Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2008 r. - OpenLEX

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2008 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.2008.2.8

Akt nienormatywny
Wersja od: 25 lutego 2008 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 15 lutego 2008 r.
w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2008 r.

W związku z art. 119a ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.1)) ogłasza się, iż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2008 r. wyniosło 2.969,65 zł.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242.