Dziennik resortowy

Dz.Urz.MZ.2012.70

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 10 września 2012 r.
w sprawie prowadzenia w 2012 roku prac nad realizacją zadań wdrożeniowych Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą "Polskie Sztuczne Serce"

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) w związku z uchwałą Rady Ministrów nr 29/2007 z dnia 6 marca 2007 roku w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą "Polskie Sztuczne Serce" i uchwałą Rady Ministrów nr 58/2010 z dnia 8 kwietnia 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą "Polskie Sztuczne Serce" zarządza się, co następuje:
§  1. Zadania wdrożeniowe Programu Wieloletniego w roku 2012 pod nazwą "Polskie Sztuczne Serce", zwane dalej "zadaniami wdrożeniowymi", w celu przyjęcia ich do realizacji, są przedkładane ministrowi właściwemu do spraw zdrowia za pośrednictwem Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia.
§  2. Koordynatorem Programu Wieloletniego na lata 2007-2012 pod nazwą "Polskie Sztuczne Serce" jest Fundacja Rozwoju Kardiochirurgu im. prof. Zbigniewa Religii w Zabrza, zwana dalej "Koordynatorem", wybrana w drodze konkursu przez ministra właściwego do spraw nauki i zaakceptowana przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
§  3. Do zadań Koordynatora należy w szczególności:
1) opracowywanie harmonogramów rocznych realizacji Programu Wieloletniego pod nazwą "Polskie Sztuczne Serce", zwanego dalej "Programem";
2) współudział w wykonaniu i koordynowanie realizacji badań naukowych, prac rozwojowych oraz zadań wdrożeniowych, obejmujące planowanie i nadzór merytoryczny nad realizacją powyższych zadań;
3) odbiór wyników badań naukowych, prac rozwojowych i zadań wdrożeniowych po ich zakończeniu z wyjątkiem badań naukowych, prac rozwojowych i zadań wdrożeniowych wykonywanych przez Koordynatora;
4) przygotowywanie sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego z realizacji Programu oraz sprawozdań z zarządzania Programem.
§  4. Koszty działalności Koordynatora i koszty związane z realizacją zadań wdrożeniowych są finansowane z części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.
§  5. Na realizację zadań wdrożeniowych finansowanych z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw Zdrowia, planuje się środki finansowe w części 46 - Zdrowie, w dziale 851 - Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 - Pozostała działalność.
§  6. Wszelkie zmiany Programu, które w sposób istotny mogą przyczynić się do osiągnięcia zamierzonych celów, a obejmujące w szczególności modyfikację zakresu zadań, wprowadzenie nowych zadań i relokację środków pomiędzy zadaniami w ramach budżetu ministra właściwego do spraw zdrowia albo ministra właściwego do spraw nauki, wymagają szczegółowego uzasadnienia sporządzonego przez Koordynatora i podlegają zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra właściwego do spraw nauki po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Programu.
§  7. Wybór ofert realizacji zadań wdrożeniowych nastąpi w drodze konkursu ogłoszonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
§  8. Na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia zamieszcza się ogłoszenia o konkursach na wyłonienie wykonawców zadań wdrożeniowych Programu.
§  9. Przewodniczący Zespołu powołanego zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2011 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny ofert w ramach Programu Wieloletniego na lata 2007-2012 pod nazwą "Polskie Sztuczne Serce" (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 8, poz. 66), zwanego dalej "Zespołem", przedkłada ministrowi właściwemu do spraw zdrowia wniosek o akceptację wyboru wykonawców zadań Programu dokonanego jako najkorzystniejsza oferta wraz z proponowaną wysokością środków finansowych.
§  10. Po zaakceptowaniu przez ministra właściwego do spraw zdrowia wyboru wykonawców dokonanego jako najkorzystniejsza oferta, Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia zamieszcza ogłoszenie o wynikach konkursu na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia, podając nazwę wykonawców zadania wdrożeniowego wraz z przyznaną kwotą środków publicznych.
§  11. Zakończenie postępowania konkursowego nastąpi w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o wyborze oferty na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.
§  12. Jeżeli postępowanie konkursowe nie doprowadzi do wyłonienia najkorzystniejszej oferty lub ofert, Zespół przedstawia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia wniosek o unieważnienie postępowania konkursowego.
§  13. Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji Ministerstwa Zdrowia przekazuje środki finansowe wykonawcom zadań wdrożeniowych na podstawie zawartych umów. Każda umowa zostaje zawarta w pięciu egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze umowy pozostają w Ministerstwie Zdrowia (po jednym w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia oraz w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji Ministerstwa Zdrowia), jeden egzemplarz umowy otrzymuje Koordynator, dwa egzemplarze umowy są przekazywane do wykonawcy zadania wdrożeniowego.
§  14. Dokumentem potwierdzającym zakończenie realizacji zadania wdrożeniowego w danym roku jest Protokół zakończenia realizacji zadania wdrożeniowego Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą "Polskie Sztuczne Serce", którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
§  15. Rozliczenie się z realizowanych zadań wdrożeniowych polega na:
1) przedłożeniu przez wykonawcę zadania wdrożeniowego sprawozdania merytoryczno-finansowego wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym prac zrealizowanych w ramach zadania wdrożeniowego Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą "Polskie Sztuczne Serce" w roku 2012, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia;
2) dokonaniu przez Koordynatora odbioru zadania wdrożeniowego;
3) sprawdzeniu i potwierdzeniu przez Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia oraz Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji Ministerstwa Zdrowia, w zakresie swoich kompetencji, rozliczenia merytoryczno-finansowego;
4) w przypadku zadań wdrożeniowych realizowanych przez Koordynatora, oceny i odbioru tych prac dokonuje Zespół.
§  16. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

Protokół zakończenia realizacji zadania wdrożeniowego Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą "Polskie Sztuczne Serce" w roku 2012

Tytuł zadania wdrożeniowego ..........................................

Termin realizacji ..............................................................

Koordynator zadania wdrożeniowego ..............................

Wykonawca zadania wdrożeniowego: ..............................

Numer umowy na realizację zadania wdrożeniowego ........

Data ..............

Okres obowiązywania umowy: od .... do ....

Wartość umowy ........................

I. Rozliczenie finansowe realizacji zadania wdrożeniowego - stan na ..........

Łączna wartość środków finansowych przekazanych na realizację zadania wdrożeniowego (w zł)
Łączna wartość środków finansowych wykorzystanych na realizację zadania wdrożeniowego (w zł)
Wysokość środków do zwrotu (w zł)
Data zwrotu środków

Potwierdzenie prawidłowości rozliczenia finansowego: .....

......................... .........................................................

Data Dyrektor Departamentu Budżetu,

Finansów i Inwestycji

Ministerstwa Zdrowia

II. Sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania wdrożeniowego

Zatwierdzone przez Koordynatora w dniu ............

W załączeniu dokument protokołu odbioru dokonanego przez Koordynatora.

......................... ......................................

Data Podpis Koordynatora

III. Potwierdzenie prawidłowości realizacji zadania wdrożeniowego w roku ...

......................... .........................................................

Data Dyrektor Departamentu Nauki

i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwa Zdrowia

Załączniki:

1. Założenia zadania wdrożeniowego.

2. Sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania wdrożeniowego.

3. Protokół odbioru zadania wdrożeniowego dokonanego przez Koordynatora.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

prac zrealizowanych w ramach zadania wdrożeniowego

Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą "Polskie Sztuczne Serce" w roku 2012

1. Nazwa zadania wdrożeniowego ........................................

2. Nr umowy ................................................

3. Termin realizacji zadania wdrożeniowego od ...... do ........

4. Okres sprawozdawczy ......................................................

5. Strona odbierająca:

Reprezentowana przez:

......................................................................................................................

6. Wykonawca zadania wdrożeniowego: ....................................................

Reprezentowany przez:

......................................................................................................................

7. Syntetyczny opis uzyskanych wyników

......................................................................................................................

8. Upowszechniania wyników zrealizowanego zadania wdrożeniowego

......................................................................................................................

9. Forma przekazania wyników prac:

1) Prezentacja zadania wdrożeniowego wraz z wersją elektroniczną;

2) Sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania wdrożeniowego - załącznik;

3) Rozliczenie finansowe, zestawienie kosztów planowanych i poniesionych.

Rozliczenie finansowe

1. Zestawienie kosztów planowanych i poniesionych (w złotych)

Lp.Specyfikacja kosztówPlanowanePoniesione
1234
IKoszty bezpośrednie w tym:
1. Wynagrodzenia z pochodnymi
2. Aparatura naukowo-badawcza
3. Inne koszty realizacji zadania
IIKoszty pośrednie
IIIKoszty ogółem (I+II)

2. Wykaz zakupionej lub wytworzonej aparatury

Lp.Rok zakupu lub wytworzeniaNazwa aparaturyKoszt aparaturySposób zagospodarowania
12345

Dokumentacja potwierdzająca rozliczenie zadania znajduje się:

..........................................................................

(adres, osoba upoważniona, telefon, e-mail)

10. Ustalenia Komisji Odbioru:

.......................................................................

11. Postanowienia Komisji Odbioru:

.......................................................................

12. Zalecenia Strony odbierającej:

.......................................................................

Termin realizacji zaleceń: .................................

13. Uwagi Stron:

.......................................................................

Podpisy Komisji:

Data: Wykonawca: Strona odbierająca:

................ ......................... ..................................

Załącznik do protokołu:

Sprawozdanie z realizacji zadania wdrożeniowego.