Przekazanie do opublikowania w "Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych" wyników analiz trendów występujących w... - OpenLEX

Przekazanie do opublikowania w "Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych" wyników analiz trendów występujących w kształtowaniu się w funkcji czasu średniej ceny drewna, a także trendów kształtowania się w funkcji czasu struktury sortymentowej pozyskania drewna w nadleśnictwach poszczególnych regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2001.3.37

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 stycznia 2001 r.

DECYZJA Nr 11
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 29 stycznia 2001 r.
w sprawie przekazania do opublikowania w "Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych" wyników analiz trendów występujących w kształtowaniu się w funkcji czasu średniej ceny drewna, a także trendów kształtowania się w funkcji czasu struktury sortymentowej pozyskania drewna w nadleśnictwach poszczególnych regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.

G-0204-05 p. 389

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 10, ust. 3 Zarządzenia nr 7 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z dnia 29.01.2001 r. w sprawie planowania finansowo-gospodarczego w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (znak: G-0130 p. 382) - postanawiam, co następuje:

§  1.
Zatwierdzam do opublikowania w "Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych" wyniki analiz trendów występujących w kształtowaniu się w funkcji czasu średniej ceny drewna, a także trendów kształtowania się w funkcji czasu struktury sortymentowej pozyskania drewna w nadleśnictwach poszczególnych regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, stanowiące załącznik do niniejszej decyzji.
§  2.
Wyniki prac, o których mowa w § 1, stanowić mają element planowania finansowo-gospodarczego w Lasach Państwowych dla roku 2001.
§  3.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK 

ANALIZA PRZYCHODÓW

ze sprzedaży drewna - plan na 2001 r.

(wersja z uwzgl. uwag RDLP)

grafika