyjaśnień, o których mowa w ust. 8, Dyrektor KCIK na wniosek komendanta lub dyrektora biura Komendy Głównej Policji, o których mowa w ust. 3 pkt 1-3, przywraca lub odbiera upoważnienia.
§  5.
1.
Operatorowi KCIK przydziela się kartę EKD zarejestrowaną w Policyjnym Centrum Certyfikacji Kluczy oraz autoryzowaną w systemie KCIK.
2.
Operator odpowiada za przechowywanie karty EKD zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz za jej użytkowanie w sposób uniemożliwiający wykorzystanie przez inną osobę, uszkodzenie, zniszczenie lub utratę.
§  6.
1.
Rejestracji karty EKD dokonuje się w Biurze Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji na podstawie wniosku bezpośredniego przełożonego policjanta lub pracownika Policji, zatwierdzonego przez właściwego komendanta lub dyrektora biura Komendy Głównej Policji, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 1-3.
2.
W przypadku wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, nie składa się wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 1.
3.
Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do decyzji.
4.
Autoryzacji karty EKD dokonuje się w KCIK na podstawie przekazanej z Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji kopii wniosku, o którym mowa w ust. 1.
5.
O ponowną autoryzację karty EKD występuje się w przypadku:
1)
zmiany osoby, której przydzielono kartę;
2)
zmiany danych osobowych;
3)
zwolnienia ze służby lub pracy;
4)
zawieszenia w czynnościach służbowych;
5)
przeniesienia do pełnienia służby lub pracy w innej jednostce lub komórce organizacyjnej Policji;
6)
w przypadku zablokowania karty.
6.
O ponowną autoryzację karty EKD można wystąpić w przypadku długotrwałej przeszkody, uniemożliwiającej realizację zadań przez operatora.
7.
Przed wysłaniem karty EKD do ponownej autoryzacji, administrator lokalny zobowiązany jest skontaktować się telefonicznie z dyżurnym KCIK.
8.
W przypadkach określonych w ust. 5 i 6, operator przekazuje kartę EKD administratorowi lokalnemu.
9.
Dystrybucję i rejestr kart EKD prowadzi Biuro Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji.
§  7.
1.
Komendant, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 1 i 3, w jednostce, w której zainstalowano stanowisko dostępowe wyznacza administratora lokalnego z komórki organizacyjnej właściwej ds. informatyki.
2.
W Komendzie Głównej Policji administratora lokalnego wyznacza Dyrektor Biura Łączności i Informatyki z zastrzeżeniem ust. 3.
3.
Dyrektor biura Komendy Głównej Policji w jej zamiejscowych komórkach wyznacza administratora lokalnego spośród podległych policjantów lub pracowników.
4.
Do obowiązków administratora lokalnego należy w szczególności:
1)
zapoznanie się i stosowanie zasad określonych w Szczególnych Wymaganiach Bezpieczeństwa Systemu dla Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych oraz PBE;
2)
prowadzenie lokalnej ewidencji kart EKD;
3)
prowadzenie ewidencji operatorów KCIK i osób upoważnionych;
4)
zapoznanie operatorów KCIK z PBE.
5.
Szczegółowe zadania administratora lokalnego określone są w PBE.
§  8.
W jednostkach lub komórkach organizacyjnych, w których nie zainstalowano stanowiska dostępowego, komendant lub dyrektor biura Komendy Głównej Policji, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 1-3, wyznacza osobę prowadzącą lokalną ewidencję osób upoważnionych.
§  9.
Komendant lub dyrektor biura Komendy Głównej Policji, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 1-3, dokonuje, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, weryfikacji upoważnień podległych policjantów i pracowników.

Rozdział  4

Kierowanie zapytań do KCIK i otrzymywanie odpowiedzi z KCIK

§  10.
1.
Kierowanie zapytań do KCIK i otrzymywanie odpowiedzi z KCIK następuje z wykorzystaniem stanowiska dostępowego.
2.
Stanowiska dostępowe wyznaczają:
1)
w Komendzie Głównej Policji - Dyrektor Biura Łączności i Informatyki w porozumieniu z kierownikami właściwych komórek organizacyjnych;
2)
w innych jednostkach organizacyjnych Policji - komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji.
3.
Zapytania do KCIK dokonuje się przez wypełnienie karty zapytania.
4.
Odpowiedzi na zapytania skierowane do KCIK mogą zawierać informacje kryminalne:
1)
zgromadzone w bazie danych KCIK;
2)
zgromadzone w bazie danych KCIK uzupełnione o informacje kryminalne uzyskane z zasobów informacyjnych podmiotów zobowiązanych.
§  11.
1.
Zapytanie do KCIK zawierające zlecenie o uzupełnienie informacji kryminalnych kierowane do podmiotów zobowiązanych, powinno być uzasadnione potrzebami wynikającymi z prowadzonego postępowania karnego, czynności operacyjno-rozpoznawczych lub innych czynności prowadzonych w celu zapobiegania i zwalczania przestępczości.
2.
Zapytania do KCIK kieruje operator KCIK:
1)
w imieniu własnym;
2)
na zlecenie osoby upoważnionej nieposiadającej stanowiska dostępowego.
3.
W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, osoba upoważniona przekazuje operatorowi KCIK zlecenie zapytania.
4.
Wzory zleceń zapytania określają załączniki nr 3 - 7 do decyzji.
5.
Przekazanie zlecenia operatorowi KCIK następuje:
1)
drogą elektroniczną z wykorzystaniem Policyjnej Poczty Elektronicznej;
2)
faksem w sieci resortowej Polifax;
3)
za pośrednictwem Poczty Specjalnej;
4)
drogą przekazu bezpośredniego.
§  12.
1.
Odpowiedzi z KCIK przekazywane są:
1)
w formie elektronicznej do operatora KCIK;
2)
w jeden ze sposobów określonych w § 11 ust. 5, od operatora KCIK do osoby upoważnionej nieposiadającej stanowiska dostępowego.
2.
Informacje kryminalne z zasobów informacyjnych podmiotów zobowiązanych przekazywane są niezwłocznie po uzyskaniu przez Szefa KCIK odpowiedzi od wskazanego podmiotu.
3.
W uzasadnionych przypadkach lub na żądanie osoby upoważnionej przekazywane są oryginalne dokumenty stanowiące odpowiedź podmiotu zobowiązanego, z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 ustawy.
4.
Odpowiedzi z Krajowego Rejestru Karnego przekazywane są w oryginale, w ślad za przekazem elektronicznym, niezależnie od żądania.
§  13.
Adresy Policyjnej Poczty Elektronicznej oraz numery faksów, o których mowa w § 11 ust. 5 pkt 1 i 2, wyznaczają:
1)
komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji;
2)
dyrektor biura lub naczelnik zarządu w biurze Komendy Głównej Policji;
3)
komendant powiatowy, miejski, rejonowy Policji.

Rozdział  5

Koordynacja i informacje koordynacyjne

§  14.
1.
Informacje kryminalne przekazane przez organ Policji do KCIK podlegają koordynacji.
2.
Koordynacja polega na automatycznym, niezwłocznym informowaniu podmiotu, który przekazał do KCIK informację kryminalną o zainteresowaniu tą informacją przez inny podmiot, jej przejęciu, modyfikacji lub usunięciu.
3.
Informacja koordynacyjna zawiera w szczególności:
1)
datę i godzinę dokonania operacji, stanowiącej podstawę informacji koordynacyjnej;
2)
nazwę podmiotu, który dokonał operacji, o której mowa w pkt 1;
3)
numer informacji koordynacyjnej;
4)
numer rejestracji KCIK;
5)
dane o rejestracji będącej przedmiotem zainteresowania;
6)
informację, o przekazaniu informacji kryminalnej lub w przypadku zastrzeżenia koordynacyjnego, o nieprzekazaniu informacji.
4.
Dyrektor KCIK w drodze decyzji może upoważnić wskazanych podległych pracowników lub policjantów, realizujących zadania związane z zapewnieniem sprawnego działania systemu oraz spójności danych, do dostępu do systemu KCIK w trybie nie generującym informacji koordynacyjnej.
§  15.
Nie przekazuje się informacji o podmiocie zlecającym uzupełnienie informacji w zasobach podmiotów zobowiązanych.

Rozdział  6

Kontrola dostępu do zasobów KCIK

§  16.
1.
Komendant wojewódzki/Stołeczny Policji oraz dyrektor biura uprawniony jest do zlecenia przeprowadzenia kontroli w zakresie dostępu do informacji uzyskanych z KCIK przez podległych policjantów i pracowników Policji.
2.
Dyrektor Biura Spraw Wewnętrznych KGP uprawniony jest do zlecenia, o którym mowa w ust. 1, w stosunku do wszystkich policjantów i pracowników Policji.
3.
Pisemne zlecenie kontroli, o której mowa w ust. 1, przesyła się do Dyrektora KCIK.
4.
Zlecenie powinno zawierać:
1)
imię, nazwisko oraz numer PESEL policjanta lub pracownika;
2)
jednostkę lub komórkę organizacyjną;
3)
okres objęty kontrolą;
4)
inne informacje istotne dla realizacji zlecenia.
5.
Kontrolę przeprowadza upoważniony przez Dyrektora KCIK policjant lub pracownik KCIK.

Rozdział  7

Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe

§  17.
Do zmiany lub odebrania policjantowi lub pracownikowi Policji upoważnienia do kierowania zapytań do KCIK i otrzymywania odpowiedzi z KCIK wydanego na podstawie dotychczasowych przepisów, stosuje się przepisy decyzji.
§  18.
Biuro Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji umieści elektroniczną wersję wzorów, określonych w załącznikach nr 1 - 7 do decyzji w Centrum Dystrybucji Oprogramowania.
§  19.
Komendanci i dyrektorzy biur Komendy Głównej Policji, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 1-3 dokonają weryfikacji upoważnień przydzielonych podległym policjantom i pracownikom w terminie 3 miesięcy od wejścia w życie decyzji.
§  20.
Traci moc decyzja nr 476 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 października 2004 r. w sprawie przekazywania informacji kryminalnych do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych oraz szczegółowych zasad uzyskiwania przez policjantów i pracowników Policji informacji kryminalnych z Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych (Dz. Urz. KGP Nr 19, poz. 121).
§  21.
Decyzja wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia podpisania.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 81, poz. 731 i nr 89, poz. 804, z 2003 r. Nr 124, poz. 1153, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302 i Nr 142, poz. 1380, z 2004 r. Nr 179 poz. 1842 oraz z 2005 r. Nr 183, poz. 1537.

ZAŁĄCZNIKI

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

WNIOSEK O NADANIE / ODEBRANIE* UPOWAŻNIENIA do kierowania zapytań oraz otrzymywania odpowiedzi z KCIK

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

WNIOSEK O REJESTRACJĘ I AUTORYZACJĘ KARTY EKD oraz nadanie upoważnienia do kierowania zapytań oraz otrzymywania odpowiedzi z KCIK

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

Zlecenie zapytania o osobę / osoby w KCIK

Dodatkowo wnoszę o skierowanie zapytania do podmiotu* w zakresie:

grafika

ZAŁĄCZNIK  Nr 4

Zlecenie zapytania o podmiot/podmioty w KCIK

ZAŁĄCZNIK  Nr 5

Zlecenie zapytania o przedmiot/przedmioty w KCIK

ZAŁĄCZNIK  Nr 6

Zlecenie zapytania o przestępstwo/przestępstwa w KCIK

ZAŁĄCZNIK  Nr 7

Zlecenie zapytania o rachunek/rachunki w KCIK