Dziennik resortowy

Dz.Urz.ULC.2019.11

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2019 r.

WYTYCZNE Nr 1
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 4 lutego 2019 r.
w sprawie prowadzenia szkolenia lotniczego do uzyskania świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe (UAVO) oraz uprawnień wpisywanych do tego świadectwa

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 16 i art. 23 ust. 2 pkt 2 oraz w związku z art. 21 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183, 1629 i 1637) ogłasza się, co następuje:
§  1.  W celu realizacji obowiązków wynikających z rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie działalności szkoleniowej personelu lotniczego podlegającej wpisowi do rejestru podmiotów szkolących (Dz. U. poz. 1068) oraz rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie świadectw kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 288) zaleca się stosowanie wytycznych.
§  2.  Zaleca się, aby kandydat przystępujący do szkolenia na świadectwo kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe, zwanego dalej "świadectwem kwalifikacji operatora (UAVO)" z uprawnieniem podstawowym do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora, zwanego dalej "uprawnieniem podstawowym VLOS" i uprawnieniem dodatkowym, o którym mowa w 1.2.2. pkt 1 lit. a załącznika nr 6 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie świadectw kwalifikacji, zwanym dalej "uprawnieniem dodatkowym UAV < 5 kg":
1) będący osobą małoletnią, przedłożył podmiotowi szkolącemu prowadzącemu szkolenie, pisemną zgodę opiekunów prawnych na odbycie szkolenia i uzyskanie świadectwa kwalifikacji operatora (UAVO), którą dołącza się do dokumentacji ze szkolenia danego kandydata;
2) nieposiadający badań lotniczo-lekarskich, o których mowa w art. 105 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, przedłożył pisemne oświadczenie potwierdzające, że jego stan zdrowia pozwala na bezpieczne wykonywanie operacji lotniczych bezzałogowymi statkami powietrznymi, które dołącza się do dokumentacji ze szkolenia danego kandydata.
§  3.  Zaleca się, aby sprawdzenie kwalifikacji lotniczych przeprowadzanych w procesie szkolenia teoretycznego oraz praktycznego, określonych w programach szkolenia w przypadku świadectwa kwalifikacji operatora (UAVO) z uprawnieniem podstawowym VLOS i uprawnieniem dodatkowym UAV < 5 kg, zwane dalej "egzaminem wewnętrznym", było realizowane przez osobę:
1) posiadającą, co najmniej rok, uprawnienie instruktorskie INS wpisane do świadectwa kwalifikacji operatora (UAVO) albo
2) która ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dotyczące zagadnień związanych ze sprawdzaniem kwalifikacji w procesie szkolenia na świadectwo kwalifikacji operatora (UAVO) z uprawnieniem podstawowym VLOS i uprawnieniem dodatkowym UAV < 5 kg, przeprowadzone przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w przypadku gdy nie posiada ona, co najmniej rok, uprawnienia instruktorskiego INS wpisanego do świadectwa kwalifikacji operatora (UAVO) lub
3) posiadającą ważne upoważnienie egzaminatora państwowego do przeprowadzania egzaminów państwowych na świadectwo kwalifikacji operatora (UAVO) z uprawnieniem podstawowym VLOS, wydane przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz
4) nie będącą małżonkiem, krewnym lub powinowatym kandydata do drugiego stopnia oraz
5) co do której nie istnieją okoliczności ograniczające lub wyłączające jej obiektywizm.
§  4. 
1.  Zaleca się, aby osoby szkolące się na świadectwo kwalifikacji operatora (UAVO) według:
1) programów szkolenia ogłoszonych ogłoszeniem nr 10 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie programów szkoleń do uzyskania świadectw kwalifikacji członków personelu lotniczego oraz wpisywanych do nich uprawnień prowadzonych przez podmioty szkolące (Dz. Urz. ULC poz. 113),
2) programu szkolenia ogłoszonego ogłoszeniem nr 12 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie programów szkoleń do uzyskania świadectw kwalifikacji członków personelu lotniczego oraz wpisywanych do nich uprawnień prowadzonych przez podmioty szkolące (Dz. Urz. ULC poz. 477),
3) własnych programów opracowanych przez podmiot szkolący na podstawie § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie świadectw kwalifikacji

- przed przystąpieniem do egzaminu odbyły szkolenie dostosowujące wiedzę do przepisów w zakresie wykonywania lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi określonych w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1993, z 2018 r. poz. 1041 oraz z 2019 r. poz. 94) w brzmieniu ustalonym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (Dz. U. z 2019 r. poz. 94).

2.  Szkolenie, o którym mowa w ust. 1, może odbyć się metodą samokształcenia.
3.  Zaleca się, aby osoby, które ukończyły szkolenie na świadectwo kwalifikacji operatora (UAVO) z uprawnieniem podstawowym VLOS i uprawnieniem dodatkowym UAV < 5 kg do dnia 31 stycznia 2019 r., ale uzyskały negatywny wynik w jednym z podejść do państwowego egzaminu teoretycznego albo negatywny wynik państwowego egzaminu praktycznego:
1) spełniły zalecenia egzaminatora (jeżeli takie były określone) oraz
2) zaliczyły w podmiocie szkolącym egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny albo tylko praktyczny w zależności od tego, z którego egzaminu państwowego uzyskały wynik negatywny.
§  5. 
1.  Zaleca się, aby podmioty szkolące, w których szkolenia na świadectwo kwalifikacji operatora (UAVO) rozpoczęły się a nie zakończyły przed dniem 31 stycznia 2019 r., realizowały te szkolenia zgodnie z programem szkolenia obowiązującym w dniu ich rozpoczęcia, jednak nie dłużej niż do dnia 28 lutego 2019 r.
2.  Zaleca się, aby podmioty szkolące prowadzące szkolenia na świadectwo kwalifikacji operatora (UAVO) oraz uprawnienia wpisywane do tego świadectwa, według własnych programów szkolenia, opracowanych na podstawie § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie świadectw kwalifikacji, zaktualizowały te programy i przedłożyły do ponownego zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego do dnia 28 lutego 2019 r. lub wprowadziły do stosowania programy szkolenia ogłoszone przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
§  6.  Wytyczne wchodzą w życie z dniem ogłoszenia i podlegają publikacji w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego.