Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGSG.2013.49

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 42
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 20 czerwca 2013 r.
w sprawie przekazania mienia pomiędzy Sudeckim Oddziałem Straży Granicznej im. Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku i Nadodrzańskim Oddziałem Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim

Na podstawie art. 9 ust. 7 pkt 6 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.1) ) oraz w związku z § 1 pkt 2 i § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie zniesienia niektórych odziałów Straży Granicznej oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia niektórych oddziałów Straży Granicznej (Dz. U. poz. 342), zarządza się, co następuje:
§  1. Zarządzenie określa sposób i tryb przekazania mienia będącego w trwałym zarządzie Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej im. Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku, zwanego dalej "Sudeckim Oddziałem SG", Nadodrzańskiemu Oddziałowi Straży Granicznej z siedzibą w Krośnie Odrzańskim, zwanemu dalej "Nadodrzańskim Oddziałem SG", oraz wykorzystania tego mienia w okresie poprzedzającym zniesienie Sudeckiego Oddziału SG.
§  2.
1. Komendant Sudeckiego Oddziału SG przekazuje, a Komendant Nadodrzańskiego Oddziału SG przejmuje, mienie będące w zarządzie Sudeckiego Oddziału SG, w terminie do dnia 14 sierpnia 2013 r., na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego.
2. Komendant Nadodrzańskiego Oddziału SG zapewnia obsługę logistyczną Sudeckiemu Oddziałowi SG, w okresie od dnia przejęcia składników mienia, o którym mowa w ust. 1, do dnia 15 listopada 2013 r., z wyłączeniem zadań realizowanych w zakresie środków finansowych zabezpieczonych w planie finansowym Sudeckiego Oddziału SG na 2013 r.
3. Komendant Nadodrzańskiego Oddziału SG przekazuje w użyczenie składniki mienia, o którym mowa w ust. 1, znajdujące się w zarządzie tego oddziału, Sudeckiemu Oddziałowi SG, w zakresie niezbędnym do realizowania przez niego zadań w okresie, o którym mowa w ust. 2.
4. W okresie, o którym mowa w ust. 2, Sudecki Oddział SG realizuje swoje zadania przy wykorzystaniu składników mienia, o których mowa w ust. 3.
5. Tryb, sposób i termin realizacji czynności związanych z zapewnieniem obsługi, o której mowa w ust. 2, zakres i terminy przejęcia mienia, o którym mowa w ust. 1, oraz zakres i terminy przekazania w użyczenie składników mienia, o którym mowa w ust. 3, określa porozumienie zawarte pomiędzy Komendantem Nadodrzańskiego Oddziału SG i Komendantem Sudeckiego Oddziału SG.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 677, Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz. 1016 i Nr 230, poz. 1371, z 2012 r. poz. 627, 664, 769 i 951 oraz z 2013 r. poz. 628 i 675.