Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2007.1.15

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 stycznia 2007 r.

DECYZJA NR 5
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 9 stycznia 2007 r.
w sprawie prowadzenia szkolenia podstawowego i szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej w Śląskim Oddziale Straży Granicznej

Na podstawie § 7 ust. 7 zarządzenia nr 65 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 24 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu oraz szczegółowych zasad szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 12, poz. 76 oraz z 2006 r. Nr 2, poz. 9), ustala się, co następuje:
§  1. Śląski Oddział Straży Granicznej przeprowadzi szkolenie podstawowe i szkolenie w zakresie szkoły podoficerskiej, zwane dalej "szkoleniem", dla:
1) 24 funkcjonariuszy Straży Granicznej z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej;
2) 9 funkcjonariuszy Straży Granicznej z Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej;
3) 7 funkcjonariuszy Straży Granicznej z Łużyckiego Oddziału Straży Granicznej

- posiadających średnie wykształcenie, którzy przyjęci zostali do służby przygotowawczej albo stałej w grudniu 2006 r. i nie posiadają zawodowego wykształcenia wojskowego, policyjnego, pożarniczego lub o podobnym charakterze oraz kwalifikacji i umiejętności zawodowych szczególnie przydatnych do służby na przewidywanym stanowisku służbowym.

§  2. Szkolenie rozpocznie się w dniu 22 stycznia 2007 r.
§  3. Pomocy szkoleniowej w realizacji programu szkolenia Śląskiemu Oddziałowi Straży Granicznej udzieli Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej.
§  4.
1. Komisje do przeprowadzenia egzaminu kończącego szkolenie podstawowe oraz egzaminu kończącego szkolenie w zakresie szkoły podoficerskiej powoła Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej spośród funkcjonariuszy Komendy Głównej Straży Granicznej, Śląskiego oddziału Straży Granicznej i Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej, w porozumieniu odpowiednio z właściwymi kierownikami jednostek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej, Komendantem Śląskiego Oddziału Straży Granicznej i Komendantem Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej.
2. Do przeprowadzenia egzaminów, o których mowa w ust. 1, powołuje się odrębne komisje, co najmniej 14 dni przed terminem danego egzaminu.
3. Testy pisemne oraz zagadnienia będące przedmiotem części praktycznej egzaminów, o których mowa w ust. 1, opracuje Centralny Ośrodek szkolenia Straży Granicznej.
§  5. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.