Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2020 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.2020.17

Akt nienormatywny
Wersja od: 22 kwietnia 2020 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 20 kwietnia 2020 r.
w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2020 r.

W związku z art. 119a ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 374) ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2020 r. wyniosło 5489,21 zł.