Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGP.2012.48

| Akt nienormatywny
Wersja od: 6 września 2012 r.

OBWIESZCZENIE
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 14 sierpnia 2012 r.
w sprawie przeciętnego miesięcznego uposażenia policjantów w miesiącu czerwcu 2012 r.

Na podstawie § 13 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie przyznawania policjantom nagród i zapomóg, a także sposobu tworzenia funduszu nagród i zapomóg dla policjantów (Dz. U. Nr 251, poz. 1859) oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu policjanta oraz określenia członków jego rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy (Dz. U. Nr 23, poz. 234)
ogłasza się,

że przeciętne miesięczne uposażenie policjantów, obejmujące uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym, w czerwcu 2012 r. wynosiło 3.728,99 zł.