Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGP.2013.32

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 kwietnia 2013 r.

DECYZJA Nr 129
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 6 kwietnia 2013 r.
w sprawie prowadzenia zbioru danych o nazwie "Centralna Registratura Daktyloskopijna"

Na podstawie § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie przetwarzania informacji przez Policję (Dz. U. z 2013 r. poz. 8) postanawia się, co następuje:
§  1. Decyzja określa:
1) datę utworzenia i podstawy prawne prowadzenia zbioru danych - Centralna Registratura Daktyloskopijna, zwanego dalej "CRD";
2) cel prowadzenia, zakres informacyjny, rzeczowy i terytorialny danych przetwarzanych w CRD;
3) podmioty odpowiedzialne za prowadzenie oraz uprawnione do korzystania z CRD;
4) techniczne i organizacyjne warunki wykonywania czynności służbowych niezbędnych do realizacji ustalonego celu prowadzenia CRD oraz zapewniających zgodne z prawem efektywne, sprawne i ekonomiczne przetwarzanie informacji zgromadzonych w CRD.
§  2.
1. CRD jest utworzonym1) ogólnokrajowym zbiorem danych o osobach, pobranych w formie odcisków linii papilarnych na kartach daktyloskopijnych, sporządzonych według wzorów określonych w odrębnych przepisach, przez podmioty do tego uprawnione przepisami ustaw wskazanych w § 4 pkt 1 i 2.
2. Celem prowadzenia CRD jest wykrywanie sprawców oraz identyfikacja:
1) osób podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego;
2) nieletnich dopuszczających się czynów zabronionych przez ustawę jako przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego;
3) osób o nieustalonej tożsamości lub usiłujących ukryć swoją tożsamość, zwanych dalej "NN osobami";
4) osób poszukiwanych;
5) zwłok, których tożsamość nie jest znana, zwanych dalej "NN zwłokami";
6) osób objętych obowiązkiem rejestracji danych osobowych w formie odcisków linii papilarnych na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573 oraz z 2012 r. poz. 589 i 769) lub ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680).
3. CRD jest prowadzona przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, zwane dalej "CLKP".
§  3.
1. Upoważnia się dyrektora CLKP do administrowania CRD.
2. Upoważnia się dyrektora CLKP i jego zastępców do wykonywania w imieniu Komendanta Głównego Policji następujących zadań:
1) nadawania, zmiany lub cofania uprawnień do przetwarzania i udostępniania informacji zgromadzonych w CRD przez policjantów lub pracowników CLKP;
2) wyznaczania komisji do usunięcia danych z CRD.
§  4. Karty daktyloskopijne, wchodzące w skład CRD, gromadzi się w następujących wyodrębnionych podzbiorach:
1) podzbiorze oryginałów kart daktyloskopijnych, zwanym dalej "Zbiorem Rejestracji Kryminalnych", sporządzonych przez uprawnione podmioty w celach wykrywczych i identyfikacyjnych na podstawie:
a) art. 20 ust. 2b pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z późn. zm.2) ),
b) art. 10a ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.3) ),
c) art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353, z późn. zm.4) ),
d) umów lub porozumień międzynarodowych w przypadku kart daktyloskopijnych przekazanych przez organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości innych państw;
2) podzbiorze oryginałów kart daktyloskopijnych, zwanym dalej "Zbiorem Rejestracji Administracyjnych", sporządzonych przez uprawnione podmioty w celach identyfikacyjnych na podstawie:
a) art. 14 ust. 2, art. 93 ust. 1, art. 98 ust. 4 i art. 101 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach,
b) art. 29 ust. 1 pkt 2, art. 92 ust. 1 pkt 1, art. 105 ust. 1 i art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3) podzbiorach prowadzonych przez laboratoria kryminalistyczne komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji, zwanych dalej "Wojewódzkimi Registraturami Daktyloskopijnymi", w których gromadzi się drugie komplety oryginałów kart daktyloskopijnych, sporządzone metodą tuszową przez jednostki organizacyjne Policji w celach wykrywczych oraz identyfikacyjnych na podstawie, o której mowa w pkt 1 lit. a.
§  5.
1. Karty daktyloskopijne, gromadzone w Zbiorze Rejestracji Kryminalnych, są porządkowane według nadawanego kolejno każdej rejestrowanej karcie indywidualnego numeru rejestracyjnego Automatycznego Systemu Identyfikacji Daktyloskopijnej, zwanego dalej "ID AFIS".
2. Karty daktyloskopijne, gromadzone w Zbiorze Rejestracji Administracyjnych, są porządkowane według ID AFIS nadanego pierwszej rejestrowanej karcie daktyloskopijnej danej osoby. Każdej kolejnej karcie daktyloskopijnej, na której znajdują się obrazy odcisków linii papilarnych palców tej samej osoby, nadaje się indywidualny numer ID AFIS, a następnie kartę tę dołącza się do poprzednich rejestracji i przechowuje pod numerem pierwszej zarejestrowanej karty daktyloskopijnej danej osoby.
3. Wszystkie ID AFIS kart daktyloskopijnych rejestrowanych w Zbiorze Rejestracji Administracyjnych rozpoczynają się od cyfry "7".
4. Karty daktyloskopijne, gromadzone w Zbiorze Rejestracji Administracyjnych, stanowią element rejestrów, o których mowa w art. 124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach oraz art. 119 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Karty daktyloskopijne, gromadzone w Wojewódzkich Registraturach Daktyloskopijnych, są porządkowane w sposób umożliwiający ich wyszukiwanie.
§  6.
1. Informacje w postaci obrazów odcisków linii papilarnych z kart daktyloskopijnych gromadzonych w podzbiorach CRD, o których mowa w § 4 pkt 1 i 2, są przetwarzane w Automatycznym Systemie Identyfikacji Daktyloskopijnej, zwanym dalej "AFIS", który jest systemem komputerowym umożliwiającym gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w postaci obrazów odcisków linii papilarnych.
2. Poza informacjami, o których mowa w ust. 1, w AFIS są przetwarzane również obrazy niezidentyfikowanych śladów linii papilarnych ujawnionych w toku czynności dochodzeniowo-śledczych, zwane dalej "śladami NN".
3. W AFIS gromadzi się i przetwarza w formie cyfrowej wszystkie obrazy odcisków linii papilarnych opuszek palców rąk i dłoni (bez członów palców), pobranych od danej osoby oraz dane ojej płci i województwie, na terenie którego dokonano rejestracji kryminalnej.
4. Dane dotyczące okoliczności zdarzenia będącego podstawą daktyloskopowania oraz dane osoby daktyloskopowanej, w tym również dane określone w ust. 3, są przechowywane winnych zbiorach, właściwych dla celu rejestracji.
5. ID AFIS, nadawany karcie daktyloskopijnej w chwili wprowadzania jej do systemu, jest informacją łączącą obrazy odcisków linii papilarnych opuszek palców i dłoni, przetwarzanych w AFIS z informacjami o osobie daktyloskopowanej, zgromadzonymi w innych zbiorach.
6. Informacje z podzbiorów, o których mowa w § 4 pkt 1 i 2, są przetwarzane w AFIS w wyodrębnionych programowo, oddzielnych zbiorach danych.
§  7.
1. Dostęp do informacji zgromadzonych w CRD i przetwarzanych w AFIS mają policjanci pełniący służbę i pracownicy zatrudnieni w Zakładzie Daktyloskopii CLKP, do których zadań należy identyfikowanie osób na podstawie linii papilarnych w zakresie posiadanych uprawnień i upoważnień.
2. Dostęp do informacji zgromadzonych w Wojewódzkiej Registraturze Daktyloskopijnej i przetwarzanych w AFIS mają policjanci pełniący służbę i pracownicy zatrudnieni w laboratoriach kryminalistycznych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji, zwanych dalej "LK KWP", do których zadań należy identyfikowanie osób na podstawie linii papilarnych w zakresie posiadanych uprawnień i upoważnień.
3. Indywidualny zakres działań i operacji w AFIS, do których wykonywania są upoważnieni poszczególni policjanci i pracownicy Policji, oraz tryb udzielania upoważnień określa dokumentacja polityki bezpieczeństwa zbiorów danych osobowych prowadzonych w systemach informatycznych w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji.
4. Wyniki przetwarzania informacji w AFIS są udostępniane podmiotom uprawnionym w tym zakresie na podstawie ustawy.
5. Podmiotom, o których mowa w ust. 4, udostępnia się kopie kart daktyloskopijnych zgromadzonych w CRD w celach wykrywczych i identyfikacyjnych.
6. Przeglądanie oryginałów kart daktyloskopijnych zgromadzonych w CRD odbywa się w Zakładzie Daktyloskopii CLKP albo w LK KWP w obrębie stref bezpieczeństwa określonych w dokumentacji, o której mowa w ust. 3, na podstawie upoważnienia wystawionego przez uprawniony podmiot.
7. Informacje o udostępnianiu informacji zgromadzonych w CRD przechowuje się przez okres jednego roku i trzech miesięcy, liczony od daty wydania upoważnienia, o którym mowa w ust. 6.
§  8.
1. Za jakość i poprawność informacji zawartych na kartach daktyloskopijnych przekazywanych do CRD odpowiada policjant prowadzący postępowanie lub czynności, w związku z którymi nastąpiło daktyloskopowanie osoby. Karty daktyloskopijne przekazuje się do CRD w celu rejestracji i włączenia do zbioru, wraz z pismem przewodnim, w którym podaje się liczbę przesłanych kart, bez podawania danych identyfikujących osoby daktyloskopowanej.
2. Dane zawarte w kartach daktyloskopijnych przechowywanych w CRD nie mogą być zmieniane lub korygowane. Dopuszcza się poprawę jakości i czytelności obrazów odcisków linii papilarnych gromadzonych i przetwarzanych w AFIS.
§  9.
1. Daktyloskopowanie osób w celach wykrywczych lub identyfikacyjnych, dokonywane w celu wprowadzenia informacji do CRD, odbywa się niezależnie od daktyloskopowania w celach dowodowych, realizowanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.5)).
2. Daktyloskopowanie osoby przeprowadza się metodą tuszową, bezpośrednio na kartę daktyloskopijną, lub za pomocą urządzenia do elektronicznego daktyloskopowania.
§  10.
1. Przed przystąpieniem do daktyloskopowania osoby policjant daktyloskopujący jest obowiązany sprawdzić za pomocą urządzenia do szybkiej identyfikacji daktyloskopijnej osób, na podstawie odcisków linii papilarnych opuszek palców rąk, czy w AFIS znajdują się już dane daktyloskopijne tej osoby, a jeśli tak, to z jakim danymi są powiązane.
2. Jeżeli w wyniku sprawdzenia, o którym mowa w ust. 1, okaże się, że zarejestrowane dane osoby sprawdzanej są różne od tych, które podaje osoba w chwili daktyloskopowania, to policjant prowadzący postępowanie jest obowiązany do poinformowania przełożonego celem wyjaśnienia zaistniałych rozbieżności.
§  11. W przypadku daktyloskopowania metodą tuszową w celach wykrywczych lub identyfikacyjnych w jednostkach organizacyjnych Policji, zwanych dalej "jednostkami Policji", sporządza się po dwa komplety kart daktyloskopijnych z odciskami linii papilarnych palców i dłoni, uwzględniając następujące warunki:
1) sporządzenie kart daktyloskopijnych polega na wypełnieniu pól zgodnie z opisem oraz pobraniu czytelnych odcisków linii papilarnych palców i dłoni;
2) wpisów w polach kart daktyloskopijnych dokonuje się pismem ręcznym, w sposób czytelny, trwałym środkiem kryjącym lub pismem maszynowym. Pisownia poszczególnych wyrazów i cyfr nie może budzić wątpliwości, przy czym imiona i nazwiska należy wpisywać dużymi literami, na wzór pisma technicznego;
3) w przypadku zastosowania środków przymusu bezpośredniego wobec osoby daktyloskopowanej w celu pobrania odcisków linii papilarnych informację o tym umieszcza się w górnej części odwrotnej strony karty daktyloskopijnej;
4) po sporządzeniu karty policjant daktyloskopujący i osoba daktyloskopowana składają swoje podpisy na każdym arkuszu karty w przeznaczonym do tego polu;
5) dwa komplety kart daktyloskopijnych z odciskami linii papilarnych palców i dłoni należy przekazać niezwłocznie specjaliście techniki kryminalistycznej w celu sprawdzenia jakości wykonania odcisków i potwierdzenia tego poprzez złożenie podpisu w polu oznaczonym "Barcode". W przypadku, jeżeli ten specjalista stwierdzi nieodpowiednią jakość obrazów odcisków, policjant daktyloskopujący jest zobowiązany niezwłocznie powtórzyć daktyloskopowanie;
6) przed przekazaniem kompletu kart daktyloskopijnych do rejestracji w CRD należy zarejestrować w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji, zwanym dalej "KSIP", osobę daktyloskopowaną i fakt daktyloskopowania. W odpowiednim polu karty daktyloskopijnej należy wpisać indywidualny identyfikator KSIP (OIO);
7) dwa komplety kart daktyloskopijnych należy przekazać do LK KWP właściwego ze względu na miejsce prowadzenia postępowania albo wykonywania czynności, w związku z którymi nastąpiło daktyloskopowanie, nie później niż przed upływem 10 dni od dnia daktyloskopowania.
§  12. Po otrzymaniu dwóch kompletów kart daktyloskopijnych sporządzonych w celach wykrywczych lub identyfikacyjnych LK KWP:
1) dokonuje sprawdzenia kart i zwraca karty wykonane nieprawidłowo do jednostki organizacyjnej Policji, w której zostały wykonane, w celu ich uzupełnienia lub ponownego wykonania;
2) przekazuje jeden komplet kart daktyloskopijnych do podzbioru, o którym mowa w § 4 pkt 1, nie później niż przed upływem 15 dni od dnia ich otrzymania;
3) pozostawia drugi komplet kart daktyloskopijnych w Wojewódzkiej Registraturze Daktyloskopijnej.
§  13. Karty daktyloskopijne dostarczone do CLKP są ponownie sprawdzane w zakresie prawidłowości ich sporządzenia. Karty wypełnione nieprawidłowo lub zawierające odciski linii papilarnych o niedostatecznej jakości są zwracane podmiotowi, który je przekazał, celem uzupełnienia braków lub powtórnego wykonania.
§  14.
1. W przypadku pobierania odcisków linii papilarnych za pomocą urządzenia do elektronicznego daktyloskopowania należy postępować według instrukcji obsługi tego urządzenia, uwzględniając następujące warunki:
1) po zakończeniu daktyloskopowania urządzenie tworzy automatycznie plik elektroniczny stanowiący oryginał karty daktyloskopijnej;
2) kartę daktyloskopijną sporządzoną w celach identyfikacyjnych i wykrywczych w formie elektronicznej przesyła się, z użyciem systemu teleinformatycznego, bezpośrednio do CRD;
3) kartę daktyloskopijną sporządzoną w celach dowodowych można wydrukować bezpośrednio na stanowisku daktyloskopowania w obecności osoby daktyloskopowanej. W takim przypadku karta powinna być podpisana przez osobę daktyloskopowaną i funkcjonariusza wykonującego daktyloskopię natychmiast po wydrukowaniu.
2. Pliki stanowiące oryginał karty daktyloskopijnej oraz kopie plików nie mogą być udostępniane w celach innych niż określone w ust. 1 pkt 2.
3. Osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie urządzenia do elektronicznego daktyloskopowania jest obowiązana usuwać z dysku twardego pliki zawierające wszelkie dane powstałe podczas daktyloskopowania co najmniej raz na rok.
§  15.
1. Wprowadzanie danych z kart daktyloskopijnych do AFIS odbywa się w Zakładzie Daktyloskopii CLKP.
2. W AFIS rejestrowane są następujące dane z kart daktyloskopijnych:
1) ID AFIS i typ rejestracji (kryminalny lub administracyjny);
2) województwo, na terenie którego dokonano rejestracji danej osoby, od której pobrano odciski linii papilarnych;
3) płeć osoby rejestrowanej;
4) obrazy odcisków linii papilarnych kolejnych dziesięciu opuszek palców rąk, odcisków kontrolnych palców i odcisków linii papilarnych dłoni.
3. W przypadku, gdy daktyloskopowanie dokonane jest w celu wykrywczym lub identyfikacyjnym i pozostaje w związku z przedstawieniem osobie daktyloskopowanej zarzutu popełnienia przestępstwa określonego w art. 148, art. 278-282 lub art. 289 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.6)), w AFIS rejestruje się również obrazy odcisków linii papilarnych dłoni.
§  16.
1. Dane zgromadzone w CRD mogą być wykorzystywane przez uprawnione podmioty do ustalenia, potwierdzenia lub weryfikacji tożsamości osoby za pomocą urządzenia do szybkiej identyfikacji daktyloskopijnej osób7) na podstawie odcisków linii papilarnych opuszek palców rąk.
2. W przypadku uzyskania pozytywnej odpowiedzi na urządzeniu do szybkiej identyfikacji daktyloskopijnej osób w postaci numeru ID AFIS dane osoby, której ten numer dotyczy, ustala się w skorowidzu DAKTYL III, KSIP lub w innym właściwym zbiorze informacji zawierającym takie dane.
3. Jeżeli w wyniku sprawdzenia, o którym mowa w ust. 1, okaże się, że zarejestrowane dane osoby sprawdzanej są różne od tych, które podaje osoba w chwili daktyloskopowania, to policjant prowadzący postępowanie jest obowiązany do poinformowania przełożonego celem wyjaśnienia zaistniałych rozbieżności.
4. W przypadku braku dostępu do urządzenia do szybkiej identyfikacji daktyloskopijnej osób lub w przypadku uzyskania wyniku negatywnego, lub powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do wyniku ustalenia, potwierdzenia lub weryfikacji tożsamości osoby, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się wywiad daktyloskopijny.
§  17.
1. W razie konieczności ustalenia lub potwierdzenia tożsamości NN osoby lub NN zwłok przeprowadza się wywiad daktyloskopijny. W tym celu do CRD należy dostarczyć lub przesłać za pomocą teleinformatycznego systemu transmisji obrazów kartę daktyloskopijną z odciskami linii papilarnych opuszek palców rąk NN osoby lub NN zwłok.
2. W przypadku daktyloskopowania NN zwłok prowadzący postępowanie lub inne czynności, w ramach których następuje daktyloskopowanie, może skorzystać z pomocy specjalisty techniki kryminalistycznej.
3. Na karcie daktyloskopijnej przekazanej w celu przeprowadzenia wywiadu daktyloskopijnego w polu "powód daktyloskopowania" należy wpisać "WYWIAD". W odpowiednie pola karty należy wpisać posiadane dane o osobie lub zwłokach, a w razie braku takich danych należy wpisać wyraz "NN osoba" lub "NN zwłoki". Na karcie daktyloskopijnej zwłok o nieustalonej tożsamości należy wpisać płeć, przybliżony wiek i inne dostępne dane.
4. Przekazane w ramach wywiadu daktyloskopijnego obrazy odcisków linii papilarnych porównywane są niezwłocznie z obrazami odcisków linii papilarnych zgromadzonymi w CRD.
5. W przypadku stwierdzenia, że w CRD znajduje się karta daktyloskopijna, na której zawarte są dane odpowiadające odciskom linii papilarnych przekazanym w ramach wywiadu daktyloskopijnego podmiotowi zlecającemu wywiad daktyloskopijny, przekazuje się informacje z tej karty daktyloskopijnej, obejmujące okoliczności rejestracji oraz dane osoby wpisane do karty daktyloskopijnej.
6. Karta daktyloskopijna przekazana w celu przeprowadzenia wywiadu daktyloskopijnego nie podlega rejestracji w CRD i po sprawdzeniu jej zwracana jest podmiotowi zlecającemu wywiad daktyloskopijny. Kopie plików zawierających dane daktyloskopijne powstałe w związku z daktyloskopowaniem na urządzeniach do elektronicznego daktyloskopowania zapisywane są w elektronicznym archiwum CRD.
§  18.
1. Usunięcia karty daktyloskopijnej z CRD i AFIS dokonuje się na wniosek jednostki rejestrującej daną kartę lub administratora zbioru danych po uprzedniej weryfikacji zasadności jej usunięcia zgodnie z § 32 i 33 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie przetwarzania informacji przez Policję.
2. Przed usunięciem karty daktyloskopijnej z CRD dokonywana jest weryfikacja danych daktyloskopijnych w AFIS pod kątem ich powiązania z innymi rejestracjami.
3. Usuwanie polega na wyłączeniu karty daktyloskopijnej ze zbiorów CRD i usunięciu wszystkich danych wprowadzonych przez CRD, dotyczących tej karty, z systemów informatycznych. Po wykonaniu tych czynności wyłączona karta daktyloskopijna jest przekazywana do jednostki rejestrującej, która kończy procedurę usuwania danych ze zbiorów i dokonuje protokolarnego zniszczenia karty.
4. Karty daktyloskopijne osób powyżej 80 roku życia usuwa się z CRD z urzędu, a z czynności tych sporządza się protokół ilościowy.
§  19.
1. CLKP i LK KWP prowadzą zbiory obrazów niezidentyfikowanych śladów linii papilarnych (ślady NN), przekazanych celem ich przetwarzania w AFIS przez jednostki Policji lub inne uprawnione podmioty.
2. Zbiory, o których mowa w ust. 1, obejmują obrazy śladów NN oraz podstawowe informacje o ich uzyskaniu:
1) nazwę jednostki Policji lub uprawnionego podmiotu, który zabezpieczył ślady;
2) numer sprawy;
3) datę zabezpieczenia śladów;
4) dane osoby, która utrwaliła (zabezpieczyła) ślady;
5) kategorię przestępstwa, w związku z którym dokonano czynności.
3. Do rejestracji informacji o sprawdzanych i rejestrowanych w AFIS śladach NN stosuje się "Kartę rejestracyjną śladów NN w krajowym AFIS", której wzór stanowi załącznik nr 1 do decyzji.
§  20.
1. W celu ustalenia wartości identyfikacyjnej ujawnionych i zabezpieczonych śladów oraz ustalenia osoby, która pozostawiła poszczególne ślady, sporządza się "Wniosek o selekcję, sprawdzenie i rejestrację niezidentyfikowanych śladów linii papilarnych w krajowym AFIS", zwany dalej "wnioskiem AFIS". We wniosku wskazuje się zakres zleconych czynności. Wzór formularza wniosku AFIS stanowi załącznik nr 2 do decyzji.
2. Do wniosku AFIS należy dołączyć odpowiednie karty daktyloskopijne do eliminacji8) w celu ograniczenia kręgu osób podejrzanych lub ustalenia wartości dowodowej ujawnionych śladów.
3. Wniosek AFIS kieruje się do właściwego terytorialnie LK KWP lub w drodze wyjątku do CLKP.
§  21.
1. Realizacja wniosku AFIS składa się z następujących po sobie etapów: selekcji, sprawdzenia i rejestracji śladów NN.
2. W etapie selekcji selekcjoner lub operator AFIS:
1) spośród nadesłanych wraz z wnioskiem AFIS śladów linii papilarnych typuje te ślady, które spełniają wymogi przeszukań w AFIS;
2) z wytypowanych śladów eliminuje ślady pochodzące od osób wskazanych we wniosku AFIS jako materiał do eliminacji.
3. W etapie sprawdzenia operator AFIS na stanowisku systemu:
1) koduje te ślady;
2) przesyła do jednostki centralnej AFIS celem dokonania przeszukania z bazami danych;
3) dokonuje weryfikacji uzyskanego wyniku przeszukania.
4. W etapie rejestracji ślady linii papilarnych podlegają rejestracji w AFIS w przypadku, gdy:
1) nie zostały zidentyfikowane z odciskami linii papilarnych pobranymi od osób do eliminacji lub z obrazami linii papilarnych zarejestrowanymi w AFIS;
2) spełniają kryteria jakościowe niezbędne do masowych przeszukań w AFIS.
5. O sprawdzeniu i ewentualnej rejestracji śladów NN w AFIS rozstrzyga operator AFIS na podstawie oceny wartości identyfikacyjnej śladów.
6. W wyjątkowych przypadkach, gdy wraz z wnioskiem AFIS nie przekazano kart daktyloskopijnych do eliminacji, operator AFIS sprawdza w AFIS ślady linii papilarnych bez rejestracji. Informację o dokonanym sprawdzeniu umieszcza się w "Karcie jednorazowego przeszukania śladów NN w krajowym AFIS", której wzór stanowi załącznik nr 3 do decyzji. Rejestracja tych śladów w AFIS może nastąpić dopiero po upewnieniu, że ślad może pochodzić od sprawcy przestępstwa.
7. Obrazy śladów, których pochodzenie zostało ustalone w wyniku przeszukania i weryfikacji, przechowuje się w bazie danych AFIS do upływu terminu przedawnienia ścigania przestępstwa, ale nie biorą one udziału w dalszych przeszukaniach.
8. Obrazy zarejestrowanych śladów NN usuwa się z AFIS bezpośrednio po upływie terminu przedawnienia ścigania przestępstwa, w związku z którym zostały zarejestrowane.
§  22.
1. "Wynik selekcji, sprawdzenia i rejestracji niezidentyfikowanych śladów linii papilarnych w krajowym AFIS", zwany dalej "wynikiem AFIS", wpisuje się do formularza wyniku AFIS, którego wzór określa załącznik nr 4 do decyzji. Wynik AFIS jest wyłącznie informacją o źródle dowodowym.
2. W przypadku uzyskania pozytywnego sprawdzenia śladu NN w AFIS w wyniku AFIS podaje się wyłącznie ID AFIS karty daktyloskopijnej, z którą uzyskano pozytywny wynik sprawdzenia. Dane osoby, której ten numer dotyczy, ustala się w skorowidzu DAKTYL III, KSIP lub w innym właściwym zbiorze informacji zawierającym takie dane.
3. Wynik AFIS przekazuje się jednostce lub komórce organizacyjnej Policji, która wystąpiła z wnioskiem AFIS.
4. Policjant prowadzący postępowanie po otrzymaniu informacji o pozytywnym wyniku sprawdzenia, w ramach którego sporządzono wniosek AFIS, jest zobowiązany dopuścić dowód z opinii biegłego poprzez wydanie postanowienia:
1) w którym nie umieszcza się pytań związanych z wynikiem sprawdzenia lub rejestracji śladów linii papilarnych w AFIS;
2) do którego jako materiał porównawczy dołącza się oryginalną kartę daktyloskopijną sporządzoną w ramach danego postępowania.
5. Policjant prowadzący postępowanie, w ramach którego sporządzono wniosek AFIS, jest zobowiązany w terminie 30 dni od dnia otrzymania pozytywnego wyniku AFIS przekazać informacje o sposobie wykorzystania tego wyniku odpowiednio do:
1) komórki organizacyjnej służby kryminalnej w komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, jeśli wniosek AFIS był skierowany przez jednostki Policji podległe komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji;
2) komórki organizacyjnej służby śledczej lub służby kryminalnej właściwej do spraw wewnętrznych w Komendzie Głównej Policji, jeśli wniosek AFIS był skierowany przez komórki organizacyjne Komendy Głównej Policji;
3) komórki organizacyjnej służby kryminalnej w Centralnym Biurze Śledczym, jeśli wniosek AFIS był skierowany przez komórki organizacyjne Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji.
§  23.
1. W celu wykrycia sprawcy czynu zabronionego prawem, gdy uzasadnione przypuszczenie wskazuje, że sprawca może być zarejestrowany w bazie innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zwanego dalej "PC UE", można zlecić sprawdzenie śladów NN w zbiorach daktyloskopijnych wybranych PC UE.
2. W celu przeszukania śladów NN w zautomatyzowanych bazach PC UE do wniosku AFIS należy dołączyć "Wniosek o jednorazowe przeszukanie śladów NN linii papilarnych w międzynarodowych bazach danych", którego wzór stanowi załącznik nr 5 do decyzji. We wniosku tym zlecający określa zakres przeszukania (baza kart, baza śladów) oraz wskazuje PC UE, z których bazami ma nastąpić przeszukanie śladów NN.
3. Wniosek o jednorazowe przeszukanie NN śladów linii papilarnych w międzynarodowych bazach danych wraz z kopią wyniku AFIS należy za pośrednictwem właściwego terytorialnie LK KWP przesłać do Zakładu Daktyloskopii CLKP, po uprzednim przeszukaniu i zarejestrowaniu śladów NN w krajowym AFIS.
4. Realizacja wniosku o jednorazowe przeszukanie śladów NN linii papilarnych w międzynarodowych bazach danych polega na jednorazowym sprawdzeniu wskazanych śladów NN z bazami wybranych PC UE. Informację o dokonanym sprawdzeniu umieszcza się w "Karcie jednorazowego przeszukania śladów NN w bazach międzynarodowych", której wzór stanowi załącznik nr 6 do decyzji.
5. Wynik przeszukania wpisuje się do formularza "Wynik jednorazowego przeszukania śladów NN w bazach międzynarodowych", którego wzór stanowi załącznik nr 7 do decyzji. Wynik ten jest wyłącznie informacją o źródle dowodowym.
6. W przypadku uzyskania pozytywnego sprawdzenia śladu NN w zautomatyzowanych bazach PC UE w wyniku jednorazowego przeszukania śladów NN w bazach międzynarodowych podaje się nazwę państwa, z którym uzyskano pozytywny wynik sprawdzenia, oraz ID AFIS karty daktyloskopijnej lub oznaczenie identyfikacyjne śladów NN.
7. Dane osoby lub dane sprawy, której ten numer dotyczy, ustala się w punkcie kontaktowym znajdującym się w Biurze Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.
§  24.
1. W celu ustalenia lub potwierdzenia tożsamości NN osoby oraz w celu wykrycia sprawcy czynu zabronionego prawem, którego dopuścił się na terenie innego PC UE, można zlecić sprawdzenie karty daktyloskopijnej tej osoby w zautomatyzowanych zbiorach daktyloskopijnych wskazanych PC UE.
2. Ustalenie, o którym mowa w ust. 1, odbywa się na "Wniosek o jednorazowe przeszukanie kart daktyloskopijnych w międzynarodowych bazach danych", którego wzór stanowi załącznik nr 8 do decyzji. We wniosku tym zlecający określa zakres przeszukania (baza kart, baza śladów) oraz wskazuje PC UE, z których bazami ma nastąpić przeszukanie danej karty.
3. Karta daktyloskopijna, o której mowa w ust. 1, może pochodzić z krajowego AFIS i posiadać ID AFIS lub może być sporządzona przez policjanta, który potwierdza lub ustala tożsamość NN osoby.
4. Realizacja wniosku, o którym mowa w ust. 2, polega na jednorazowym sprawdzeniu wskazanych kart daktyloskopijnych z bazami wybranych PC UE. Informację o dokonanym sprawdzeniu umieszcza się w "Karcie jednorazowego przeszukania kart daktyloskopijnych w bazach międzynarodowych", której wzór stanowi załącznik nr 9 do decyzji.
5. Wynik przeszukania wpisuje się do formularza "Wynik jednorazowego przeszukania karty daktyloskopijnej w bazach międzynarodowych", którego wzór stanowi załącznik nr 10 do decyzji. Wynik ten jest wyłącznie informacją o źródle dowodowym albo ustaleniem lub potwierdzeniem tożsamości NN osoby.
6. W przypadku uzyskania pozytywnego sprawdzenia karty daktyloskopijnej w zautomatyzowanych bazach PC UE, w wyniku jednorazowego przeszukania śladów NN w bazach międzynarodowych podaje się nazwę państwa, z którym uzyskano pozytywny wynik sprawdzenia, oraz ID AFIS karty daktyloskopijnej lub oznaczenie identyfikacyjne śladów NN.
7. Dane osoby lub oznaczenie śladów NN ustala się w punkcie kontaktowym, o którym mowa w § 23 ust. 7.
§  25.
1. W celu dokonania ponownego przeszukania śladów NN lub kart daktyloskopijnych zlecający zwraca się do Zakładu Daktyloskopii CLKP z "Wnioskiem o ponowne przeszukanie niezidentyfikowanych śladów linii papilarnych w międzynarodowych bazach danych", którego wzór stanowi załącznik nr 11 do decyzji lub "Wnioskiem o ponowne przeszukanie kart daktyloskopijnych w międzynarodowych bazach danych", którego wzór stanowi załącznik nr 12 do decyzji.
2. Realizacja wniosków, o których mowa w ust. 1, polega na jednorazowym sprawdzeniu wskazanych śladów NN lub kart daktyloskopijnych z bazami wybranych PC UE. Informacje o dokonanym sprawdzeniu umieszcza się w "Karcie ponownego przeszukania śladów NN w bazach międzynarodowych", której wzór stanowi załącznik nr 13 do decyzji lub w "Karcie ponownego przeszukania kart daktyloskopijnych w bazach międzynarodowych", której wzór stanowi załącznik nr 14 do decyzji.
3. Wyniki przeszukań wpisuje się do formularza "Wynik ponownego przeszukania śladów NN w bazach międzynarodowych", którego wzór stanowi załącznik nr 15 do decyzji lub "Wynik ponownego przeszukania karty daktyloskopijnej w bazach międzynarodowych", którego wzór stanowi załącznik nr 16 do decyzji.
4. Tryb postępowania przy realizacji wniosków, o których mowa w ust. 1, jest określony w § 23 i 24.
§  26.
1. Do chwili osiągnięcia przez Polskę operacyjności w dziedzinie zautomatyzowanej wymiany danych daktyloskopijnych z systemami identyfikacji daktyloskopijnej innych PC UE wnioski o sprawdzenia śladów NN lub kart daktyloskopijnych w bazach danych innych PC UE należy realizować w sposób dotychczasowy.
2. Pisemne zlecenia należy skierować do komórki organizacyjnej Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, odpowiedzialnej za wymianę międzynarodową, po uprzednim przeszukaniu w krajowym AFIS.
§  27. Zbiory informacji o odciskach linii papilarnych, utworzone na podstawie dotychczasowych przepisów i składające się z informacji zawartych na kartach daktyloskopijnych, stanowią podzbiory CRD w rozumieniu niniejszej decyzji.
§  28. Zachowują ważność nadane przed wejściem w życie niniejszej decyzji uprawnienia dostępu do CRD oraz upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w AFIS.
§  29. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zbiór danych był prowadzony na podstawie decyzji nr 407 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie prowadzenia centralnego zbioru informacji o nazwie "Centralna Registratura Daktyloskopijna" (Dz. Urz. KGP Nr 15, poz. 73), zarządzenia nr 6 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie uzyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania przez Policję informacji oraz sposobów zakładania i prowadzenia zbiorów tych informacji (Dz. Urz. KGP Nr 8, poz. 44, z 2003 r. Nr 9, poz. 47 oraz Dz. U. z 2005 r. Nr 250, poz. 2116). Do dnia 16 maja 2002 r. prowadzenie CRD regulowały przepisy zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 lutego 1996 r. w sprawie sposobu prowadzenia zbiorów odcisków linii papilarnych i zdjęć osób podejrzanych o popełnienie przestępstw umyślnych, ściganych z oskarżenia publicznego oraz osób o nieustalonej tożsamości lub usiłujących ukryć swą tożsamość (niepubl.).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 627, 664, 908, 951 i 1529.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 677, Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz. 1016 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 627, 664, 769 i 951.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804, z 2003 r. Nr 113, poz. 1070 i Nr 139, poz. 1326, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703, z 2006 r. Nr 104, poz. 711, z 2007 r. Nr 176, poz. 1242, z 2009 r. Nr 85, poz. 716, Nr 157, poz. 1241 i Nr 190, poz. 1474, z 2010 r. Nr 113, poz. 745 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 53, poz. 273 oraz z 2012 r. poz. 627.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264, poz. 2641, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461, Nr 77, poz. 680, Nr 96, poz. 821, Nr 141, poz. 1181, Nr 143, poz. 1203, Nr 163, poz. 1363, Nr 169, poz. 1416 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 15, poz. 118, Nr 66, poz. 467, Nr 95, poz. 659, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1009 i poz. 1013, Nr 167, poz. 1192 i Nr 226, poz. 1647 i 1648, z 2007 r. Nr 20, poz. 116, Nr 64, poz. 432, Nr 80, poz. 539, Nr 89, poz. 589, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 123, poz. 849 i Nr 128, poz. 903, z 2008 r. Nr 27, poz. 162, Nr 100, poz. 648, Nr 107, poz. 686, Nr 123, poz. 802, Nr 182, poz. 1133, Nr 208, poz. 1308, Nr 214, poz. 1344, Nr 225, poz. 1485, Nr 234, poz. 1571 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 20, poz. 104, Nr 28, poz. 171, Nr 68, poz. 585, Nr 85, poz. 716, Nr 127, poz. 1051 i Nr 144, poz. 1178, Nr 168, poz. 1323, Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 98, poz. 626, Nr 106, poz. 669, Nr 122, poz. 826, Nr 125, poz. 842, Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307, z 2011 r. Nr 48, poz. 245 i 246, Nr 53, poz. 273, Nr 112, poz. 654, Nr 117, poz. 678, Nr 142, poz. 829, Nr 191, poz. 1135, Nr 217, poz. 1280, Nr 240, poz. 1430, 1431 i 1438 i Nr 279, poz. 1645 oraz z 2012 r. poz. 886, 1091, 1101, 1327, 1426, 1447 i 1529.

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859 i Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171, poz. 1056 Nr 173, poz. 1080 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 190, poz. 1474, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 40, poz. 227 i 229, Nr 98, poz. 625 i 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 152, poz. 1018 i 1021, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474 i Nr 240, poz. 1602, z 2011 r. Nr 17, poz. 78, Nr 24, poz. 130, Nr 39, poz. 202, Nr 48, poz. 245, Nr 72, poz. 381, Nr 94, poz. 549, Nr 117, poz. 678, Nr 133, poz. 767, Nr 160, poz. 964, Nr 191, poz. 1135, Nr 217, poz. 1280, Nr 233, poz. 1381 i Nr 240, poz. 1431 oraz z 2012 r. poz. 611.

7) Urządzenia do szybkiej identyfikacji daktyloskopijnej osób, np. MorphoTouch, MorphoRapID, L1 IBIS Extreme.

8) Karty daktyloskopijne do eliminacji w postaci odcisków linii papilarnych opuszek palców rąk i dłoni od pokrzywdzonych, świadków lub innych osób niezwiązanych z działaniem przestępczym, pobranych w trybie art. 192a § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Wzór karty rejestracyjnej śladów NN w krajowym AFIS

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WNIOSEK

pieczęć instytucji zlecającej data wysłania

znak sprawy:..................................

o selekcję, sprawdzenie i rejestrację niezidentyfikowanych śladów linii papilarnych w krajowym AFIS*

Rodzaj zdarzenia (słownie): ......................................................................................................

Miejsce zdarzenia: ......................................................................................................................

Data zdarzenia: ..........................................................................................................................

Okres przedawnienia ścigania przestępstwa ...........................................................................

Ilość, rodzaj i oznaczenie nadesłanych nośników ze śladami linii papilarnych:

L.p.LiczbaRodzaj nośnika

folia, zdjęcie, inny (wpisać jaki)

Oznaczenie

(ślad nr..., dowód rzeczowy nr...)

........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

Liczba oraz personalia (nazwisko, imię, data urodzenia), na które wypełniono eliminacyjne karty daktyloskopijne (art. 192a § 1 KPK) przeznaczone do selekcji śladów:

L.p.LiczbaNazwisko i imięData urodzenia
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

UWAGI:.......................................................................................................................................

...........................................................................................................(VERTE) podpis.

Nośniki ze śladami oraz karty eliminacyjne pakował: ........................................................

czytelnie wpisać imię i nazwisko

Załączniki: ..........................

.....................................................................................................

podpis i pieczęć przełożonego akceptującego wysłanie wniosku

______

* właściwe zakreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Wzór karty jednorazowego przeszukania śladów NN w krajowym AFIS

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WYNIK

selekcji / sprawdzenia / rejestracji niezidentyfikowanych śladów linii papilarnych w krajowym AFIS*

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WNIOSEK

pieczęć instytucji zlecającej miejscowość ,data wysłania

znak sprawy: ..................................

Zakład Daktyloskopii

Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

za pośrednictwem

pieczęć LK KWP/KSP

o jednorazowe przeszukanie niezidentyfikowanych śladów linii papilarnych w międzynarodowych bazach danych

Kategoria przestępstwa: ............................................................................................................

Data zdarzenia: ...........................................................................................................................

Okres przedawnienia ścigania przestępstwa ...........................................................................

Proszę o jednorazowe przeszukanie śladu(ów)* NN zarejestrowanego(ych)* w krajowym AFIS zgodnie z załączoną kopią "Wyniku selekcji, sprawdzenia i rejestracji niezidentyfikowanych śladów linii papilarnych w krajowym AFIS" z bazą:

KART DAKTYLOSKOPIJNYCH**ŚLADÓW NN**

następujących państw**:

1.BelgiaBE16.WęgryHU
2.BułgariaBG17.MaltaMT
3.CzechyCZ18.HolandiaNL
4.DaniaDK19.AustriaAT
5.NiemcyDE20.PortugaliaPT
6.EstoniaEE21.RumuniaRO
7.GrecjaEL22.SłowacjaSK
8.HiszpaniaES23.SłoweniaSI
9.FrancjaFR24.FinlandiaFI
10.IrlandiaIE25.SzwecjaSE
11.WłochyIT26.Wielka BrytaniaUK
12.CyprCY27.Inne (wpisać jakie):
13.ŁotwaLV28.
14.LitwaLT29.
15.LuxemburgLU30.

.....................................................................................................

podpis i pieczęć przełożonego akceptującego wysłanie wniosku

______

* - niewłaściwe skreślić

** - w puste pole wyboru należy wpisać "X".

ZAŁĄCZNIK Nr  6

Wzór karty jednorazowego przeszukania śladów NN w międzynarodowych bazach danych

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WYNIK

jednorazowego przeszukania śladów NN w międzynarodowych bazach danych

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WNIOSEK

pieczęć instytucji zlecającej miejscowość ,data wysłania

znak sprawy:..................................

Zakład Daktyloskopii

Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

o jednorazowe przeszukanie kart daktyloskopijnych w międzynarodowych bazach danych

Proszę o jednorazowe przeszukanie kart(y)* daktyloskopijnej(ych)* o nr:

ID AFIS

lub kart(y)* daktyloskopijnej(ych)* NN osoby (osób)*:

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

w międzynarodowych bazach danych

KART DAKTYLOSKOPIJNYCH**ŚLADÓW NN**

następujących państw**:

1.BelgiaBE16.WęgryHU
2.BułgariaBG17.MaltaMT
3.CzechyCZ18.HolandiaNL
4.DaniaDK19.AustriaAT
5.NiemcyDE20.PortugaliaPT
6.EstoniaEE21.RumuniaRO
7.GrecjaEL22.SłowacjaSK
8.HiszpaniaES23.SłoweniaSI
9.FrancjaFR24.FinlandiaFI
10.IrlandiaIE25.SzwecjaSE
11.WłochyIT26.Wielka BrytaniaUK
12.CyprCY27.Inne (wpisać jakie):
13.ŁotwaLV28.
14.LitwaLT29.
15.LuxemburgLU30.

.....................................................................................................

podpis i pieczęć przełożonego akceptującego wysłanie wniosku

______

* - niewłaściwe skreślić

** - w puste pole wyboru należy wpisać "X".

ZAŁĄCZNIK Nr  9

Wzór karty jednorazowego przeszukania kart daktyloskopijnych w międzynarodowych bazach danych

ZAŁĄCZNIK Nr  10

WYNIK

jednorazowego przeszukania karty daktyloskopijnej w międzynarodowych bazach danych

ZAŁĄCZNIK Nr  11

WNIOSEK

pieczęć instytucji zlecającej miejscowość, data wysłania

znak sprawy:..................................

Zakład Daktyloskopii

Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

o ponowne przeszukanie niezidentyfikowanych śladów linii papilarnych w międzynarodowych bazach danych

Kategoria przestępstwa: ............................................................................................................

Data zdarzenia: ...........................................................................................................................

Okres przedawnienia ścigania przestępstwa:...........................................................................

Proszę o ponowne przeszukanie śladu(ów)* NN zarejestrowanego(ych)* w krajowym AFIS pod numerem(mi)* spraw(y)*:

..../ ..../ ....,..../ ..../ ....,..../ ..../ ....,..../ ..../ ....,
kodroknrkodroknrkodroknrkodroknr
.... / ..../ ..... .
kodroknr

z bazą:

KART DAKTYLOSKOPIJNYCH**ŚLADÓW NN**

następujących państw**:

1.BelgiaBE16.WęgryHU
2.BułgariaBG17.MaltaMT
3.CzechyCZ18.HolandiaNL
4.DaniaDK19.AustriaAT
5.NiemcyDE20.PortugaliaPT
6.EstoniaEE21.RumuniaRO
7.GrecjaEL22.SłowacjaSK
8.HiszpaniaES23.SłoweniaSI
9.FrancjaFR24.FinlandiaFI
10.IrlandiaIE25.SzwecjaSE
11.WłochyIT26.Wielka BrytaniaUK
12.CyprCY27.Inne (wpisać jakie):
13.ŁotwaLV28.
14.LitwaLT29.
15.LuxemburgLU30.

.....................................................................................................

podpis i pieczęć przełożonego akceptującego wysłanie wniosku

______

* - niewłaściwe skreślić

** - w puste pole wyboru należy wpisać "X".

ZAŁĄCZNIK Nr  12

WNIOSEK

pieczęć instytucji zlecającej miejscowość, data wysłania

znak sprawy:..................................

Zakład Daktyloskopii

Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

o ponowne przeszukanie kart daktyloskopijnych w międzynarodowych bazach danych

Proszę o ponowne przeszukanie kart(y)* daktyloskopijnej(ych)* o nr:

ID AFIS

lub kart(y)* daktyloskopijnej(ych)* NN osoby (osób)*:

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

w bazą:

KART DAKTYLOSKOPIJNYCH**ŚLADÓW NN**

następujących państw**:

1.BelgiaBE16.WęgryHU
2.BułgariaBG17.MaltaMT
3.CzechyCZ18.HolandiaNL
4.DaniaDK19.AustriaAT
5.NiemcyDE20.PortugaliaPT
6.EstoniaEE21.RumuniaRO
7.GrecjaEL22.SłowacjaSK
8.HiszpaniaES23.SłoweniaSI
9.FrancjaFR24.FinlandiaFI
10.IrlandiaIE25.SzwecjaSE
11.WłochyIT26.Wielka BrytaniaUK
12.CyprCY27.Inne (wpisać jakie):
13.ŁotwaLV28.
14.LitwaLT29.
15.LuxemburgLU30.

.....................................................................................................

podpis i pieczęć przełożonego akceptującego wysłanie wniosku

______

* - niewłaściwe skreślić

** - w puste pole wyboru należy wpisać "X".

ZAŁĄCZNIK Nr  13

Wzór karty ponownego przeszukania śladów NN w międzynarodowych bazach danych

ZAŁĄCZNIK Nr  14

Wzór karty ponownego przeszukania kart daktyloskopijnych w międzynarodowych bazach danych

ZAŁĄCZNIK Nr  15

WYNIK

ponownego przeszukania śladów NN w międzynarodowych bazach danych

ZAŁĄCZNIK Nr  16

WYNIK

ponownego przeszukania karty daktyloskopijnej w międzynarodowych bazach danych