Dz.Urz.GUS.2018.33

| Akt nienormatywny
Wersja od: 19 lipca 2018 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 17 lipca 2018 r.
w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2018 r.

W związku z art. 119a ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 i 2217 oraz z 2018 r. poz. 138 i 398) ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2018 r. wyniosło 4848,16 zł.