Dziennik resortowy

Dz.Urz.GUS.2019.2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 22 stycznia 2019 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 18 stycznia 2019 r.
w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2018 r.

W związku z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365 oraz z 2019 r. poz. 37) ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w 2018 r. wyniosło 4852,29 zł.