Dz.Urz.MON.2019.12

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 stycznia 2019 r.

DECYZJA Nr 10/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 23 stycznia 2019 r.
w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania imienia patrona i ustanowienia dorocznego Święta 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138 i 2182), art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. poz. 303), § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z pkt 1, 3-4, 5-6b decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 105, z 2011 r. poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315) oraz pkt 2-7 decyzji Nr 432/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 387, z 2014 r. poz. 234, z 2015 r. poz. 92 oraz z 2018 r. poz. 110), ustala się, co następuje:
§  1.  12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej:
1) przejmuje i z honorem kultywuje tradycje organizacji konspiracyjnych, jednostek wojskowych i pododdziałów partyzanckich zbrojnego podziemia niepodległościowego:
a) Polskiej Organizacji Wojskowej Zaboru Pruskiego 1918-1919,
b) Oddziałów Powstania Wielkopolskiego 1918-1919,
c) Poznańskiej Brygady Obrony Narodowej 1939,
d) Kaliskiej Brygady Obrony Narodowej 1939,
e) Wielkopolskich batalionów Obrony Narodowej 1936-1939:
batalionu Obrony Narodowej "Poznań I",
batalionu Obrony Narodowej "Poznań II",
batalionu Obrony Narodowej "Kępno",
batalionu Obrony Narodowej "Kościan",
batalionu Obrony Narodowej "Koźmin",
batalionu Obrony Narodowej "Krotoszyn",
batalionu Obrony Narodowej "Leszno",
batalionu Obrony Narodowej "Oborniki",
batalionu Obrony Narodowej "Opalenica",
batalionu Obrony Narodowej "Ostrów",
batalionu Obrony Narodowej "Ostrzeszów",
batalionu Obrony Narodowej "Rawicz",
batalionu Obrony Narodowej "Szamotuły",
batalionu Obrony Narodowej "Wągrowiec",
f) Dywersji Pozafrontowej Dowództwa Okręgu Korpusu VII (1937-1939),
g) Wielkopolskiej Organizacji Wojskowej (1939-1940),
h) Wojskowej Organizacji Ziem Zachodnich (1940),
i) Narodowej Organizacji Bojowej (1939-1941),
j) Narodowej Organizacji Wojskowej Okręgu Poznań (1942-1943),
k) Wielkopolskiego Kierownictwa Związku Odwetu (1940-1942),
l) Poznańskiego Okręgu Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej (1942-1945),
m) Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej "Warta" (1945-1946) i Wielkopolskich Oddziałów Leśnych Zbrojnego Podziemia:
Oddziału por. Jankowskiego "Orlika",
Oddziału Jana Kempińskiego "Błyska",
Oddziału Ludwika Sinieckiego "Szarego",
n) Kierownictwa Walki z Bezprawiem Konspiracyjnego Wojska Polskiego ppor. Feliksa Gruberskiego "Artura", "Rybaka" (1945-1946);
2) otrzymuje imię gen. bryg. Stanisława Taczaka.
§  2.  Ustanawia się doroczne Święto 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej w dniu 26 stycznia.
§  3.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.