Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2019.179

| Akt indywidualny
Wersja od: 6 września 2019 r.

DECYZJA Nr 146/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 5 września 2019 r.
w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i nadania imienia patrona Warsztatom Technicznym w Łomży

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z pkt 3-6b decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 105, z 2011 r. poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315), ustala się, co następuje:
§  1.  Warsztaty Techniczne w Łomży:
1) przejmują i z honorem kultywują dziedzictwo tradycji:
a) 107. Okręgowych Warsztatów Remontu Konserwacyjnego Pojazdów Kołowych (1990-1996),
b) 15. Rejonowych Warsztatów Technicznych (1997-2001),
c) 1. Łomżyńskiego Batalionu Remontowego (2002-2012);
2) przyjmują imię gen. bryg. Mariana Stanisława Reganowicza.
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.