Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2007 r. - OpenLEX

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2007 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.2008.2.9

Akt nienormatywny
Wersja od: 25 lutego 2008 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 11 lutego 2008 r.
w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2007 r.

W związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273, z późn. zm.1)) ogłasza się, iż przeciętne miesięczne wynagrodzenie, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2007 r. wyniosło 2.897,35 zł.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 42, poz. 386, Nr 148, poz. 1551 i Nr 162, poz. 1709, z 2005 r. Nr 10, poz. 64 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427.