Przejęcie dziedzictwa tradycji oraz ustanowienie Święta 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2023.95

Akt indywidualny
Wersja od: 22 sierpnia 2023 r.

DECYZJA Nr 83/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 18 sierpnia 2023 r.
w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji oraz ustanowienia Święta 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438), art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347 i 641) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 3 decyzji Nr 98/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 113), ustala się, co następuje:
§  1. 
31. Baza Lotnictwa Taktycznego przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:
1)
2. i 4. Wielkopolskiej Eskadry Lotniczej;
2)
13. i 15. Eskadry Myśliwskiej;
3)
111. i 112. Eskadry Myśliwskiej;
4)
131. i 132. Eskadry Myśliwskiej 3. Pułku Lotniczego;
5)
2. Dywizjonu Myśliwskiego "Krakowsko-Poznańskiego";
6)
302. Dywizjonu Myśliwskiego;
7)
62. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego;
8)
3. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Poznań";
9)
3. Eskadry Lotnictwa Taktycznego;
10)
6. Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego;
11)
6. Eskadry Lotnictwa Taktycznego;
12)
31. Bazy Lotniczej.
§  2. 
Ustanawia się Święto 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w dniu 10 maja.
§  3. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.