Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2018.160

| Akt indywidualny
Wersja od: 5 października 2018 r.

DECYZJA Nr 134/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 4 października 2018 r.
w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania imienia patrona i ustanowienia dorocznego Święta Regionalnego Centrum Informatyki Bydgoszcz

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138), art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. poz. 303), § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), pkt 1, 3-4, 5-6b decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 105, z 2011 r. poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315) oraz pkt 2-7 decyzji Nr 432/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 387, z 2014 r. poz. 234 oraz z 2015 r. poz. 92) ustala się, co następuje:
§  1.  Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz:
1) przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:
a) 2. Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych w Bydgoszczy (2007-2017),
b) 1. Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych w Poznaniu (2008-2017),
c) Zespołu Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym w Bydgoszczy (2011-2017),
d) Regionu Wsparcia Teleinformatycznego w Bydgoszczy (2011-2017);
2) otrzymuje imię gen. bryg. prof. dr hab. Elżbiety Zawackiej, ps. "Zo".
§  2.  Ustanawia się doroczne Święto Regionalnego Centrum Informatyki Bydgoszcz w dniu 18 października.
§  3.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.