Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2019.100

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 sierpnia 2019 r.

DECYZJA Nr 267
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 27 sierpnia 2019 r.
w sprawie prowadzenia zbioru danych KOKON

Na podstawie art. 20 ust. 1f w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161, 125, 1091 i 1556) postanawia się, co następuje:
§  1.  Decyzja określa:
1) cele i sposób prowadzenia zbioru danych KOKON;
2) rodzaj informacji, w tym danych osobowych, zwanych dalej "danymi", przetwarzanych w zbiorze danych KOKON;
3) osoby upoważnione do przetwarzania danych w zbiorze danych KOKON i tryb ich upoważniania;
4) sposób wykonywania funkcji administratora zbioru danych KOKON.
§  2.  Użyte w decyzji określenia i skróty oznaczają:
1) BMK - fenyloaceton;
2) CBŚP - Centralne Biuro Śledcze Policji;
3) informacja o przejęciu - informację, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 zarządzenia nr 43 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 października 2014 r. w sprawie postępowania policjantów w przypadkach ujawnienia amfetaminy, fenyloacetonu, tabletek mogących zawierać środki odurzające, substancje psychotropowe lub środki zastępcze albo nielegalnego laboratorium wytwarzającego produkty zawierające takie środki i substancje lub prekursory narkotykowe (Dz. Urz. KGP poz. 88 oraz z 2015 r. poz. 115);
4) tabletki - produkty mające postać tabletek, które mogą zawierać środki odurzające, substancje psychotropowe lub środki zastępcze, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852);
5) WdZZPN - Wydział do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej Centralnego Biura Śledczego Policji;
6) zarządzenie - zarządzenie nr 43 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 października 2014 r. w sprawie postępowania policjantów w przypadkach ujawnienia amfetaminy, fenyloacetonu, tabletek mogących zawierać środki odurzające, substancje psychotropowe lub środki zastępcze albo nielegalnego laboratorium wytwarzającego produkty zawierające takie środki i substancje lub prekursory narkotykowe.
§  3. 
1.  Zbiór danych KOKON prowadzi się w celu:
1) ustalenia pochodzenia amfetaminy, BMK lub tabletek;
2) identyfikacji osób, innych podmiotów oraz przedmiotów związanych z wytwarzaniem, przechowywaniem lub obrotem amfetaminą, BMK lub tabletkami.
2.  Do przetwarzania danych w zbiorze danych KOKON stosuje się system teleinformatyczny opatrzony świadectwem akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego, wydanym w trybie określonym w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
§  4.  Zbiór danych KOKON prowadzi się w WdZZPN.
§  5.  Podstawą zarejestrowania danych w zbiorze danych KOKON może być w szczególności informacja o:
1) przejęciu;
2) badaniu, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 zarządzenia;
3) badaniu, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 zarządzenia;
4) próbkach amfetaminy, BMK lub tabletek, przekazana przez służby policyjne innych państw;
5) środkach lub substancjach poddanych badaniom w celu profilowania i ustalenia miejsca nielegalnej produkcji.
§  6.  Dane rejestrowane w zbiorze danych KOKON są automatycznie oznaczane numerem sprawy, w związku z prowadzeniem której pobrano próbki amfetaminy, BMK lub tabletek w celu przekazania do badań identyfikacyjnych.
§  7. 
1.  Do przetwarzania danych w zbiorze danych KOKON może być dopuszczony wyłącznie policjant posiadający upoważnienie nadane przez Komendanta CBŚP.
2.  Z wnioskiem o nadanie albo cofnięcie uprawnień do przetwarzania danych w zbiorze danych KOKON występuje do Komendanta CBŚP kierownik właściwej komórki organizacyjnej CBŚP, za pośrednictwem naczelnika WdZZPN.
3.  Wzór wniosku o nadanie albo cofnięcie uprawnień do przetwarzania danych w zbiorze danych KOKON stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.
§  8. 
1.  Do wniosku o nadanie uprawnień do przetwarzania danych w zbiorze danych KOKON dołącza się oświadczenie osoby, której wniosek dotyczy, o zobowiązaniu do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych, w tym ochrony przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych oraz ich przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
2.  Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej decyzji.
§  9.  Z wnioskiem o cofnięcie uprawnień do przetwarzania danych w zbiorze danych KOKON kierownik właściwej komórki organizacyjnej CBŚP występuje w przypadku:
1) zmiany zakresu lub rodzaju czynności służbowych wykonywanych przez upoważnionego, która nie uzasadniania posiadania takich uprawnień;
2) zawieszenia upoważnionego w czynnościach służbowych;
3) przeniesienia upoważnionego do pełnienia służby w innej komórce organizacyjnej CBŚP albo w innej jednostce organizacyjnej Policji;
4) rozwiązania stosunku służbowego.
§  10.  Zatwierdzony przez Komendanta CBŚP wniosek o nadanie albo cofnięcie uprawnień do przetwarzania danych w zbiorze danych KOKON uznaje się za nadanie albo cofnięcie takiego upoważnienia.
§  11.  Informacje zgromadzone w zbiorze danych KOKON udostępnia się wyłącznie komórkom organizacyjnym CBŚP oraz jednostkom organizacyjnym Policji, które ujawniły lub przejęły amfetaminę, BMK lub tabletki na podstawie pisemnych wniosków kierowników tych jednostek lub komórek organizacyjnych kierowanych do Komendanta CBŚP za pośrednictwem naczelnika WdZZPN.
§  12.  Udostępnienie danych ze zbioru danych KOKON jest rejestrowane.
§  13.  Wykonywanie zadań administratora w odniesieniu do danych przetwarzanych w zbiorze danych KOKON powierza się Komendantowi CBŚP.
§  14. 
1.  Usunięcia danych ze zbioru danych KOKON dokonuje komisja powołana przez Komendanta CBŚP sporządzając z tych czynności protokół.
2.  Wzór protokołu, o którym mowa w ust. 1, określają przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 20 ust. 1n ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
§  15.  Zbiór danych KOKON prowadzony na podstawie przepisów dotychczasowych staje się zbiorem danych KOKON w rozumieniu niniejszej decyzji.
§  16.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania 1 .

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

......................................

"ZATWIERDZAM" ...............................................

(miejscowość i data)

Wniosek o nadanie/cofnięcie* uprawnień do przetwarzania danych w zbiorze danych KOKON

1. Dane użytkownika (konta)
IDNazwiskoImięStanowisko służboweKomórka organizacyjnaCofnięcie uprawnieńNowy

użytkownik

 .......................................................

 (podpis kierownika komórk

 organizacyjnej CBŚP)

Popieram:

.............................................................................................

(podpis naczelnika Wydziału do Zwalczania

Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej CBŚP)

wew. nr ewid.___________

_______

* Niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK Nr  2

 .......................................

 (miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zobowiązuję się do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w zbiorze danych KOKON, w tym ochrony przed ich niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz ich przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

 ......................................................

 (czytelny podpis policjanta)

1 Niniejsza decyzja była poprzedzona decyzją nr 367 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 października 2014 r. w sprawie prowadzenia zbioru danych KOKON (Dz. Urz. KGP poz. 100), która utraciła moc w związku z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie przetwarzania informacji przez Policję (Dz.U. poz. 1636 oraz z 2019 r. poz. 180).