Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1991.16.82

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 lutego 1992 r.

WYTYCZNE
MINISTERSTWA FINANSÓW
z dnia 31 grudnia 1991 r.
w sprawie prowadzenia rachunkowości w pełnych setkach złotych.

W związku z § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 1991 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości (Dz. U. Nr 10, poz. 35 i Nr 124, poz. 554) ustala się, co następuje: 1
1. Jeżeli podlegające księgowaniu dowody własne lub obce wystawione zostały w złotych, kwoty stanowiące przedmiot zapisów księgowych zaokrągla się w ten sposób, że kwoty do 49 złotych pomija się, a kwoty od 50 do 99 złotych zaokrągla się do pełnych setek złotych. Zaokrąglone kwoty zamieszcza się na dowodach podlegających księgowaniu w sposób ustalony dla dokonywania poprawek w treści dowodów księgowych.
2. Jeżeli ceny jednostkowe określonych rodzajów rzeczowych składników majątku zostały ustalone w złotych, to dla prowadzenia ewidencji ilościowo-wartościowej w kwotach zaokrąglonych do pełnych setek złotych stosuje się jednostki miary, stanowiące wielokrotność jednostek naturalnych.
3. Prowadzenie rachunkowości w pełnych setkach złotych nie może powodować podwyższenia cen detalicznych lub obniżenia wynagrodzeń.
4. Salda kont na początek 1992 r. wyrażone w złotych zaokrągla się do pełnych setek złotych, a różnice wynikające z zaokrąglenia ujmuje się w księgach rachunkowych bezpośrednio po ich otwarciu.
5. Salda kont:
1) kasy i należności od osób fizycznych należy zaokrąglić w dół,
2) zobowiązań od osób fizycznych należy zaokrąglać w górę,
3) pozostałych należy zaokrąglić według zasad podanych w ust. 1.
6. W pierwszej kolejności zaokrągla się salda kont analitycznych, księgując różnice z zaokrąglenia na właściwych kontach analitycznych oraz w sposób podany w ust. 7 na koncie syntetycznym, tak aby sum zaokrąglonych sald kont analitycznych równała się sumom sald (Winien lub Ma) odpowiedniego konta syntetycznego.
7. Salda kont syntetycznych zaokrągla się po zaokrągleniu sald kont analitycznych i ich ujęciu w księgach rachunkowych. Powstałe z tego tytułu różnice ujmuje się w księgach rachunkowych zgodnie z zasadą podwójnego księgowania jako zwiększenie lub zmniejszenie strat i zysków nadzwyczajnych, tak aby salda kont syntetycznych zostały zbilansowane (suma sald Winien była równa sumie sald Ma).

Wytyczne stosuje się od dnia 1 stycznia 1992 r.

1 Zdanie wstępne zmienione przez obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 1992 r. o sprostowaniu błędu (Dz.Urz.MF.92.4.18).