Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2017.16

| Akt indywidualny
Wersja od: 13 stycznia 2017 r.

DECYZJA Nr 17/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 12 stycznia 2017 r.
w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i ustanowienia Święta Centrum Operacji Cybernetycznych

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa

Na podstawie art. 2 ust 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. poz. 303) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z pkt 3 i 5 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 105, z 2011 r. poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315) oraz w związku z pkt 2 decyzji Nr 432/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 387 oraz z 2015 r. poz. 92), ustala się, co następuje:

§  1. Centrum Operacji Cybernetycznych przejmuje dziedzictwo tradycji Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego Sił Zbrojnych (2010-2015).
§  2. Ustanawia się Święto Centrum Operacji Cybernetycznych w dniu 1 lipca.
§  3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.