Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2018.179

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 listopada 2018 r.

DECYZJA Nr 154/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 19 listopada 2018 r.
w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i sztandaru rozformowanego 16. Batalionu Dowodzenia, przyjęcia wyróżniającej nazwy oraz ustanowienia dorocznego Święta Pułku Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138) i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. poz. 303), § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie sposobu używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1133), pkt 1, 3, 5-6b decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 105, z 2011 r. poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315) oraz pkt 2-7 decyzji Nr 432/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 387, z 2014 r. poz. 234, z 2015 r. poz. 92 oraz z 2018 r. poz. 110), ustala się, co następuje:
§  1.  Pułk Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny - Wschód:
1) przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:
a) 16. Kompanii Telegraficznej 16. Pomorskiej Dywizji Piechoty 1919 - 1939,
b) 16. Batalionu Dowodzenia Ziemi Elbląskiej 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Króla Kazimierza IV Jagiellończyka (1995-2018);
2) przejmuje sztandar rozformowanego 16. Batalionu Dowodzenia Ziemi Elbląskiej;
3) otrzymuje wyróżniającą nazwę "Ziemi Elbląskiej".
§  2.  Ustanawia się Święto Pułku Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód w dniu 5 maja.
§  3.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.